SAL7361, Act: R°228.1 (483 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°228.1  
Act
Date: 1468-06-13

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stat van loven(en) saluyt/
doen cond en(de) te weten dat opden dach van heden datu(m) van desen voir ons/
come(n) es in prope(re)n p(er)sone her jacop uute(n) lyemi(n)gen ridde(r) he(re) tot wange/
ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
geg(even) janne cleynvranx van kyesekem alle en(de) yegewelke sijn saken questie(n)/
en(de) gescillen die de hij tegewoirdichlic uutstaen(de) heeft oft naemaels hebbe(n)/
soude moigen tot oplynte(r) taetrode te bynck(em) en(de) d(air) omtri(n)t teghen wien/
dat het wa(r)e oft hoedanich die wa(r)en alle des vors(creven) he(re)n jacops jairguld(en)/
sculde(n) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervalle(n) goede(n) beruerlijc en(de) omberuerlic chijsen/
rinte(n) erffpachte(n) die hij heeft oft hem naemaels valle(n) verschijne(n) oft/
e(n)nichsins toeco(m)e(n) mochte(n) ten vors(creven) plaetse(n) oft d(air) omtri(n)t Te verwaren te/
mane(n) teyssce(n) op te bue(re)n te ontfang(en) tegen oft aen wat p(er)soen(en) dat dat/
sijn mochte d(air) voe(r) te pande(n) te daig(en) te beleid(en) rasteme(n)te te doen/
leggen en(de) met rechte texeque(re)n te v(er)volgen te bedinge(n) en(de) te vorde(re)n/
al na costu(m)e en(de) gewoente vand(en) plaetse(n) vors(creven) d(air) dat behoe(re)n sal oft/
behoeve(n) soude moige(n) Ende ofts noot gebuerde (et)c(etera) in meliori et/
ampliori forma te wynne(n) te verliese(n) ende alle de omberuerlike/
goede chijse(n) rinte(n) pachte(n) des vors(creven) he(re)n jacops te verhue(re)n te v(er)pachte(n)/
met jairschae(ren) uut [te] gheve(n) d te hantplichte(n) te rege(re)n al te(n) meeste(n)/
orbe(r) en(de) p(ro)fite desselfs he(re)n jacops en(de) voirtane g(e)n(er)alic en(de) specialic/
(et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) sub obliga(ci)[o(n)e] o(mn)i(u)m bonor(um) mobil(iu)m (et) inmo(bili)[m] Salvo/
iusto calculo (et)c(etera) junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer