SAL7361, Act: V°119.2 (258 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°119.2  
Act
Date: 1468-01-19

Transcription

2019-08-22 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) machtilt heeft gekint ende gelijdt dat zij alsulke(n)/
have ende vliegenderve als zij de(n) voirs(creven) lod(ewijcke) ten tijde vande(n)/
voirs(creven) huwelike overgaf zij doen die ghifte dede in sulker mey/
ni(n)gen dat hij die soude behouden sonder innebringe(n) en(de) sond(er)/
p(re)judijs van dien dat hij des te myn in dande(re) goede nae de/
doot van hue(r) soude moegen deylen verclarende dat dat noch/
is van huerre meyni(n)gen niet te myn oft hem die ghifte/
yet myn dan genoech ware Soe heeft de selve machtilt soe/
bij machte vanden lantrechte soe bij crachte vande(n) testame(n)te/
bij janne wile(n) de rijke hueren man gemaect de(n) selve(n) lod(ewijcke)/
lod(ewijcke) alnoch in behulpe en(de) onderstande vande(n) voirs(creven) huwelike/
nu gedaen ende gesolle(m)pnizeert verlooft en(de) gegeve(n) om die te/
moege(n) houden sonder inne bringen ende sonder p(re)judijs/
van des te myn te moege(n) deylen aengesien onder den ande(re)n/
anderen mededeylers in gereeden haven en(de) pe(n)ningen/
meer dan de weerde vanden goeden des voirs(creven) lod(ewijcx) gedrage(n)t/
versien zijn geweest d(air) af zij oec gheen innebringe(n) en sele(n)/
derve(n) doen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer