SAL7361, Act: R°222.1 (468 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°222.1  
Act
Date: 1468-05-28

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
It(em) wantmen zeder der come(n)scap vanden voirs(creven) goede(n) bij pete(re)n beyart tegen/
die voirs(creven) gebruede(re)n gecocht daer vorweerde was dat de selve goede o(m)beco(m)mert/
leen waren en(de) dat hem die daer op bij den selven gebruede(re)n gewarandeert/
souden wordde(n) bevonden heeft dat uuten voirs(creven) goede(n) gaet tvoirscr(even)/
coppelgelt ende de selve lasten vand(en) coppelgelde int vors(creven) waerscap/
mits dien alsnu gesedt es sijn Soe es dat gesciet te dier meyni(n)gen ende/
op vueghe ende (con)dicie datmen die lasten ende oic alle ande(re) hoedanich/
die wa(r)en dieme(n) alnoch bevi(n)den mochte uute(n) vors(creven) goede(n) gaen(de) oft dair/
af sculdich te wesen geheelic en(de) al aende pe(n)ninge die de vors(creven) peter/
vand(en) coepe der vors(creven) goede sculdich es cortten sal ter erflich(eit) sonder/
argelist oft tgheen des dair meer uut gaen dan mochte dan tcoppelgelt/
vors(creven) mach de vors(creven) peter beyart op dat hem gelieft met sijnder waerscap/
vors(creven) verhalven verhalen met gaders allet ghene des anders in sijn gelufte/
van waerschape en(de) genoechdoene vors(creven) begrepe(n) steet cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer