SAL7361, Act: V°16.4-R°17.1 (41 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°16.4-R°17.1  
Act
Date: 1467-07-18

Transcription

2019-11-20 by myriam bols
Item uut dien dat henric mascure als procur(eur) met volcomender/
procuracien van janne dantijn welc jan dantijn met scepen(en)/
brieven van loven(e) over lanc gemaect heffende en(de) houden is/
drie rijd(er)s lijftochten vallende jairlix iiii dage in merte aen en(de)/
op zeke(re) goede en(de) onderpande te foul en(de) dair omtrent gelege(n)/
toebehoe(re)nde janne eggoran reyne(re)n frapsaes? en(de) godfrine/
gaiffy hem onlanx metter stat open(en) brieve(n) van versueke/
na deser stat recht heeft doen leve(re)n ende in handen setten de/
selve goede voir tgebrec vand(er) selve(er) renten achterstellich van/
vijf ja(r)en en(de) cost ende co(m)mer als de selve open(en) brieve volco/
mentliker begrijpen onder dofficie(re)n hier na verclaert Te weten/
onder den bailliu van gheete en(de) onder den meye(r) van sinte/
remeys gheest dair dach gedaen wert bijden selven officie(re)n/
den voirs(creven) drie p(er)sonen aen hue(re)n mont om alhier int recht/
te comen oft zij hen tegen de selve brieve oppone(re)n wouden/
opden vii dach deser maent julii [vorleden] welc de selve henrick/
boot te bewijsen met sulken bescheide oft certificacien dat/
hem genoech zoude wezen in rechte Hopende oft hijt/
bewisen conste dat hij dan in zijnre leveringen gehouden/
soude worden totten volcomen voldoen van des vors(creven) is/
ende de selve henric zijnen dach van rechte vorg(eruert)
//
verwarende en(de) continue(re)nde tot op heden zijn wederp(ar)tie vort eysschen(de)/
niemant gecompareert en heeft versueken(de) ten uutersten hier/
op in zijnen vors(creven) scepen(en) brieve(n) ende leveringen gehouden te worden/
Soe es hem gewijst bij vonnissen van scepen(en) van loven(e) dat/
zij begheerden bewijs en(de) clairnesse te horen dat den vors(creven) p(ar)tien/
dach gedaen was ende dae(ren)teynden recht totten welcken/
de vors(creven) henric dach nam tot van heden in viii dagen P(rese)ntib(us)/
roel(ants) tymple colonia ouderogge julii xviii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer