SAL7361, Act: V°159.2 (333 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°159.2  
Act
Date: 1468-03-11

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Alle(n) de(n) ghene(n) (et)c(etera) burg(er)m(eeste)ren salut doen cond dat op hede(n)/
voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone reyne(r) vande(n) hove sone/
wilen jans woendende te tielt en(de) heeft geco(n)stitueert/
gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) matheeuse/
vanden hove zijne(n) wettige(n) sone p(ri)us eman(cipa)tu(m) Alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn saken questien en(de) gescille(n) die hij uutstaen(de) heeft oft/
namaels hebben soude moege(n) voir wat gerichte/
gheestelijc oft werlijc dat dat zijn oft gescien soude/
moegen alles des voirs(creven) zijns vad(er)s jaerguld(en) opcomi(n)ge(n)/
en(de) v(er)vallen goede beruerlike en(de) onber(uerlike) chise(n) renten/
erfpachte als de voirs(creven) reyne(r) heeft oft he(m) namaels valle(n)/
en(de) v(er)schijne(n) sele(n) moegen inden lande va(n) brabant oft elde(r)/
te wat plaetsen hij die uutstaende heeft en(de) men he(m) sculd(ich)/
is oft namaels sal moegen zijn in e(n)niger maniere(n) Te/
verwaren te manen teysscen op te bue(re)n en(de) tontfange(n) in/
mel(iori) for(ma) P(ro)mitt(ens) Salvo iusto calculo m(ar)cii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer