SAL7361, Act: R°213.1 (450 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°213.1  
Act
Date: 1468-05-13

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
Uut dien dat gerardt van baussele secretar(is) der stat va(n) loven(en) onlanx/
voer siine seke(re)n sijnen erfchijs e(n)nige haeflike goede gepandt heeft opde ca(m)me/
geheeten dwalscheland geleg(en) inde borchstrate opden hoec vand(er) strate(n)/
gaen(de) ter over de quadebrugge ter vetterien en(de) ter halfstrate(n) weerd Ende/
daer nae comen sijn voer der stat raide der stat rintmeeste(re)n sustine(re)nde/
want zij de haeflike goede inde vors(creven) ca(m)me wesen(de) lange(n) tijt voe(r) der/
vors(creven) pendingen hadden beslagen en(de) doen bescrive(n) om betalinge te hebbe(n)/
vand(en) assijsen van bye(r) die henric vand(er) heyden briede(r) der stat sculdich/
was bleven ende mede uut versueke en(de) v(er)volghe der gheenre die/
borghe sijn desselfs henrix vand(er) selver tachterheit der assijsen dat/
hen de vors(creven) gepande goede blive(n) en(de) volgen soude(n) Soe wart hier/
op bijden raide vand(er) stat get(er)mineert dat de vors(creven) gepande have en(de)/
de ande(re) die inden huyse wa(r)en v(er)cocht souden wordden en(de) de pe(n)inge(n)/
opden wissel gesedt tott(er) tijt datter uut(er)lijc bijder stat t(er)minacie(n) beslicht/
af soude sijn gedaen Daer op voirt heden ten versueke des voirs(creven)/
gerarts bijder stat raide gecleert es en(de) uutgesproken en(de) den/
voirs(creven) rintmeeste(re)n bevolen dat zij den vors(creven) gerarde zijne(n) voirs(creven)/
erfchijs sculdich sijn te late(n) volgen niet wederstaen(de) hue(re)n rasteme(n)te/
oft calaengien vors(creven) p(rese)ntib(us) burgim(a)g(ist)ris maii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer