SAL7361, Act: R°63.2-V°63.1 (136 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°63.2-V°63.1  
Act
Date: 1467-09-28

Transcription

 by 
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)m(eeste)ren/
scepen(en) en(de) raid der stad va(n) der loeven(en) saluit doen te wete(n) dat/
opten dach van heden datu(m) van desen voir ons comen is in p(ro)pren/
p(er)sone claes de costere ende heeft geconstituert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeven janne de costere zijne(n) wettige(n)/
sone alsulken xiii gulden(en) vrancr(ijx) crone(n) vanden lichten gewichte/
oft de weerde dair af in andere(n) goeden gelde ende inder stad wissel/
van loeven(en) te levere(n) alle jare erflijc ende e(m)mermeer vallende/
opden yersten dach van m(er)te als de selve claes heeft jaerlijcx/
op twee geheel leene die h(er) robbert wilen van sponty he(re) van/
wave(r) liggende te hebben plach te vaelbeke op den wouwe(r) die/
nu ter tijt houdende is meester jan van wesele doctor in medicine(n)/
in huysen hove(n) bempde(n) landen wouwe(re)n moelen(en) chisen renten/
heerlicheiden ende in bossche(n) geheten scoerberch Te vermanen/
teysscen opte bueren en(de) tontfangen jege(n) oft aen wat p(er)sone dat/
dat zijn mach dair voe(r) te panden te dagen te beleyden raste/
mente te doen leggen die met rechte texeq(ue)ren te vervolgen/
ende te vordere(n) alle rechtvorderinge d(air) af te neme(n) en(de) te doen/
na costume(n) gewoente(n) en(de) usagien vanden plaetsen dair dat/
behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) na uutwisen vanden leen/
brieve(n) d(air) af zijnde vand(er) date(n) xiiii[c] xxvi opden derden dach/
van merte Ende ofts noot geboirde voir hof ende hee(re) met/
rechte zijn saken te contestere(n) te decline(re)n texcipiere(n) te reco(n)venie(re)n/
te v(er)antwerden te bescudden te bedingen [te wy(n)ne(n) en(de) te v(er)liesen] alle gescriften en(de) libellen/
over te geve(n) en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel
//
int principael als int accesseur alsoe dicwile ende menichwerven/
als des te doen sal zijn getuge met rechte te v(er)sueke(n) bedwonge(n)/
te werde(n) tot huerre deposicien die te leyden der wederp(ar)tien/
getugen te sien zwere(n) die te batteren hue(r) deposicie(n) te weder/
leggen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alst behoire(n) ende behoeve(n)/
sal de vo(n)nisse va(n) dien alsoe wel int(er)locutoire als diffinitie(n)/
te verwachten tgewijsde te v(er)volge(n) en(de) te doen exequeren/
composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge va(n) al des voirs(creven) is te maken/
de(n) sculdere(n) dair af te quitere(n) ende volcome(n) quitan(cie) te geve(n)/
Ende voirtaen g(e)n(er)alijc end specialijc dair inne te doen ende te/
vordere(n) allet des de voirs(creven) claes de coste(re) zijn vader doen ende/
vordere(n) soude moege(n) waert dat hij telker tijt en(de) plaetse(n) jeg(enwordich)/
ende voir oege(n) ware Gelovende voir ons in goede(n) trouwen/
de voirs(creven) claes de coste(re) op dobligacie en(de) verbintenisse van allen/
zijnen goeden jeg(enwordich) en(de) toecomen(de) v(er)crege(n) en(de) te v(er)crigen ber(uerlijc)/
en(de) onber(uerlijc) hoedanich die zijn wair die belege(n) zijn oft bevonde(n)/
moege(n) werden goet vast gestentich onv(er)brekelijc en(de) va(n) weerden/
te houden tewige(n) dage(n) allet des bijde(n) voirs(creven) janne de costere/
in des voirscr(even) steet e(n)nichssins gedaen en(de) gevordert sal werde(n)/
behalve(n) dat de voirs(creven) jan de coste(re) de(n) voirs(creven) zijne(n) vad(er) sculd(ich)/
sal zijn va(n) desen zijnen bewynde alt(ijt) tsijnre manisse goede/
rekeni(n)ge besceyt en(de) bewijssenisse te doen also d(air) toe behoirt en(de)/
al sond(er) argelist cor(am) colonia m(ar)cels sept(embris) xxviii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer