SAL7361, Act: R°219.2-V°221.1 (467 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°219.2-V°221.1  
Act
Date: 1468-06-08

Transcription

2019-09-22 by myriam bols
It(em) gheert boesseman sone wijlen gheerts in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekint dat hij genome(n) heeft van den eerweerdigen vader in gode he(re)n/
thomase abt des godshuys van naen thoff en(de) die goede van beausart/
den voirs(creven) godshuyse toebehoiren(de) geleg(en) inde p(ro)chie van bossuyt metten/
huysen hoven wynnen(de) landen bosschen beemde(n) eeusselen chijsen rinten/
pachte(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) gelijkerwijs de meest(er) van beausart/
voe(r) en(de) de selve gheert nae en(de) tot noch toe dat ald(aer) gehouden hebben
//
uutgenome(n) thuys te loven(en) metten chijse d(aer) toe behoe(re)nde Te houden/
te hebben te wynnen van inganc merte naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van tweelf ja(r)en lanc staphants sond(er) muddel volgende/
elx jairs d(ae)renbynne(n) om en(de) voe(r) de so(m)me van hondert leeuwe [mo(ne)[te]] oft/
die weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelde nae die valuacie vanden/
lande alle ja(r)e te betalen tvierdel d(aer) af talder heylige(n)miss[e]/
tvierdel d(aer) af te kersmisse tvierdel d(aer) af te paesschen en(de) dleste/
vierdel s(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)] en(de) inden wissel te loven(en) te leveren/
m(ijn) he(re) den abt oft zijne(n) p(ro)cur(eur) den p(ri)oer oft ande(re)n des vors(creven) godsh(uys)/
gemechtichde(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal oec de/
vors(creven) wynne alle ja(r)e sijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde onse(n) gened(igen)/
hee(re) en(de) de sijne wel en(de) wettelijc v(er)nuegen van alle(n) alsulk(en) lasten/
corweyden van honden scattingen beden gijsten en(de) allen anderen/
coste(n) en(de) exactien die de vors(creven) goede sculdich sijn oft die aldaer/
binne(n) den vors(creven) t(er)mijne toecome(n) mochte(n) alsoe dat den vors(creven) godsh(uys)/
d(aer) af gheene(n) last en come en(de) algad(er) sond(er) afslach som vand(er)/
p(ri)ncipaeld(er) so(m)men vors(creven) It(em) sal oic de vors(creven) wynne jairlix voir/
tvors(creven) godshuys halen te mechele(n) en(de) voirts leve(re)n op sijne(n) cost/
in tvors(creven) godshuys drie mudden souts mechels behalve(n) dat tselve/
godshuys hem betalen oft afcortten sal aen zijn so(m)me tghene/
dat dat soudt te mechelen gecost hadde It(em) sal die vors(creven) wynne/
alle de vors(creven) goede te sijnen afsceiden late(n) gelijc en(de) alsoe hij die/
vinde(n) [sal] tsijnen innecomen Te weten den art ter sijden vander/
to(m)men neve(n) den wech van geldenake en(de) de landen vand(er) kyesen/
wel en(de) loflijc gewonne(n) op vier getidege voren te wete(n) seve(n) boend(er)/
d(aer) af besaeyt met tarwen seven boend(er) met spelte(n) en(de) dand(er) algad(er)/
met rogghe en(de) al met goeden droeghen sade It(em) die helicht vande(n)/
somerarde eens o(m)megedaen en(de) die brake algad(er) eens gheackert It(em)/
sal de vors(creven) wynne allet stroe vand(en) vors(creven) goeden jairlicx comen(de)/
int vors(creven) hoff bringe(n) en(de) dat ald(aer) etten met sijne(n) beeste(n) en(de) te meste/
make(n) en(de) alle dmest opde vors(creven) lande vue(re)n tslants meeste(n) p(ro)fite(n)/
alsoe wel ten veerste(n) als ten naeste(n) en(de) ten uutgane vande(n)/
vors(creven) t(er)mijne sal hij dmest voer den pertstal en(de) die sceperie algad(er)
//
uutvue(re)n opde voirs(creven) lande en(de) alsoe dat die mesthove bloot bliven/
It(em) sal die voirs(creven) wynne alle die bossche vand(en) vors(creven) hove binne(n)/
zijne(n) t(er)mijn vors(creven) houwen eens al over te weten tsinte/
remeysmisse anno lxix beghinne(n) aenden houw del charlerie/
en(de) dat deylen half int dat selve jair en(de) dander helicht int jair/
van lxx d(aer) nae It(em) sal hij int jair van lxxi houwe(n) de(n) houw/
van linsemealle en(de) dat deilen half dat jaer en(de) half int jair lxxii/
It(em) sinte remeys(misse) a(nn)[o] lxxiii sal hij houwe(n) den houwe die staet/
tussce(n) dbosch del challerie charlerie en(de) dbosch van linsmeal deylen(de)/
dat selve oic half dat jair en(de) dand(er) helicht a(nn)[o] lxxiiii It(em) sinte/
remeys(misse) a(nn)[o] lxxv sal de vors(creven) gerart houwe(n) den houw reenen(de)/
aen dbosch del charlerie aende(n) wech van couckeroul neve(n) dbosch d(er)/
jouffr(ouwe) van grave(n) en(de) dwat(er) geheete(n) le coyarde dwelc dan halff/
gehouwe(n) sal wordde(n) en(de) dand(er) helicht a(nn)[o] lxxvi It(em) sinte remeys(misse)/
a(nn)[o] lxxvii sal hij houwen den hou acht(er) dbachuys en(de) deyle(n) dat in/
dat jair half en(de) half int jair van lxxviii It(em) sinte remeys(mi)sse/
a(nn)[o] lxxix sal hij houwe(n) den houv geheete(n) laronval en(de) deylen dat/
half dat jair en(de) half djair v(er)volgen(de) a(nn)[o] lxxx ende int yerste/
jair sal hij metten yerste(n) houwe afhouwen tremana(n)t dat int [dit] jair/
van lxviii afgehouwen soude sijn en(de) bynne(n) meys sal hij alle/
ja(r)e elken houv volhouwen hebben It(em) sal de vors(creven) gerart de/
houwe huede(n) iii jair lanc datt(er) gheen beeste(n) en [aen] in en come(n)/
en(de) die bossche alsoe beheyme(n) datt(er) gheen scade en gesciede en(de)/
oft d(aer) e(n)nige schade gesciedde es vorweerde dat de wy(n)ne die den/
godshuyse oprichte(n) sal te(n) seggen va(n) goede(n) ma(n)ne(n) eertwynnen/
hen des verstaen(de) It(em) sal de vors(creven) gerart op elc boend(er) vand(en) vors(creven)/
bossche(n) late(n) tweelf laeteycken sond(er) die ghene die d(aer) nu op staen/
It(em) sal die wynne die scaveyen houwen in state en(de) ald(aer) plante(n)/
en(de) setten willeg(en) popele(re)n en(de) ande(re) plante(n) en(de) de goede jairlijcx beheyme(n)/
opheffen en(de) begrichte(n) allo(m)me daers behoeve(n) sal te(n) tide en(de) t(er)mijne/
soe dat behoirt It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne alle die huysinge kercken molen(en)/
en(de) wat(er)loepe alsoe v(er)re dat den hove toebehoirt te doene houde(n) wel
//
ende loflic va(n) absoniu(m) bijsextijl en(de) allen ande(re)n laste(n) en(de) dat also late(n)/
tsijnen afsceiden wel gerepareert gelijc hem die gelevert sijn te sijnen/
income(n) It(em) waert dat sake dat binne(n) de(n) hove en(de) goede(n) vorscr(even)/
e(n)nige schade gesciedde van vie(r) en(de) dat bij q(ua)me uut sake(n) en(de) ocsuyne/
des vors(creven) gheerts oft sijns huysgesins alle die schade soude de vors(creven)/
gheert sculdich sijn op te richte(n) It(em) om de vors(creven) huysinge te rep(arer)en/
sal de voirs(creven) gheert t(er) stont na dingaen vand(en) vors(creven) t(er)m(ijn)e t(er)mijne/
d(aer) toe leve(re)n x[c] walme(re) de welke de he(re)n sele(n) doen verwercken/
opde(n) last vand(en) dachue(re)n d(er) vors(creven) he(re)n sele(n)doen verwercken/
opde(n) last vand(en) dachue(re)n d(er) vors(creven) he(re)n en(de) de wy(n)ne sal de(n) werclied(en)/
d(aer) toe de(n) montcost geve(n) En(de) van dan voirtane sal die vors(creven) gheert/
die huysinge houde(n) op sijne(n) cost als vors(creven) es en(de) alle ja(r)e aldair/
leve(re)n x[c] walms en(de) niet myn It(em) es vorweerde dat de vors(creven) gheert/
sculdich sal sijn op sijne(n) last te ontfaene alle p(er)soene ald(aer) lijden(de)/
en(de) hen te geve(n) en(de) te dist(ri)bue(re)n in ald(er) vuegen en(de) manie(re)n men/
dat altijt geplogen heeft en(de) den goede(n) en(de) hove toebehoirt en(de) oft m(ijn) hee(re) den abt gelieft ald(aer) te come(n) oft te sinde(n) soe sal de vorscr(even)/
gheert hem en(de) de sijne moete(n) ontfaen en(de) administre(re)n des he(n)/
behoeve(n) sal uutgesceid(en) den wijn d(aer) en sal hij niet inne gehoude(n)/
sijn en(de) wairt dat m(ijn) hee(re) oft de sijne d(aer) lang(er) lagen dan drie daige/
en sal hij niet gehoude(n) sijn hem yet te gheve(n) Maer oft e(n)nige/
schade hem toequame van tempeeste oft gemeyne(n) orloge soe/
es vorweerde datme(n) hem d(aer) af rastoer doen sal gelijc ande(re)/
he(re)n en(de) p(re)late(n) hue(re)n wynne(n) doen sele(n) It(em) waert dat e(n)nige buyte(n)/
goede quame(n) te verpachte(n) en(de) uut te gheve(n) in pechting(en) die sal/
de vors(creven) gheert mogen uutgheve(n) zeke(re) t(er)mijne(n) alsoe dat gewoenlic/
es mair duytgeve(n) van dien en sal hij niet moge(n) mynde(re)n dant/
gegouwe(n) heeft sond(er) (con)se(n)t des he(re)n vors(creven) en(de) hij en mach gheen goede uutgeve(n) bove(n) xii ja(r)en noch benede(n) ix ja(r)en It(em) oft geboirde/
dat de vors(creven) gheert te(n)nig(er) tijt in gebreke wa(r)e van betalinghen/
in e(n)nige d(er) vors(creven) paymi(n)ten in al oft in deele en(de) m(ijn) hee(re) oft/
yema(n)t va(n) sijne(n) swegen des gemechticht d(aer) om ald(aer) quame en(de)/
gheen betalinge en conste gec(ri)ge(n) dat elc vand(en) ghene(n) d(aer) o(m)me
//
comen(de) te p(er)de vand(en) [opden] vors(creven) wy(n)ne sal reken(en) en(de) heffe(n) alsoe lange/
dat gebrec duerde acht stuvers sdaichs sond(er) afslach d(er) so(m)men/
vorscr(even) It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne de vors(creven) goede noch/
gheen van dien uutgeve(n) en sal moige(n) nyeman(de) van sijnd(er) hant/
om gichte(n) miede oft and(er)ssins ten zij bij wete(n) wille en(de) (con)sente/
der he(re)n abts en(de) co(n)ve(n)ts des godh(uys) vors(creven) It(em) sal de vors(creven) gheert te/
sijne(n) leste(n) ja(r)e moge(n) ontvruchte(n) en(de) te hemw(er)t behoude(n) de(n) grote(n)/
hoff acht(er) die g(ro)te schue(re) sond(er) d(aer) af yet te gheve(n) It(em) en sal de vors(creven)/
gheert nyeman(de) moge(n) neme(n) sijn pechtinge oft hue(ri)nge die her/
jan van bruessel hem voirtijts uutgegev(en) heeft soe lange die/
duere(n) maer sal hen die peislic late(n) volge(n) It(em) sal m(ijn) hee(re)/
dabt de(n) vors(creven) gheerde alle ja(r)e geve(n) een tabbart lake(n) It(em)/
h(ier) nae volge(n) die preste(n) die m(ijn) hee(re) den vors(creven) g(eer)de gedaen hebben [doen sal]/
tsijne(n) income(n) getaxeert als h(ier) nae bescr(even) steet inde(n) yerste(n)/
vijf coeyen elcke voir vijf lichte gul(den) valent xxv lichte guld(en)/
It(em) vi calve(re) tsame(n) voir xvi lichte gul(den) It(em) vier p(er)de totten/
grote(n) wagen(en) mette(n) toebehorte(n) tsame(n) om xxxvi rinsch guld(en)/
It(em) vi p(er)de totten cleyne(n) wagen(en) metten toebehorte(n) tsamen/
om xxiiii r(insch) gul(den) It(em) vier voelen(en) tsame(n) om xii(½) r(insch) gul(den) It(em)/
xxxiiii verken(en) d(aer) ond(er) sijn sele(n) iiii soeghen en(de) vii cleyn/
cuddekens tsamen om ix r(insch) gul(den) It(em) vi plueghe iiii eeghde(n)/
mette(n) yse(re)n kethen(en) drie wagen(en) mette(n) leede(re)n en(de) twee kerre(n)/
mede te merghele(n) tsame(n) om xviii r(insch) gul(den) loepen(de) tsame(n) hond(er)t/
xx r(insch) gul(den) die welke de vors(creven) gheert wed(er) kee(re)n sal te(n) uutgane/
va(n) sijne(n) t(er)mijne in ghelde oft in gelike(n) have(n) alsoe goet sijnde/
te(n) prijse van goede(n) ma(n)ne(n) hen des verstaen(de) It(em) sal noch m(ijn)/
hee(re) dabt leene(n) den vors(creven) g(eer)de xxiiii pet(er)s x mudde even(en) x mudde/
corens loeve(n)s en(de) xxv mudde(n) even(en) de welke hij we(der)ke(re)n sal ter/
maniss(en) m(ijns) he(re)n vors(creven) It(em) sal m(ijn) he(re) hem noch leene(n) viii[c] vijftich/
schoeve stroes van coirne v[c] en(de) l ho schoeve even(en) stroes It(em)/
c grote en(de) c xxv cleyne bussele(n) hoys It(em) iiii[c] xxv schoeve erwete(n)
//
mett(er) vrucht It(em) vi[c] schoeve crucke(n) alsoeme(n) die te beausart/
plach te maken It(em) noch iiii voed(er) hoys dwelc algad(er) de vors(creven)/
gheert wed(er) gheve(n) sal ten afsceiden van sijne(n) t(er)mijne It(em) sal/
de vors(creven) wynne alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n int/
hoff te loeven(en) een goet voed(er) hoys op cost desselfs vors(creven) gheerts/
It(em) sal oic de vors(creven) wynne t(e)r maniss(en) des vors(creven) he(re)n sabts of/
sijns geco(m)mitteerd(en) ter meerd(er) sekerheit van voldoeni(n)g(en) des/
inhoudens d(er) vors(creven) pechting(en) en(de) alle d(er) pointe(n) d(aer) inne begripe(n)/
doen en(de) sette(n) den selve(n) godshuyse ter plaetse(n) daer en(de) alsoe/
dat behoe(re)n soude moige(n) alsulk(en) goede(n) loflijk(en) seker oft borchtocht/
het sij van goeden(n) borge(n) oft erffpande(n) d(aer) mede tselve godshuys/
te vrede(n) sal moige(n) wesen en(de) d(aer) aen alle dinhout voirs(creven) vors(creven)/
verhaelt en(de) verreyct soude moige(n) wordde(n) Ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) m(ar)cels ouderogghe junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer