SAL7361, Act: V°171.4 (358 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°171.4  
Act
Date: 1468-03-22

Transcription

2019-08-30 by myriam bols
It(em) her robbeert lonijs prieste(r) renu(n)cians heeft gelooft ter stont nae dat meester/
jan lobbe secretar(is) zijne rekeni(n)ghe naeder stat recht va(n) loven(en) ov(er)geg(even)/
ende gedaen sal hebbe(n) van allen den bewinde inheffen ende uuytgeve(n)/
dat hij gehadt ende gedaen heeft uuyt saken der goede ende o(n)derpa(n)de/
desselfs he(re)n robbeerts ende jans zijns brueders die den selve(n) [m(eester) ja(n)ne] met rechte/
gelevert zijn ende in handen geset voe(r) seke(re) erfrinte die de selve/
meester jan als mo(m)boir zijns wijfs dair op heeft Ende nae dat de/
rekeni(n)ghe voirtoits? met rechte der stadt va(n) loven(en) bijde(n) voirs(creven) he(re)n/
robbeerde wederlegt ende alsoe uuyt(er)lijck gepasseert en(de) geslote(n) sal/
wesen dat hij dan ende niet eer den selve(n) meester janne oplegg(en)/
uuytreycke(n) ende volcomelijck betale(n) sal allet tghene desme(n) bevi(n)d(en)/
soude dat men den selven meester janne alsdan alnoch tachter ende/
te cort soude wesen Inde est fideiussor dicti d(omi)ni robberti jacobus/
hoze Et p(ri)m[(us)] cor(am) col(en) m(ar)cels m(ar)cii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer