SAL7361, Act: R°75.2-V°75.1 (167 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°75.2-V°75.1  
Act
Date: 1467-10-24

Transcription

2019-07-22 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt ende te weten dat opden dach/
van heden datum van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone/
wouter pep(er)linck van bynckem ende heeft geconstituert gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie ende auc(tori)teyt gegeve(n) goirden hanckart/
alle ende yegewelke zijne sake(n) questien ende gescille die hij/
tegewoirdelijck uuytstaende heeft oft namaels hebbe(n) soude moege(n)
//
het zij teghen jouffr(ouwe) lijssbette(n) wed(uwe) jacops wijle(n) blanckarts ende/
alle ande(re) tege(n) wien dat zij Ende voirt alle sijne jairgulde(n)/
sculde(n) opcomi(n)gen proffijte(n) ende vervalle(n) goede beruerlijck ende/
omber(uerlijck) chijse(n) rente(n) ende erfpachte(n) die hij heeft oft he(m) namaels/
toecome(n) verschijne(n) ende v(er)valle(n) soude(n) moegen inden lande va(n)/
brabant oft dair buyte(n) te v(er)wae(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n te/
mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n ende tontfange(n) d(air) voe(r) te panden/
te dage(n) te beleyde(n) rasteme(n)te te doen legge(n) [al] te wy(n)nen ende/
te verliese(n) scepen(en) br(ieve) te vo(n)nissen ende texeque(re)n ende voirt/
alle de voirs(creven) sake(n) te conteste(re)n te decline(re)n (et)c(etera) in meliori for(ma)/
Ende vortane g(e)n(er)alijck ende spe(ci)alijck (et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo octobr(is) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer