SAL7361, Act: V°176.5-R°177.1 (369 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°176.5-R°177.1  
Act
Date: 1468-03-28

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) ende besundert den eerbe(re)n en(de) wijsen onsen lieve(n)/
vrienden burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van lo antwerpen en(de)/
den scepen(en) oft wethouders van doirne elken besundert burg(er)meesteren/
scepen(en) en(de) raid d(er) stat van loven(en) saluyt doen cond en(de) te wete(n) dat/
opde(n) dach van hede(n) datum van des(en) voir ons comen zijn in prope(re)n/
p(er)sone jan van papenbroec en(de) jouffr(ouwe) dorothee sijn wettige dochter/
p(ri)us ema(ncipa)[ta] cu(m) tutore Ende hebben zonder e(n)nich wed(er)roepe(n) oft wed(er)/
seggen mechtich gemaict en(de) volcome(n) gesedt geconstitueert volcomen/
macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) vrancke(n) van papenbroec wettich/
sone des vors(creven) jans p(ri)us ema(ncipa)[t(um)] voir tgerichte der selv(er) stat van ant/
werpe(n) en(de) der scepen(en) van doirne oft elswair d(air) dat behoe(re)n oft behoeve(n)/
mochte willem(me) de gortte(re) sone wilen willems woenen(de) te meerbeke ind(er)/
bester en(de) volcomenst(er) vuegen forme(n) en(de) manie(re)n dat dat gescien soude moige(n)/
te goeden te erve(n) en(de) te vestige(n) in alsulke vie(re)ntwintich viertele(n) rocx
//
d(er) mate(n) van antwerpe(n) erfspachts vallen(de) jairlix te kersmisse als de vors(creven)/
jan en(de) sijn wettige kinde(re) vors(creven) jairlix hadden ende houden(de) ware(n) aen ende/
op de goede en(de) pande des vors(creven) wille(m)s hier na bescr(even) geleg(en) aen luysbekerlaer/
inde p(ro)chie van doirne vors(creven) die toetebehoire(n) plagen ja(n)ne wilen van wesele/
die zweer was des vors(creven) jans van papenbroec die behoirlic opte drage(n)/
tot beh en(de) d(air) af volcomelijc tot behoeft des vors(creven) wille(m)s te verthide(n) wettelijc/
met halme de pe(n)nige(n) d(air) af comen(de) te ontfange(n) en(de) in sijne(n) orboe(r) en(de) tot sijne(n)/
wille te beke(re)n volcome(n) quitan(cie) d(air) af te geve(n) Ende voirtaine g(e)n(er)alic ende/
specialic alle tgene d(air) inne te doene ende te vorde(re)n dat de vors(creven) jan en(de)/
jouffr(ouwe) dorothee selve d(air) inne doen en(de) vorde(re)n soude moige(n) wairt dat zij/
telk(er) tijt en(de) plaetsen zelve tegewoirdich en(de) voir oog(en) ware(n) P(ro)mitt(entes)/
rat(um) sub obligacio(n)e et ypotheca o(mn)i(u)m et sing(u)lor(um) suor(um) bonor(orum) p(rese)nciu(m) et futuror(um)/
mobil(ium) et immobiliu(m) ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) (con)sistu(n)t aut quocu(m)que no(m)i(n)e censeant(ur)/
m(ar)cii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer