SAL7361, Act: R°73.5-V°73.1 (161 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°73.5-V°73.1  
Act
Date: 1467-10-10

Transcription

2019-07-22 by myriam bols
Vanden gedinghe dat voer meye(r) ende scepen(en) van loven(en) hanght tussce(n) he(re)n/
jacoppe vanden breyne prieste(r) met janne vanden breyne zijnen brueder/
welc jan des voirs(creven) her jacops zijns brued(er)s borghe wardt totten eynde/
vanden rechte in deen zijde ende clause marchant in dande(re) Aldair de/
voirs(creven) her jacop voir hem selve(n) en(de) met eend(er) p(ro)curacie(n) hem gegev(en)/
van jouffr(ouwe) katlijnen spapen zijnder moed(er) e(n)nige erfgename jans/
wilen de pape huers brued(er)s welc jan de pape int jair xiiii[c] lxiii/
januarii x geleid was totte(n) goeden [henrix] jans ende robbeerts van ra/
veschote gebruede(re)n voir seke(re) lijfpen(sien) brieve inden selve(n) beleide/
gheinsereert hoopten ende meynden dat hem de goede der voirs(creven)
//
robbeerts ende henricx van ravescote gebruede(re)n die met eender/
cedullen int recht gelesen wa(r)en en(de) hier nae bescreve(n) staen tot/
huer(er) schout behoef die welke zij bij eede p(rese)nteerde(n) te verifice(re)n/
dueghdelic ende buyten hue(re)n brieve(n) te verifice(re)n ende die zij/
v(er)claerden volgen soude(n) ende sculdich wa(r)en te volgen offeren(de)/
oft de vors(creven) claes die oic voir gebrec van lijfpen(sien) bij de(n) vors(creven) henr(icke) [gebruede(re)n]/
van raveschote bekent beleyt mocht sijn en(de) nae hen totten/
goeden der selver gebruede(re)n hen hue(r) schout opleggen en(de) betale(n)/
woude zij p(rese)nteerden hem hue(r) brieve ende recht over te geven/
ende te transporte(re)n des de vors(creven) claes meynde dat hem niet/
en behoefde maer seyde dat zij nae de verificacie hue(re)r schout/
sculdich souden zijn die goede te exeque(re)n Wart gewijst bij/
vo(n)nisse nae aensprake ende v(er)antweerden van beiden p(ar)tien dat/
den vors(creven) gebruede(re)n vanden breyne tot hue(re)r wettig(er) schout/
behoif die zij met hue(re)r eedt affirme(re)n souden willen de/
vors(creven) goede volgen souden ende dat zij die sculdich soude(n)/
sijn te exeue(re)n en(de) dae(re)ntinden recht P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis/
dempto roelants octobr(is) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer