SAL7361, Act: R°191.2-V°191.1 (401 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°191.2-V°191.1  
Act
Date: 1468-04-07

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
It(em) ter stont nae dese(n) hebbe(n) de voirs(creven) hee(re)n van des voirs(creven) steet hue(r)/
eendrechtige uuytsprake gedaen inder manie(re)n h(ier) nae verclaert/
inden yersten is hue(r) uuytsprake dat de voirs(creven) goirt en(de) zij(n) wijf/
den voirs(creven) lod(ewijcke) bynne(n) sesse weke(n) naistcomen(de) losse(n) sele(n) en(de) ontslae(n)/
van al tghene dairme(n) bevi(n)den sal dat de selve lodewijck te/
borghe steet voir willem(me) wile(n) vand(en) veken(en) oft bynne(n) de(n) selve(n)/
tijde den selve(n) lod(ewijcke) vand(er) selver borchtocht doen alsulken/
vestich(eit) ende versekernisse dat den voirs(creven) lod(ewijcke) genoech zij om/
dair af ongelast en(de) ongepraemt te moge(n) blive(n) Es voirt/
hue(r) uuytsprake [dat] van alsulke(n) grayne des voirs(creven) goirts wijff/
toebehoiren(de) als bijde(n) voirs(creven) lod(ewijcke) zijne(n) wive kynde(re)n oft hue(re)r/
familie(n) voirtijts v(er)cocht mach zijn tantw(er)pen d(air)op de voirs(creven)/
lod(ewijck) oft de zijne eenige pe(n)ninge hebbe(n) gehadt desgelijcx/
vand(er) terwe(n) huer toebehoiren(de) die zij v(er)cocht moge(n) hebbe(n) willem(me)/
pierart woute(re)n de(n) punde(re) clause(n) boone en(de) hue(re)n gesclle(n) d(air)af/
tghelt oick bijde(n) voirs(creven) lod(ewijcke) oft den zijne(n) es getoge(n) de/
selve lod(ewijck) ende de zijne ov(er)mits leeni(n)ghen ande(re)n v(er)legghen/
ende arbeyde die zij voe(r) des voirs(creven) goirts wijf hebbe(n) gedaen/
last ende arbeyde die zij voe(r) hen hebbe(n) geleden ongehoude(n) selen/
zijn hue(r) oft hue(re)r voirs(creven) man eenige restitucie oft betalinge
//
te doene ende mits dien sele(n) oick quijt zijn ende versmelte(n) alsulke(n)/
achte(n)dertich rinsch(en) guld(en) oft dair omtrint die des voirs(creven) lod(ewijcx)/
roelants wijf des voirs(creven) goirts wive van vrachte ende a(n)d(er)ssins/
gheleent mach hebben Voirt es hue(r) uuytsprake dat de voirs(creven)/
lodewijck zijn wijf hue(r) kynde(re) ende familie den voirs(creven) goirde/
ende zijne(n) wive ter stont ov(er)gheve(n) sulle(n) alle ande(re) beruerlike/
goede [huer toebehoirende] het zij vliegenderve grayn oft have hoedanich die zijn/
in hue(re)n hande(n) oft machte(n) wesende desgelijcx alle sculde(n)/
cedulle(n) ende obligacien die men des voirs(creven) goirts wive sculdich/
oft belanck is op wien die spreken oft van wat sculde die/
come(n) het zij vand(en) grayne [voirs(creven) grayne tantw(er)pe(n) vercocht] oft and(er)s ende doen ter begherten/
ende manisse(n) desselfs goirts ende zijns wijfs hue(re)n eedt/
dat zij niet meer have(n) vliegen(d)erve(n) grayns noch sculde(n) ond(er)/
en hebben noch in hue(re)n p(ro)ffijte come(n) en is noch nu ter tijt/
onder ande(re) noch ter meer plaetse(n) en wete(n) dan zij bijde(n) selve(n) hue(re)n/
eede sele(n) vercle(re)n Tot dese(n) sprake(n) zij uuyt dat de voirs(creven)/
lod(ewijck) den voirs(creven) goirde ende zijne(n) wive gheve(n) soude(n) vive(n)twintich/
guld(en) pet(er)s te xix st(uvers) stuc ende mids dese(n) soude(n) beyde/
de voirs(creven) p(ar)tien van een soude(n) zijn geslete(n) ende v(er)eenicht/
sonder deen dande(re) van nu voirtane van eenige(n) voirled(en)/
sake(n) yet te moge(n) eysschen in eenigher wijs cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer