SAL7361, Act: R°180.1 (374 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°180.1  
Act
Date: 1468-03-29

Transcription

2019-08-19 by myriam bols
Uuyt dien dat symoen vander hofstat hebbende g(e)n(er)ale p(ro)cu(r)acie van jouffr(ouwe)/
lijsbetten vanden rivie(re)n zijnder moeder wed(uwe) willems wile(n) vander hofstat/
zijns vaders de welke willem int jair xiiii[c] xlviii vii dage in decembri/
met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) gegoet ende gheerft was in eene(n) gulden(en)/
rijde(r) oft de weerde d(air) af vallende jairlijcx te kersmesse aen ende op/
een huys ende hof bog(ar)den ende eeussele(n) ende ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n)/
jans de liste geleg(en) te rotselair ter plaetse(n) geheete(n) tophem gelijck/
scepen(en) br(ieven) van loven(en) dair af zijnde dat uuytwise(n) opde(n) dach van/
heden hadde doe(n) dach doen met andr(iese) va(n) rosmeer vorste(r) adriane(n) vand(en)/
steene joha(n)nese vand(er) hofstat sone wile(n) jans zijne(n) zwagher en(de) laur(eyse)/
uuyter helcht om dat zij hem ongebruyck deden ende pynde(n) te doene/
aende(n) voirs(creven) rijde(r) erflijck Ende de voirs(creven) diene(r) op zijne(n) eedt gedrage(n)/
heeft dat hij den voirs(creven) adriane janne(n) vande(r) hofstat ende laur(eyse) aen/
hue(re)n mont ende adriane vanden steene tsijnre woenstat dach gedaen/
heeft om op hede(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) tege(n) de(n) voirs(creven) symone/
te rechte te comen daer gheen van hen come(n) en is Soe hebbe(n)/
de vo(n)nisse(n) d(er) scepen(en) van loven(en) gewese(n) waer dat de voirs(creven) gedaechde/
niet en quame(n) ten opstaene d(er) he(re)n scepen(en) voirs(creven) datme(n) dan den/
voirs(creven) symone vande(n) voirs(creven) rijde(r) inde macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n)/
houde(n) sal alsoe v(er)re alst noch voir ons come(n) is cor(am) o(mn)ibus scabinis/
dempto lyemi(n)gen m(ar)cii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer