SAL7361, Act: V°132.1 (280 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°132.1  
Act
Date: 1468-02-06

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(ermeesteren)/
scepen(en) ende raet der stad van loeven(en) saluit doen te weten/
dat opden dach van heden datu(m) van desen voir ons come(n) zijn/
in p(ro)pren p(er)sone m(ijn) vrouwe ende co(n)vent des goidshuys vande(n)/
wittevrouwe(n) te loeven(en) ende hebben geconstituert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne de beye(re) roelof vand(er)/
elst en(de) clase pauli geheten biermans oft den eene(n) van hen/
bringe(r) sbriefs Alsulke(n) xiiii crone(n) oft de weerde d(air) af erflik(er)/
rinten alse jouffr(ouwe) lijsbeth van cleve wettige docht(er) wout(er)s wile(n)/
van cleve no(n)ne p(ro)fesse inde(n) selve(n) goidshuyse jaerlijcx heeft/
vallende opden xiiii[te(n)] dach van julio ende ind(er) stad wissel/
van loeven(en) te levere(n) aen en(de) op thoff ende de goede vand(er)/
motte(n) metten huysen hove(n) wynnen(de) lande bempde(n) eeusselen/
ende andere(n) toebehoirten gelegen tot erkenen en(de) d(air) omtrint/
gelijc gielijs wijlen van boulez he(re) va(n) rous miror ende va(n)/
grant sart die goede aldair houdende was En(de) voirts alle/
en(de) yegewelke des voirs(creven) goidsh(uys) saken questie(n) en(de) geschille(n)/
alse tselve goidshuys uutstaende heeft oft namaels hebben/
soude moege(n) voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijck/
dat dat zijn oft gescien soude moege(n) alle des voirs(creven) goidsh(uys)/
jaerguld(en) opcomingen ende v(er)valle(n) goede beruerlijc en(de) onber(uerlijc)/
chise rente(n) erfpachte(n) als tvoirs(creven) goidsh(uys) heeft oft namaels he(m)/
vallen selen inde(n) lande van brabant oft elde(r) in e(n)nig(er) manieren/
Te verwaren te manen teyssche(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n) jege(n)/
oft aen wat p(er)sone dat dat zijn mach dair voe(r) te panden te/
daghen te beleyde(n) rastem(en)te te doen legge(n) die met rechte te/
exequere(n) te v(er)volgen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en) brieve met rechte/
te vo(n)nissen ende vordernisse d(air) af te nemen en(de) te doene nae/
costume gewoente(n) en(de) usagien vande(n) plaetsen d(air) dat behore(n) sal/
oft behoeve(n) soude moegen En(de) ofts noot geboirde voir alle/
richte(re)n gheestelijc en(de) weerlijc met rechte des voirs(creven) goidsh(uys)/
saken te contestere(n) te decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)venieren te/
v(er)antwerden te bescudden te bedingen alle gescrifte(n) en(de) libellen/
ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n) te replicere(n) en(de) te duplice(re)n (et)c(etera) also/
wel int accesseur als int p(ri)ncipael also dicwile en(de) menich/
w(er)ven als des te doen sal zijn getuge(n) met rechte te v(er)sueke(n)/
bedwonge(n) te werden tot huerre deposicie(n) die te leyden der/
wed(er)partien getuge(n) (et)c(etera) (et)c(etera) in meliori for(ma) Promitt(entes) ratu(m) Salvo iusto/
calculo febr(uarii) sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer