SAL7361, Act: R°235.2 (498 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°235.2  
Act
Date: 1468-06-22

Transcription

2019-11-30 by myriam bols
Item alsoe als over een wijle geleden de mo(m)boirs vander capelle(n) vanden/
xii ap(oste)len opde ulake den rade vander stadt ernstelijck gevolcht hebbe(n)/
om te vreden gestelt te worden van sulke(n) reste ende tachterheyden/
als meester goird pasteel die rentmeester der voirs(creven) capellen en(de) der armer/
daer toebehoe(re)nde geweest es den selven sculdich ende belang es bleven/
Ende de voirs(creven) meester goirdt die voirtijts zeke(re) vorweerde vande(n) voirs(creven)/
reste segt gemaect te hebben(e) metten voirs(creven) mo(m)boren meynt tselve/
rest eensdeels met erfrinten ter quitingen die hij der voirs(creven) capelle(n)/
beset heeft op zijn goede te nurode ende zijn huysinge inde coest(ra)te/
neven vrancken willemars voldaen te hebben(e) Soe eest dat op hede(n)/
bijden rade volle(n) rade vander stat voir oeghe(n) gelegt alle tghene des/
inde voirs(creven) sake van voe(r) tot achter es overleden overdragen en(de) get(er)mineert/
wert voe(r) reden(en) ende recht eve(n)verre de voirs(creven) meester goirdt alsoe/
vele doet dat zijn borgen die hij voe(r) zijne(n) voirs(creven) dienst ten tijde/
vand(en) aenveerden sette Gelove(nde) voir scepen(en) van loven(e) genoech doen ende/
warandeerscap vanden voirscr(even) renten ende den panden der selver bynnen/
ende buyten loven(en) gelegen in alder manie(re)n hij dat alleene gedaen heeft/
Ende dat de onderpande der selver rente(n) jairlijcx goet genoech zijn/
om de(n) arme(n) costeloes hue(r) renten daer aen te crigen en(de) oft namaels d(air)/
gebreck inne viele dat zij dair voe(r) soude innestaen dat dan tprincipael/
ghelt der voirs(creven) besetter renten hem corten sal aen zijn rest oft in/
gebreke van des(er) sal hij anderssins de voirs(creven) mo(m)boiren van sijne(n) voirs(creven)/
reste moeten vernuegen ende te betalen Ende vanden verlope der/
voirs(creven) renten sal hij den ermen en(de) d(er) voirs(creven) capellen moete(n) voldoen/
inder vueghen als hij des mette(n) voirs(creven) mo(m)boire(n) is overcomen/
p(rese)nt(ibus) lyemi(n)ghen hoeve(n) burg(imagistr)[is] junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer