SAL7361, Act: R°238.2-R°242.1 (503 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°238.2-R°242.1  
Act
Date: 1468-04-23

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) gorise ende zijne(n) wive/
in hue(r) deilinge de goede chijse ende rinte(n) hier nae v(er)claert inden/
yerste(n) thoff geheeten thof ten broeke gelegen ten quade(n)plasse/
inde p(ro)chie van pellenberch metten huysingen stallen schuren/
dofhuyse bogarde hove en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) en(de) oic mette(n)/
wynnen(de) landen beemden weyden ende eeusselen daer toe hoe(re)nde/
alsoe wale leengoede als chijs en(de) eygengoede in alle der manie(re)n/
en(de) gelijkerwijs henric de ruyte(re) ende zwane zijn wijf tselve/
hof ende goede vors(creven) met hue(re)n toebehoirte(n) opden dach van heden [tot hier toe]/
in jairscharen houden(de) sijn [geweest] tsamen met eene(n) boende(r) bosch te/
quadenplasse vors(creven) gelegen tusscen die goede der cloeste(re)n van [he(re)n] p(er)cke/
en(de) vand(en) wittevrouwe(n) te loven(e) Welke goede den vors(creven) gehuysschen/
gorise ende sijnen wive gevallen sijn opden last en(de) co(m)mer hier/
nae volgen(de) ten behoirlike(n) tiden te betalen te weten yerst der kercke(n)/
van pellenberch eenen pot lantwijns een waelpot raepsmouts/
en(de) twee molevate(n) rox den goidshuyse van ghempe xxv d(enieren) eene(n)
//
hellinc goetsgelts een mudde rox en(de) vijf molevate(n) ev(en)en lodewijke/
roelants vier gansen en(de) xvi s(chellingen) borssegelts roelofve va(n) berthem/
neghen stuv(er)s oft de weerde dair af janne de witte en(de) sijne(n) wive/
dochte(r) henrix wijlen van delbroec iii d(enieren) voe(r) den goidshuyse vand(en)/
wittevrouwe(n) te loven(e) ii d(enieren) en(de) (½) helli(n)c den goidshuyse va(n) s(in)te g(er)truyd(en)/
te loven(e) i cap(uyn) vi d(enieren) voe(r) den erfgename(n) claes van stakenborch xii/
d(enieren) voe(r) (½) kerre tderdel van v d(enieren) voe(r) en(de) tvie(re)ndeel van eene(n) peerde/
den goidshuyse vand(er) came(re)n xxiiii d(enieren) voe(r) ii cap(uynen) (½) gans en(de) vier/
molevate(n) even(en) den heyligheest van pelleberch een mudde rox/
jacoppe wile(n) de gruyte(re) twee mudde(n) rox henricke vand(en) bossche/
xviii mol(evaten) rocx ende eend(er) capelryen inder kercken van cortbeke/
overloe een crone en(de) een mudde rocx al loven(sche) mate Item zijn/
gevallen alnoch den vors(creven) gorise en(de) sijne(n) wive in hue(r) deilinge/
twee huysen neve(n) een geleg(en) inde parijsstrate te loven(en) tusscen/
tstreetken geheete(n) den croech ter eend(er) en(de) thuys henrix v(ere)nalite(n)/
cuyp(er)s ter ande(r) [zijden] opde(n) co(m)mer van drie cap(uynen) en(de) viii(½) l(i)b(ra) pay(ments) de(n)/
heiligheeste va(n) s(in)te pet(er)s te loven(e) en(de) van ii cap(uynen) gielise va(n) colen/
te(n) behoirlike(n) tiden te betalen Item een stuck stucsken bosch alsoet/
geleg(en) es te gheesbeke tussce(n) de goede des goidshuys va(n) sinte g(er)/
truyde(n) te loven(e) ende de strate aldair op alsulke(n) co(m)mer als/
daer uut gaet Item een gedeelte vanden wijngarde des vors(creven)/
wilen lodewijcx gelegen inde bancstrate gelijc tselve gedeelte/
gelege(n) es metten dofhuyse dair op staen(de) opde sijde te(n) heilige(n)/
cruyce w(er)t tusscen de goede jans de raet en(de) dander gedeelte/
vand(en) selven wijngarde dwelc der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de)/
hue(re)n docht(er) met hue(re)n mo(m)boir in deilinge(n) es gevalle(n) gelijck/
tvors(creven) gedeelte des vors(creven) gorijs en(de) sijns wijfs vande(n) ande(re)n gedeelte/
der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) met seke(re)n teken(en) en(de) onderscheiden/
onderslagen es Item tderdel van eene(n) stucke wijng(ar)ts ter heer/
grecht geleg(en) acht(er) de persse Te wete(n) tderdel geleg(en) te loeven(e)/
w(er)t naest den gedeelte der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) [en(de) neve(n) de goede lambrechts va(n) loon] optderdel vanden
//
vanden laste en(de) co(m)me(r) uute(n) selve(n) leste(n) stucke gaen(de) te(n) behoirlike(n) tiden/
te betalen Item een stuc wijng(ar)ts houden(de) vier vierdel oft dair omtr(in)t alsoet/
gelegen [es] ter heergracht opden groete(n) driesch [neve(n) de goede jans van balen vranx sone] op alsulk(en) co(m)mer en(de) last/
als daer uut gaet te(n) behoirlike(n) tide(n) te betalen Item zullen de vors(creven)/
gorijs ende sijn wijf noch hebben in hue(r) deylinghe den chijs ende/
erffpacht hier nae bescre(ve)n Ierst vijf halste(re)n rox aen en(de) op huys en(de)/
hof wilen goirts van lare gelegen te lare inde p(ro)chie van pelleberch/
It(em) ii rijders op huys en(de) hof nu ter tijt een ca(m)me wesen(de) geheete(n)/
de drie coningen quinte(n)s couckeroul geleg(en) inde proefstrate It(em)/
ii swaer crone(n) oft die weerde [d(aer) af] aen en(de) op de beckerye met hue(re)n/
toebehoirte(n) geheete(n) den witten leeu barbelen vander hoeve(n) geleg(en)/
inde coestrate cortstrate te loven(e) tusscen [de goede] jans vullincx ende/
jans leyminx ty(n)nen potghiet(er)s Item twee mudde(n) rox erflijc d(er)/
maten van loven(e) aen en(de) op een herberghe met hue(re)n toebehoirte(n)/
geheete(n) de nuwe herberge he(re)n gielijs wilen de roide gelegen/
te loeve(n)joel It(em) iiii cap(uynen) erflijc aen en(de) op een huys ende/
hof met zijnen toebehoirte(n) jans maten platijnmakers geleg(en)/
inde steenstrate tussce(n) de goede jans vander rest ende ter eend(er)/
en(de) thuys geheeten den valke ter ande(r) [zijden] Item twee crone(n) erflic/
aen ende op een huys ende hof met zijnen toebehoirte(n) jans/
vander eycken geleg(en) opde raymerct tusscen de goede en(de) den/
uutganc willems maes vand(en) herberghen geheete(n) de drie c(ro)ne(n)/
en(de) de goede jans wilen de rijke Item drie cap(uynen) erflijck/
achtien pont [en(de)] thien scellinghe erflic aen en(de) op huys en(de) hof mett(er)/
toebehorte(n) gelegen over de veemerct tussce(n) de goede geldolfs vand(er)/
lynden ende der weduwe(n) van outheverle Item sesse cap(uynen) aen en(de)/
op zeke(re) pande gheerts coppens gelegen te pelleberch Item drie cap(uynen)/
op seke(re) pande geleg(en) te libbeke Item thien pl(a)c(ken) en(de) xvi s(cellinge) pay(ments) op een/
huys met sijnder toebehorte(n) henrix taingisart geleg(en) inde p(ro)efstrate/
It(em) tderdel van allen den erffpachte en(de) chijse die de vors(creven) wijlen/
lodewijc hadde en(de) te hebben plach ter heergrecht en(de) dair omtri(n)t
//
Item sijn der voirs(creven) jouffrouwen katlijnen raese van grave(n) ende/
zijnder huysvrouwen bleven ende gevallen in hue(r) deylinghe die/
goede hier nae bescre(ve)n Ierst thuys geheeten de crone met sijnen/
toebehoirte(n) geleg(en) inde cortstrate te loven(e) tusscen thuys geheeten/
de roose ende de goede der erfgenamen wout(er)s wilen pauwels/
met den stalle geleg(en) achter tselve huys inden croech tussce(n) de goede/
dierix van langrode ende der vors(creven) erfgenamen pauwels opden/
erfchijs hier nae bescre(ve)n ten behoirlik(en) tiden te betale(n) te wete(n) jacoppe/
wilen van vertrike raveschote een crone den goidshuyse vand(en)/
p(re)dike(re)n te loven(e) twee cronen der brued(er)scap van s(in)t jacops drie/
crone(n) en(de) drie en(de) eene(n) halven oude gr(ote) der cap(it)len van sinte pet(er)s/
te loven(e) viventwintich stuv(er)s twee cap(uynen) tderdel van vier cap(uynen) van/
sesse scelli(n)ge en(de) van sesse pe(n)ninge voe(r) laureyse van wynge twee/
en(de) eene(n) halve(n) oude(n) gr(ote) en(de) eene(n) halve(n) cap(uyn) ende den goidshuyse/
vand(en) wittevrouwe(n) twee en(de) eene(n) halve(n) oude(n) gr(ote) en(de) eene(n) halve(n)/
cap(uyn) It(em) sijn noch der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijnen raese ende sijnd(er)/
werdynne(n) bleve(n) in hue(r) deylinge de goede nae bescrev(en) te weten/
de persse opde voe(r) met den hove en(de) met allen den huysen die de/
vors(creven) lodewijck dair omtri(n)t houden(de) was en(de) met thien vand(en) groetste(n)/
ende acht ande(re)n cuypen vand(en) cuypen der voirg(eruerde) p(er)ssen toebehoiren(de)/
opden erfchijs hier nae bescrev(en) ten behoirlik(en) tiden te betalen Te wete(n)/
he(re)n janne py(n)noc ridde(r) drie en(de) eene(n) halven stuvers den kinde(re)n/
brants dertich stuvers willem(me) pierarts vijfthien stuv(er)s en(de) der cap(it)len/
van s(in)te pet(er)s thien stuv(er)s Item onderhalf boender lants geleg(en) inde/
loe in twee stucken It(em) een schue(r) geleg(en) inde hoolstrate tussce(n)/
de goede jans de wale ter eender zijden en(de) de goede ja(n)s de scoesitte(re)/
ter ande(re) op vivendertich scellinge bone vivendertich cap(uynen) den/
goidsh(uys) vand(en) p(er)cke vand(en) vors(creven) lande ende op acht stu(ver)s die/
roelof wilen boxhore(n) te heffen plach vand(en) vors(creven) schue(re)n en(de)/
eene(n) cap(uyn) arnde van colen vand(er) selv(er) schue(re)n te betalen Item/
een vierdel wijng(ar)ts geleg(en) opden roesselberch tussce(n) de goede/
vranx wilen van vaelbeke en(de) swanen wilen van orsmale
//
op een vierdel wijns den hertoghe van braba(n)t d(aer) af te betalen/
It(em) een gedeelte vand(en) vors(creven) wijng(ar)de gelegen inde bancstrate/
te weten dmiddelste alsoet gelege(n) es tussce(n) dande(re) twee gedeelte(n)/
d(aer) af deen den vors(creven) gorise ende sijnen wive ende dande(r) den/
vors(creven) raese ende sijnen wive in deilinge(n) es gevalle(n) en(de) gelijc/
dat vand(en) selven ande(re)n twee gedeelten verscheiden en(de) beteke(n)t/
es Item tderdel vand(en) vors(creven) wijng(ar)de gelegen ter heergracht/
achter de persse te wete(n) tderdel gelegen inde middelt tusscen/
de ande(re) twee gedeelte(n) desselfs wijng(ar)ts dair af deen den vors(creven)/
gorise ende sijnen wive ende dande(r) den vors(creven) raese en(de) sijne(n)/
wive in hue(r) deilinge es gevallen op tderdel vand(en) co(m)mere/
ende laste uute(n) selven geheele(n) wijng(ar)de acht(er) de persse geleg(en)/
gaen(de) ten behoirlik(en) tiden te betalen Item en(de) noch tderdel van/
allen den erffpachte ende chijse die de vors(creven) wilen lodewijck/
hadde en(de) te heffen plach ter heergracht en(de) dair omtrint/
Item zijn den vors(creven) raese ende sijnen wive gevallen in/
hue(r) deylinghe die goede ende erffpacht hier nae beschreven/
Inden iersten thof ende die goede geheete(n) thof tyntbroec geleg(en)/
te loevenjoel met den huysen hoven schue(re)n dofhuyse bogarden/
wynnen(de) landen beemden eeusselen weyde(n) wijtha(m)me en(de) and(ere)n/
sijne(n) toebehorte(n) gelijkerwijs lodewijc vand(er) biest de selve/
goede aldair in pechtingen houden(de) es uutgenome(n) de leen/
goede den selven hove toebehoiren(de) d(aer) af de vors(creven) p(ar)tien met/
malcande(re)n and(er)ssins overcomen zijn Item de viverkens oft/
wate(r) den vors(creven) hove toebehoiren(de) soe v(er)re die egheen leen en/
zijn Item een stuck bosch geheete(n) tpisbeemdeken gelegen d(aer)/
omtri(n)t soe v(er)re dat gheen leen en es opden erfchijs en(de) pacht/
hier nae bescre(ve)n ten behoirlike(n) tiden te betalen Te wete(n) den/
heylighen gheest van loven(e) seve(n) mudde(n) rocx der mate(n) va(n) loven(e)/
der capellen opden blauwen putte een mudde rocx mate(n) vors(creven)/
der weduwen gielijs wilen van cortbeke geheete(n) de mu(n)te(re) een mudde
//
rocx der selver mate(n) den cloeste(r) vanden wittevrouwe(n) te loven(e)/
vijf pe(n)ninge onderhalven hellinc bo(n)e en(de) sesse halst(er) rocx maten/
vors(creven) den huyse van sinte barbelen te loven(e) sesse halste(re)n rox/
derselver mate(n) dien van weze ten vijfthien pe(n)ninge bo(n)e voer/
zeke(re) jaergetiden inder kercken van loeve(n)joel ond(er)halve(n) ouden/
gr(ote) der zielmisse(n) van loeve(n)joel twee scellinge sesse pe(n)ninge/
turnoyse twee scellinge pay(ments) en(de) een mol(evate) rocx den goidsh(uys)/
van ghempe tweelf pe(n)ninge Item es den vors(creven) gehuysscen/
noch bleve(n) en(de) gevallen des h(ier) na volcht te weten dander/
gedeelte vanden vors(creven) wijngarde inde bancstrate dats [te wete(n)] tge/
deelte gelegen ter vesten wart neve(n) tgedeelte der vorscr(even)/
jouffr(ouwe) katlijnen ende den goeden vranx willemair ende oic/
dander gedeelte vanden wijngarde gelegen ter heergracht/
achter de persse van vlierbeke aldair te weten tgedeelte geleg(en)/
te lynden weert tussce(n) tgedeelte der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) ter/
eender sijden ende de goede jans van balen [reyners sone t(er) ande(re)] op tderdel van/
allen den co(m)me(r) en(de) chijse uute(n) geheelen stucke wijngarts/
lestgenoe(m)t gaen(de) t(er)m(in)is debit(is) p(er)solven(dum) Item een stuc wijng(ar)ts/
gelegen opden langhen rey bijden stupers tusscen de goede roelof/
roelofs ende willems van kyexham of kyexham Item noch een stuc wijng(ar)ts/
houden(de) een vierdel oft d(aer) omtri(n)t alsoet geleg(en) es t(er) heergracht/
tussce(n) de goede arnts van balen en(de) meest(er) jans cost [costchiree] opden co(m)mer/
en(de) last uute(n) selve(n) twee leste(n) stucke(n) gaen(de) t(er)m(in)is debit(is) p(er)sol(vendum)/
Item tderdel van allen den erfpachte ende chijse die de vorscr(even)/
wilen lodewijc hadde ter heergracht en(de) dair omtri(n)t Ite(m) sesse/
halster rox erffpachts d(er) mate(n) van loven(e) aen en(de) op zekere/
goede en(de) ond(er)pande jans en(de) wout(er)s nijs gebruede(re)n gelegen/
te loeve(n)joel die toe te behoire(n) plaghen henr(icke) wilen bruekel/
man It(em) drie cap(uynen) erfchijs aen en(de) op een huys en(de) hof met
//
zijnder toebehoirte(n) gielijs zoete(n) geleg(en) inde groefstrate It(em) alse/
vanden huyse metten wijng(ar)de opde vors(creven) bancstrate die in/
drien gedeilt wordt es in erfvorweerde(n) ondersproken dat/
de vors(creven) gorijs ende sijn wijf dair af jairlix gelden ende drage(n)/
selen vanden co(m)me(r) uute(n) selve(n) geheele(n) huyse en(de) wijngarde/
inde bancstrate gaen(de) die veerthien scellinghe bo(n)e ende veerthien/
cap(uynen) die de p(ro)chiaen van lynden d(aer) op jairlix heeft en(de) die twee/
cap(uynen) geheel die her jan vanden broecke prieste(r) oic heeft opde/
selve goede Item selen die vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne en(de) hue(r)/
kynde(re) van hue(re)n gedeelte vand(en) vors(creven) goeden inde banc/
strate jairlix ghelden ende betalen driendertich stuvers/
vanden chijse die tgoidshuys van bethlem d(aer) op heeft ende/
de vors(creven) raes ende sijn wijf sevenentwintich stuvers vande(n)/
selven chijse aen die van bethleem Es voirt tussce(n) de selve/
p(ar)tien bevorweert alse vanden selven goeden dat op beyde/
den sijden vanden middelste(n) stucke vors(creven) der vors(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)]/
en(de) hue(re)r dochter in deylinge(n) gevallen opden rechte(n) pael in/
midde(n) gesedt selen wordde(n) traelgien met wijngarde dair/
af tselve middelste gedeelte hebben sal de helicht opweert/
op de sijde ter veste(n) w(er)t ende dacht(er)ste stucke ter vesten/
w(er)t den vors(creven) raese ende sijnen wive gevallen sal hebben/
de helicht vand(en) traelgien nederweert ten huysen weerd/
ende op dander zijde ten heyligen cruce w(er)t sal tselve middelste/
stucke hebben de helicht vanden traelgien nederw(er)t ten huysen/
weert ende tgedeelte des vors(creven) gorijs gelegen ten heilige(n) cruce/
weert metten dofhuyse sal hebben de helicht vanden traelgien/
opweerts te jan pynnox bloke w(er)t ende elc sal die traelgien/
setten toylen ende vreden naden ondersceide vors(creven) ende de huyse/
voirg(eruert) aende voirs(creven) wijngarde staen(de) metten putte sullen den/
voirs(creven) drie p(ar)tien altijt gemeyn blive(n) om elken van hen drien en(de)
//
hue(re)n nacomelingen hue(r) nutscap en(de) gerief dair inne gelijc/
te hebben en(de) den last vanden [selven] huysen oic van refectien ende/
rep(ar)acien gelijc te houden in goeden redeliken state soe langhe/
die erven voirs(creven) inder maeghscap blive(n) maer oft e(n)nich van hen/
zijn gedeelte vand(en) vors(creven) erve(n) v(er)cochte in al oft in deele daer na/
en soude tvors(creven) v(er)cocht gedeelte gheen recht noch sacht inde vors(creven)/
huysen noch putte behoude(n) maer tegen en(de) inde strate uutganc/
neme(n) Item sal elc vand(en) vors(creven) p(ar)tien zijn gedeelte vanden/
vors(creven) wijng(ar)de inde bancstrate opde vors(creven) manie(re) vand(en) ande(re)n/
mote(n) vrede(n) ende vanden vors(creven) huysinge(n) en(de) buyten des puts mote(n)/
afvreden met eender porte(n) ende traelgien ten mynste(n) coste en(de)/
den vrede tot allen zijden anders dan inder vors(creven) manie(re)n in/
midden sal elc voe(r) ende tegen tsijne moten houden en(de) de erde/
eerde die voe(r) den vors(creven) wijngart vergadert wordt sal den vors(creven)/
drie p(ar)tien ten gelijken coste gelijc toebehoe(re)n alsoe langhe die/
goede in hue(re)n oft hue(re)r nacomelingen hande bliven Item es/
voirt in manie(re)n van erfvorweerde(n) ondersproken oftmen nae/
maels e(n)nige goede oft rinten hoedanich die wa(r)en vonde den/
voirs(creven) wilen lodewijke toebehoiren(de) hier niet gedeylt noch gheen/
leengoede wesen(de) oft dat e(n)nige vanden vors(creven) gedeylden goeden/
die op seke(re)n co(m)mer gesedt sijn meer belast vonden wa(r)en/
gedragen(de) tot eene(n) stuver erflijc dan die gesedt zijn oft [oft] dat/
e(n)nighe vand(en) vors(creven) aengedeilden goeden oft rinte(n) tot eene(n)/
stuver toe erflijc e(n)nigen van hen afgewonnen wordde met/
rechte dat zij die ongedeilde goede gelijc deilen selen en(de) den last/
vanden ande(re)n [dien] gelijc deilen [sulle(n)] draghen Wordden oic e(n)nige van/
hen vanden chijsen der goede die zij in drien gedeilt hebben geprae(m)t/
mits dat elc zijnen last niet en droeghe die op hem gesedt es/
dien last salmen aenden gebreckeliken van dier betalingen v(er)hale(n)/
en(de) v(er)reycken tot eeuwigen daigen ende oft deen van hen buyte(n) den
//
ande(re)n gepraemt wordde vander waerscap en(de) genoechdoeni(n)gen/
die zij vanden goeden die zij nae des vors(creven) lodewijx doot v(er)cocht/
hebben gedaen ende gelooft hebben dair af selen dande(re) van/
hen altijt ter maniss(en) des vors(creven) gepraemden der selven ter hant/
staen ende dien last hem hulpen dragen te gelijken delen(en) cor(am)/
roelants mercels ap(ri)lis xxiii Welke sceydingen en(de) deylinge vors(creven) de vors(creven)/
p(ar)tien gelooft hebben malcande(re)n tot eeuwig(en) dage(n) vast en(de) gestentich/
te houde(n) malc op tgedeelte des and(er)s opde (con)dicie(n) en(de) vorweerd(en) bove(n) v(er)cleert/
behoirlic v(er)thiende en(de) renu(n)cie(re)nde Geloven(de) vorts deen de(n) and(ere)n d(aer) af alt(ijt)/
genoech te doen(e) alsoe dat elke(n) va(n) hen vast en(de) zeker sijn moege cor(am) roela(n)ts/
mercels ap(ri)lis xxiii tsaterd(aigs) naden heyligen paesdach
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer