SAL7361, Act: R°95.1-V°95.1 (210 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°95.1-V°95.1  
Act
Date: 1467-12-10

Transcription

2019-08-01 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad van/
loeven(en) saluyt doen cond en(de) te weten dat opden dach datu(m) va(n)/
desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone jouffr(ouwe) marie vand(er)/
ca(m)men geheete(n) tscoocx ingeseten(e) van deser stad ende heeft/
geconstitueert gesedt volcomen macht procuracie ende auctoriteit/
gegeven janne van sint thomaes sone wijlen stas woenen(de)/
te ghend alle alsulken saken gebreken actien ende gescillen alse/
de selve jouffr(ouwe) tegewoirdichlic uutstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben soude moigen inden lande van brabant oft daer buyte(n)/
tegen op oft aen wat p(er)sonen [oft goede(n)] dat dat zijn oft gebue(re)n mochte/
ende besundert op aen en(de) teghen laureyse vand(er) horst voir/
dinhoud en(de) gebrec van wettigen brieve(n) en(de) kinnessen gepasseert/
voir sgreve(n) manne(n) van heneg(ouwe) en(de) voirt voir des h de selve/
laureys hue(r) bove(n) dien tachter mach sijn Ende d(air)enboven/
op aen ende tegen henricke vand(er) ca(m)men geheeten de cock brued(er) d(er) vors(creven) [jouff(rouwe)]/
voir alle alsulken versterffenisse van goeden gebleve(n) achter/
de doot vand(er) moed(er) der selver jouffr(ouwe) en(de) des vors(creven) henricx/
ende oic voirt van alrehande [ande(re)] geleenden goeden te v(er)volg(en)/
te vorde(re)n te manen te eysschen op te bue(re)n te ontfanghen dair/
voe(r) te panden te daigen te beleiden rastemente te doen leggen en(de)/
texeque(re)n voir alle gerichte(n) gheestelijc en(de) weerlijc daer des te/
doen zijn mochte en(de) al na costu(m)e ende gewoente vande(n) plaetsen/
daert behoe(re)n sal Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n/
geestelic en(de) weerlic de saken en(de) vervolgen vors(creven) te (con)teste(re)n/
te decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudde(n)/
te bedinghen alle gescrifte(n) ende libellen over te geve(n) en(de) te/
neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael als/
int accessoir soe dicwijle en(de) menichwerve(n) als des te doen/
sijn sal getuygen met rechte versueken bedwonge(n) te wordd(en)/
tot hue(re)r deposicien die te leyde(n) der wed(er)p(ar)tien getuygen/
te sien zwee(re)n die te batte(re)n hue(r) deposicien te wederlegg(en)/
also dicwile en(de) menichwerve(n) alst behoe(re)n en(de) behoeve(n) sal/
alles des vors(creven) steet met rechte te wynne(n) en(de) te v(er)liesen
//
de saken bij beroepe oft appellacien te moige(n) v(er)volgen/
de vo(n)nissen van dien en(de) allen and(ere)n sijnd(er) (con)stitucie(n)/
aengaen(de) alsoe wale int(er)locutoire als diffinitive te/
verwachte(n) tgewijsde te vervolgen en(de) te doen exeque(re)n/
compositie en(de) minlike yffeni(n)ge van al des vors(creven) es te/
mak(en) den sculders van des hij ontfange(n) sal te quite(re)n/
en(de) volcome(n) quitan(cie) te geve(n) Promitt(ens) d(i)c(t)a do(micel)[la] bona fide/
obligans se et sua bona rat(um) tene(re) et firmu(m) salvo iusto/
calculo act(um) decembr(is) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer