SAL7361, Act: R°66.1-V°66.1 (145 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°66.1  
Act
Date: 1467-10-01

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat jan van holede behuwede sone jans/
cleynvrancx en(de) de voirs(creven) jan cleynvranx in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de)/
bekint dat zij genome(n) hebbe(n) ind(ivisim) van he(re)n janne van oosterzeele/
p(er)soen der kerken van kyesekem de goede des selfs p(er)soenscaps in/
huysen hove(n) wynnen(de) lande bempden eeusselen bosschen thienden/
chijsen erfpachten ende anderen huere(n) toebehoirten en(de) heerlich(eiden)/
met allen rechten p(ro)ffiten ende v(er)vallen den voirs(creven) p(er)soen aldair/
toebehoirende Te houden te hebben te wynnen en(de) te bueren van/
halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n) lang v(er)volgende elcx/
jaers darenbinnen om ende voe(r) vijftich pet(er)s te xviii st(uvers) stuc/
half te kersmisse ende half tsint jansmisse te betalen de(n) voirscr(even)/
p(er)soen q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) selen de voirs(creven) wynne inder kerken sette(n) en(de)/
houden op hue(re)n last eene(n) prieste(r) ende eene(n) costere en(de) de selve/
kercke van nu voirtaen loflijc bij hen doen verdienen also dat/
behoirt tot sintjansmisse bapstiste(n) inde(n) jare ons he(re)n xiiii[c] lxxiii/
na duytgaen des voirs(creven) termijns en(de) de huysingen vande(n) voirs(creven)/
goeden selen de voirs(creven) wynnen houden op hueren last va(n) allen/
ouden wercke lofbaerlijc ende ten mynsten alle ja(r)e dair op/
doen decken ter so(m)me(n) van vi[c] walme(n) stroes de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) en(de) soe wes de voirs(creven) cleynvrancke vande(n) voirleden(en) jare(n)/
tachter mach zijn dat heeft hij ter stont gelooft te voldoene/
mair oft dair yet behoefde ende de(n) p(er)soen geliefde van nuwe(n) wercke/
te doen maken d(air) af selen de wynnen ongehouden zijn Voirt selen/
de wynnen betalen sond(er) afslach van des voirscr(even) steet alle(n) de(n) chijs/
co(m)mer ende last uute(n) voirs(creven) goeden gaende den voirs(creven) t(er)mijn lang/
duerende It(em) selen de voirs(creven) wynne alle de lande de(n) voirscr(even)/
goeden toebehoirende wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijc/
reengenoten bove(n) en(de) beneden en(de) die late(n) te zijne(n) afscheiden bezayt/
te wete(n) den steenpoel ende dande(re) lande d(air) toe behoiren(de) met vier getidige/
voren gelijc hijt tsijne(n) income(n) vandt en(de) gemest gelijc reengenote(n) onder/
ende boven ende dander goet sal hij laten gereet alsoe hijt bereedt/
vandt te wete(n) de stortte o(m)megedaen It(em) voirtmeer oft geboirde en(de)/
den p(er)soen voirs(creven) geliefde binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne sijn kerke va(n) kyeseke(m)/
in zijnen p(ro)pren p(er)sone en(de) selve te verdiene(n) sal de selve p(er)soen d(air)/
af de naeste zijn en(de) d(air) voe(r) boven de pechtinge en(de) so(m)me voirs(creven) sele(n)/
de voirs(creven) wynne de(n) selve(n) p(er)soen voir zijn v(er)diene(n) alle jare geve(n) en(de)
//
betale(n) xv pet(er)s t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] en(de) de voirs(creven) p(er)soen sal in zijn huys ende hoff/
den p(er)sonaetscape toebehoiren(de) bijde wynne en(de) hoevene(re)n sijn woen/
stad ende gerief moegen nemen en(de) hebbe(n) met zij(n)re familien/
te weten(e) de twee came(re)n bove(n) de coeken(en) metter scouwen ende/
den keldere ongecaleng(er)t vanden voirs(creven) wynne(n) oft yeman(de) anders/
Noch is vorwerde dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
zomer ende wynter van allen costen ende behoefte(n) houden sal i coe/
toebehoiren(de) de(n) voirs(creven) p(er)soen soe wa(n)neer hem aldair binne(n) den/
voirs(creven) t(er)mijn gelieven sal selve te woenen oft te wesen Voirt selen/
de wynne met hue(re)n p(er)de ende wagen(en) doen oft doen doen alle/
jare alst de voirs(creven) p(er)soen begh(er)t drie corweyden elke corweyde/
van eene(n) dage bij alsoe dat de voirs(creven) p(er)soen den cost besorgen sal/
voir p(er)de ende man It(em) want de huysinge des p(er)sonaetscaps met/
stallen schueren koyen en(de) ande(re) toebehoirte(n) in vele maniere(n) in/
ruyne(n) ende in gebreke zijn van ouden werke dair in dat de/
voirs(creven) wy(n)ne gehouden zijn ter rep(ar)acie(n) Soe is vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne tussce(n) dit ende kersmisse naestcomen(de) die selve/
huysinge(n) stallen schue(re)n koyen en(de) anders van allen ouden werke/
selen doen repare(re)n ende decken alsoe dat die gebuerere(n) bove(n)/
ende beneden prisen loflijc gerepareert na inhouden der vorster/
vorwerden tussce(n) den voirs(creven) janne cleynvrancx en(de) h(ere)n woutere(n)/
va(n) triere p(er)soen was voir scepen(en) van loeven(en) gepasseert xx/
dage in nove(m)bri a(n)no lv onv(er)myndert ende ongeminct alle ande(re)/
vorwerden va(n) rep(ar)acien ende beheltenissen van ouden wercke ende/
van deckene voirs(creven) Voirt es vorwerde dat de voirs(creven) p(er)soen sal/
betalen ende v(er)antwerden placet en(de) absen(cien) tot zijnen laste en(de) alle/
dese vorwerde(n) lyemi(n)ge(n) col(en) oct(obris) p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer