SAL7361, Act: V°180.1 (376 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°180.1  
Act
Date: 1468-03-31

Transcription

2019-08-29 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen zien oft hoire(n) lese(n) burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raet der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten/
dat opden dach van heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone amelrijck pynnock ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)acie ende auc(tori)teyt gegeve(n) ad revocat(ionem) he(re)n en(de) meesters/
peter bote canonick en(de) scolaster der kerke(n) van sinte pet(er)s te lov(enen)/
alle zijne sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) als de voirs(creven) amelrijcke uuytstaen(de)/
heeft oft namaels uuytstae(n)de soude hebbe(n) moge(n) tege(n) wat p(er)sone oft/
voir wat gherichte gheestelijck oft weerlijck dat dat zijn oft gescie(n)/
mochte Alle zijn jaergulden sculde(n) opcomi(n)gen rinte(n) pachten p(ro)ffijte(n) v(er)valle(n)/
goede beruerlijck ende omberuerlijck waer die inden lande va(n) braba(n)t/
oft daer buyte(n) geleg(en) zijn hoedanich die sijn ende te wat plaetsen/
oft stede(n) dat dat wese(n) mochte in eenigher manie(re)n Te v(er)ware(n)/
te mane(n) teysschen opte bue(re)n ende tontfange(n) dair voe(r) te pande(n) te/
dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n/
te v(er)volge(n) te vorde(re)n en(de) texploite(ren) nae costume ende gewoente vande(n)/
plaetse(n) dair dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) Ende ofts/
noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelijck ende weerlijck met rechte/
zijne sake(n) te conteste(re)n te decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n ae(n)te spreke(n)/
te v(er)antwerde(n) te bescudde(n) te bedinge(n) te wynne(n) ende te v(er)liese(n) alle/
gescrifte(n) ende libellen over te gheve(n) ende te neme(n) te replice(re)n te/
duplice(re)n alsoe wel int principael als int accessoir alsoe dicwile/
ende menichwerve(n) als dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moge(n)/
Ende voirtane in meliori forma P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo (com)putu/
et ass(ignaci)[one] de act(is) p(er)cept(is) et levat(is) ad mo(nicionem) dicti amelrici cor(am)/
burg(imagistr)[o] et scabinis m(ar)cii ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer