SAL7361, Act: V°169.2 (354 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°169.2  
Act
Date: 1468-02-10

Transcription

2019-08-16 by myriam bols
It(em) jouffr(ouwe) machtelt weduwe claes wijlen de kersmake(re) in p(rese)ncia heeft/
gekint ende gelijdt dat zij wettelijc en(de) dueghdelic v(er)cocht heeft wout(ere)n/
vanden tymple ende jouffr(ouwe) katlijnen sijnen wive dochte(r) der voirscr(even)/
jouffr(ouwe) machtelden mits der so(m)men van tweentseventich rinsch(e) gul(den)/
te xxi stuv(er)s tstuc die zij der vors(creven) jouffr(ouwe) machtelde(n) in gereede(n) pe(n)ning(en)/
voer de scepen(en) va(n) loven(en) telde(n) en(de) wel v(er)nuechde(n) twee silve(re)n potte/
die voer oogen wa(r)en d(air) af de boorde aen tdecsel en(de) de schive(n)? op/
tdecsel staen(de) ende de bordekens benede(n) aenden voet wa(r)en v(er)gult/
en(de) anders wa(r)en die vele meer dan die driedeele witt wit en(de)/
woegen tsamen neghen merck troysch Bekynnen(de) hue(r) vand(er) selver/
so(m)men volcomelic genoech gedaen te sijne zonder dat den selven/
woute(re)n ter cortinge(n) comen sijn oft hier e(n)nichsins afgeslage(n) die/
hondert seve(n) entwintich guld(en) leeuwe die de vors(creven) wijlen claes en(de)/
nu sijn weduwe bekint [hebben] den vors(creven) woute(re)n en(de) sijne(n) wive sculdich/
te sijne noch oec en es hier aen niet gecort des de vors(creven) weduwe/
den vors(creven) gehuyssce(n) van hue(re)n en(de) huer(er) familien montcoste sculdich/
es Gheloven(de) de vors(creven) gehuyssce(n) h(ier) af voirtmeer ne(m)mermeer/
aentesprek(en) te volge(n) te moeye(n) te eyssce(n) noch te vexe(re)n in egheenen/
rechte gheestel(ic) oft weerlic mair van desen hun yege(n) eene(n)yegelik(en)/
recht warand te sijne te en(de) te blive(n) cor(am) roelants ouderogghe/
febr(uarii) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer