SAL7361, Act: R°159.3-V°159.1 (332 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°159.3-V°159.1  
Act
Date: 1468-03-11

Transcription

2019-08-14 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen burg(er)m(eeste)ren/
scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(en) saluit doen te wete(n) dat op/
den dach van heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren/
p(er)sone jouffr(ouwe) lijsbeth wed(uwe) willems wilen vander hofstad/
met eene(n) momboe(r) En(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeven symoen vand(er) hofstad hue(re)n/
wettigen sone alle en(de) yegewelke hue(r) saken questien en(de) gescille(n)/
die zij uutstaende heeft opden dach van heden oft namaels/
hebben soude moege(n) voir wat gerichte gheestelijc oft w(eer)lijc/
dat dat zijn oft gescien mochte soe v(er)re die spruyten(de) quame(n)/
uut saken van beleyde(n) va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en) dair/
met de voirs(creven) willem wilen vand(er) hofstad hue(r) man in zijnre/
tijt geleyt was tot yemants goede(n) wie hij ware ende niet/
voirde(r) Te verware(n) teyssce(n) te mane(n) op te boere(n) en(de) tontfange(n)/
jege(n) oft aen wat p(er)soen(en) dat dat zijn mach dair voe(r) te/
dage(n) te panden te beleyde(n) rastem(en)te te doen legge(n) die/
goede oft rente(n) d(air) aen clevende met rechte texeq(ue)ren te ver/
volge(n) en(de) te vorde(re)n en(de) alle rechtvorderinge d(air) af te nemen(n)/
en(de) te doen na costume gewoente(n) en(de) usagie(n) vande(n) plaetsen/
dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moegen Ende ofts/
noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc ende weerlijc/
met rechte alle sake(n) te (con)teste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)/
veniere(n) te v(er)antwerde(n) te bescudden te bedinge(n) alle gescrifte(n)/
en(de) libellen ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n) te replicere(n) te dupliceren (et)c(etera)/
alsoe wel int principael als int accessoir alsoe dicwile ende/
menichw(er)ve(n) alst te doen sal sijn getuge(n) met rechte te v(er)sueke(n)
//
bedwonge(n) te werde(n) tot hue(re)r deposicie(n) die te leyde(n) d(er) wed(er)/
p(ar)tie(n) getuge(n) te sien swere(n) die te battere(n) hue(r) deposicie(n) te/
wederlegge(n) alsoe dicwile en(de) menichw(er)ve(n) alst behoire(n) ende/
behoeve(en) sal alle sake(n) desen aengaende te wynne(n) te v(er)liese(n)/
te v(er)volge(n) de vo(n)nisse(n) van dien also wel interlocutoire als/
diffinitive te verwachte tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exeq(ue)re(n)/
composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge van al des voirs(creven) is te make(n)/
den sculders van des hij ontfaen sal te q(ui)te(re)n en(de) q(ui)tan(cie) te geve(n)/
en(de) voirtane g(e)n(er)alijc en(de) specialijc (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo marcii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer