SAL7361, Act: R°144.1-V°144.1 (306 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°144.1-V°144.1  
Act
Date: 1468-02-18

Transcription

2019-11-25 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt en(de) alle vrientscap doen/
cont en(de) te weten dat opden dach datum van desen voir ons/
comen is in prope(re)n p(er)sone willem hozen gesworen chyrurgijn/
der stat van loven(e) [diest] ende heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht procuracie en(de) auctoriteit ghegeven jacope en(de) janne/
hozen sijnen brued(er)s en(de) woute(re)n van daelhem zijnen neve a(ut) alle/
en(de) yegewelcke des voirs(creven) godshuy willems hozen saken questien/
en(de) gescillen als [de] selve godshuys [willem] uutstaende heeft oft namaels/
hebben soude mogen voir wat gerichte gheestelic oft weerlic/
dat dat zijn oft geschien soude mogen alle des voirs(creven) willems/
jairgulde opcomingen en(de) vervallen goeden beruerlic ende/
omberuerlike goede chijsen renten erfpachten als de selve willem/
heeft en(de) namaels vallen zullen inden lande van brabant oft/
elder te wat plaetsen dat dat zij in e(n)niger manie(re)n Te verwa(r)en/
te manen teysschen op te boe(re)n en(de) tontfangen tegen oft aen/
wat p(er)sone dat dat zijn mach dair voir te panden te/
dagen te beleiden rastemente te doen legghen die met rechte/
texeque(re)n te vervolgen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve(n)/
met rechte te vonnissen en(de) vordernesse dair af te nemen/
en(de) te doen na costume en(de) gewoente vanden plaetsen dair/
dat behoe(re)n sal oft behoeven zoude mogen Ende ofs noet/
geborde voir alle rechte(re)n gheestelic en(de) weerlijc met rechte/
sijn saken te contesteren te decline(re)n texcipieren te reco(n)venie(re)n/
te verantweerden te bescudden te bedingen te wynne(n) ende/
te verliesen alle gescriften en(de) libellen over te gheven/
en(de) te nemen te replice(ren) te duplice(re)n also wel int principael/
als int accessoir also dicke en(de) menichwerven als des te/
doen sal sijn getuygen met rechte te versueken bedwonge(n)/
te wordden tot hue(re)r deposicien die te leyden der weder/
p(ar)tien gethuygen te sien zweren die te batteren hue(r) depo/
sicien te wederleggen also menichwerven alst behoeve(n)/
sal Alles des vors(creven) steet also wel domberuerlike goede/
chijsen renten pachten vors(creven) als anders met rechte te
//
wynnen te verliesen die saken bij beroepe oft apellacien te/
mogen vervolghen de vo(n)nissen van dien en(de) allen and(er)en des/
vors(creven) willems (con)stitucien aengaen(de) also wale int(er)locutorie als/
diffinitive te verwachten tgewijsde te vervolgen en(de) te doen/
exeque(re)n composicie en(de) mynlike effeni(n)ge van al des vors(creven)/
is te maken den sculd(er)s van des zij oft e(n)nich van hen/
ontfangen sullen te quijteren en(de) volcomen quijtancie te/
gheven En(de) vortaen alle des vors(creven) willems goede beruerlic/
en(de) omberuerlic chijse renten en(de) pachten hoedanich die zijn/
in al oft in deele te verpachten te handplichten te verhue(re)n/
en(de) met jairscharen uut te gheven en(de) allet ten meesten/
orber en(de) proffijte des vors(creven) willems en(de) dair af alle/
behoirlike en(de) behoeflike vestich(eiden) en(de) zekerheiden te doen/
Ende vortaen generalic en(de) specialijc allet ghene dair inne/
te doen en(de) te vorde(re)n allet ghene des de voirs(creven) willem/
selve in p(er)sone zoude mogen doen telker tijt oft hij/
tegenwordich en(de) voir ogen wa(r)e en(de) zoe wes bijden/
eene(n) vanden vors(creven) p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des vors(creven) steet begonne(n)/
oft innegesteken sal worden van rechtvorderinge oft and(er)s/
dat dat dand(er) van hen sal oft sullen mogen middelen vol/
eynden vorts vorde(re)n laten composeren oft vervolgen sond(er)/
yemants wedersegghen P(ro)mitt(ens) ratu(m) quidq(ui)d aut salvo/
iusto calculo febr(uarii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer