SAL7361, Act: R°173.2-V°173.1 (362 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°173.2-V°173.1  
Act
Date: 1468-03-26

Transcription

2019-08-27 by myriam bols
It(em) joes preudo(m)me woenen(de) te byncke(m) in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint/
dat hij gehuert heeft tegen janne cley(n)vranx als p(ro)cur(eur) vors(creven) de ca(m)me/
oft panhuys des vors(creven) lod(ewijx) pynnox geleg(en) te byncke(m) met alle(n) den/
toebehorte(n) geheete(n) dned(er)ste panhuys Te houde(n) te hebbe(n) te gebruyke(n)/
en(de) te bewoene(n) van kersmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n) lanc/
due(re)nde elx jairs d(air)enbynne(n) o(m)me en(de) voe(r) elf pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc/
iiii(½) stuv(er)s en(de) een ame goets biers te wete(n) tvors(creven) gelt te kers/
misse te betale(n) den vors(creven) lod(ewijke) en(de) sijne(n) p(ro)cur(eur) aut alt(er)i en(de) dbier m(ijns)/
jouffr(ouwe) der werdynne(n) desselfs lodewijx te betale(n) soe wa(n)neer zij/
dat sal wille(n) hebben en(de) tselve te loven(en) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerd(en) dat de selve joes tallen twee ja(r)en vand(en) vors(creven) t(er)mijne/
inde stat vanden vors(creven) biere hebben sal drie elle(n) levereyslake(n)s/
tot eene(n) tabbarde alsulx als sijn wynne(n) oft dyene(re)n hebbe(n) selen/
oft voir elke d(er) selver elle(n) wolle lakens viii st(uvers) dwelc va(n)/
beyde(n) den vors(creven) lodewijke best gelieve(n) sal It(em) sal de vors(creven) joes/
houde(n) sa alle de huysinghe vand(en) vors(creven) panhuyse vand(er) tweest(er)/
rijkele(n) ned(er)weert op sijne(n) cost wel loflic en(de) in goede(n) state It(em)/
soe wa(n)neer men daer dect plect oft and(er)s daer yet doet
//
wercken van ouden wercke soe sal de vors(creven) joes den werclieden/
den montcost geve(n) ende lodewijc de dachue(re)n betale(n) It(em) sal/
de vors(creven) joes op zijnen last mote(n) houden ende doen bynden/
alle vate(n) cuypen eemers en(de) and(er)s tott(en) vors(creven) ca(m)men behoe(re)nde/
zonder alleene den ketel de ii grote cuype(n) ende tgrootste cuelvat/
d(air) de selve joes af ongehoude(n) sijn sal ende want hij alle/
tselve gereck tott(er) ca(m)men behoe(re)nde alsoe wel groot als cleyn/
watervast tsijne(n) income(n) aenveerdt sal heeft soe sal hij dat/
tsijne(n) afsceiden al alsoe weder mote(n) late(n) Ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) Inde est fideiussor d(i)c(t)i iudoci gerard(us) draye(re)/
de byncke(m) Et p(rim)[(us)] eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer