SAL7361, Act: R°183.2-V°183.1 (384 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°183.2-V°183.1  
Act
Date: 1468-03-22

Transcription

2019-08-22 by myriam bols
Item navolgh(en)de der submissien gepasseert voir scepen(en) van loven(en)/
tusschen willem(me) zwaufs ter eender en(de) lijsbetten eveloghe/
weduwe henr(ix) wilen zwaufs brued(er) des voirs(creven) willems ter/
ande(r) zijden januarii twee dagen lestleden hebben de seggers/
te weten(e) jan ouderogge jacob hoze jan vander beke en(de) jasp(ar)/
van overwynge inden selven compromisse genoempt hue(r)/
ind eendrechtige uutsprake gedaen in tijden en(de) wilen zij/
dat na recht vermochten inder manie(re)n hier na volghen(de)/
Te weten(e) inden yersten dat de vors(creven) lijsbeth den vors(creven) willim(me)/
goede guedinge en(de) vestich(eit) doen sal van alsulken kynsgedeelte/
als zij vercocht heeft inden hof dair die goede gelegen/
sijn den vors(creven) willem(me) tusschen dit en(de) beloken(en) paesschen/
naestcomen(de) en(de) ombegrepen bynne(n) viii dagen dair na/
Behoudelic dat de voirs(creven) lijsbeth en(de) hue(r) kynde(re) dair/
op behouden sullen elf halster corens erflic jairlix vallen(de)/
tsinte andriesmesse die welke de vors(creven) willem gehouden sal/
sijn te quijte(ren) van kersmesse naestcomen(de) ov(er) een jair met/
vieren(de)dertich pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc ende [hier? sal de vors(creven)] lijsbeth vors(creven) sal/
den vors(creven) willem(me) lossen en(de) quijten van alsulker borchtocht/
van lijfrenten te weten(e) van vijf rijd(er)s [te weten(e)] aen clause de gheyse(re)/
drie rijd(er)s en(de) twee rijd(er)s d(air) af aen sande(re)n van oirbeke dair/
hij voir staet also dat hij dair bij gheene schade en/
lijde oic van kersmesse ov(er) een jair Item vand(er) vors(creven)/
erflich(eit) is noch hue(r) uutsprake dat de vors(creven) willem
//
der voirs(creven) lijsbetten gheven en(de) betalen sal [van] elken jare also lange/
als hij de voirs(creven) goede gehantplicht heeft elf mol(evate) corens/
tsinte andriesmesse Item de vors(creven) lijsbeth sal gehouden sijn/
den vors(creven) willem(me) te gheven voir dmest dat tot sijnen/
huys gehaelt wert x st(uvers) en(de) vanden latten oic thien st(uvers)/
Item vanden arbeide gedaen inden oeghst sal de vors(creven)/
lijsbeth willem(me) betalen thien stuv(er)s Item van eenen/
halven sack ghersten sal lijsbeth vors(creven) gehouden zijn/
den vors(creven) willem(me) die weder te leve(re)n Item vanden/
vercken(en) dwelc gehaelt was ten huyse des vors(creven) will(e)ms/
sal lijsbeth vors(creven) bet(alen) achtien stuvers Item vander/
rekeni(n)gen geschiet tusschen henr(icke) wilen zwaufs en(de)/
willem(me) sal den vors(creven) willem(me) noch come(n) thien stuv(er)s/
Item vanden stuc lants dwelc de vors(creven) lijsbeth nam/
voir den chijs dier uut ghinc moet lijsbeth d(air) af/
den vors(creven) chijs betalen also dat dair af gheen ande(re)/
goede mede gepraempt en worde willem(me) vors(creven)/
toebehoe(re)nde en(de) dair af sal lijsbeth goeden vasten/
onderpant setten opter e(n)nige goede mede belast wa(r)en/
om die te lossen Item willem sal gehouden zijn/
lijsbetten te vernuegen vand(er) helicht vand(er) vruchte(n)/
en(de) coren(en) en(de) houte dwelc hij van hue(re)n wegen/
gehaelt heeft behoud(elic) dat de vors(creven) lijsbeth betalen/
sal den chijs uute(n) [selve(n)] goeden gaende Item sal een/
yegelic van hen dragen de(n) cost vand(en) getuygen/
na recht ende oft in nacomen(de) tijden in desen/
tusschen p(ar)tien e(n)nich twivel donckerheit oft dobbel/
verste(n)nesse geviele dair af behouden de seggers/
hue(r) vercleren col(en) m(ar)cells m(ar)cii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer