SAL7361, Act: V°207.4-V°208.1 (439 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°207.4-V°208.1  
Act
Date: 1468-05-10

Transcription

2019-09-13 by myriam bols
Cond zij alle(n) lieden dat wout(er) stocx gehete(n) de wrede sone/
wilen henricx [en(de) yde vand(en) bosse zij(n) wijf] woenen(de) te miskem in p(rese)ncia heeft genomen/
ende bekint dat hij genome(n) heeft van henr(icke) vande(n) borchove(n)/
sone wilen wout(er)s sijn hoff met allen de(n) wynnende lande/
d(air) toe behooren(de) gelege(n) ten miskem [uutgesceyd(en) de(n) p(er)tstal te drie p(er)de de porte metten dofhuse en(de) thoofke(n) mette(n) willeghe(n) aende schue(r) die de voirs(creven) henr(ick) te henwert behoudt] Te houde(n) te hebben en(de) te/
wynnen van halfm(er)te dat was int jair xiiii[c] lxv eene(n) t(er)mijn
//
van sesse jare lang eenp(ar)lijc sond(er) middel volgende elx jaers/
darenbinne(n) voir en(de) om de helicht van alle(n) den vruchte(n) d(air) op/
wassende met condicie(n) dat soe wa(n)neer de vruchte(n) tijtverdich/
zijn de voirs(creven) wynne sculdich sal [sijn] de(n) voirs(creven) henr(icke) i voede(r) en(de)/
he(m) selve(n) dande(re) te vuere(n) op zijne(n) cost ind(er) schuere(n) vande(n) hove/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volchde/
schout En(de) alsme(n) dair dorscht des voirs(creven) henr(icx) deel soe sal/
de voirs(creven) henr(ick) d(air) betalen voir elc m(ud)[d(e)] een mol(evat) corens oft/
de crintsen vande(n) mudde ter koesen des voirs(creven) henr(icx) en(de) des/
selfs henr(icx) vruchte(n) sal de wy(n)ne leve(re)n te dieste oft te thien(en)/
dairt henr(ick) gelieve(n) sal en(de) oft henr(ick) des niet en begh(eer)de/
so sal de voirs(creven) wy(n)ne he(m) d(air) voe(r) corweyde(n) alsoe vele/
als dat gedrage(n) mach It(em) sal de wy(n)ne te(n) afscheyde(n) va(n)/
zijne(n) t(er)mijne de voirs(creven) goede late(n) alsoe hij die vant tsijne(n)/
aencome(n) te wete(n) wynt(er)art en(de) som(er)art en(de) de brake eens/
o(m)megedaen It(em) sal de voirs(creven) wynne de huysinge houde(n) wel/
en(de) loflijc op zijne(n) cost vander underster rijkele(n) ned(er)w(er)t/
soe v(er)re men dat mette(n) haftelle make(n) mach It(em) sal/
de voirs(creven) wynne alle ja(r)e int voirs(creven) [hoff] leve(re)n alse de(n) aert/
voir tvoirs(creven) hoff gelege(n) coren heeft ii[c] walme(re) en(de) als dande(re)/
aerde core(n) hebbe(n) tsjaers i(½)[c] om op de huysinge aldair/
te verdecke(n) en(de) ofter d(air) meer gebrake die sal henr(ick) cope(n)/
en(de) de wynne salse halen op zijne(n) cost en(de) soe wa(n)neerme(n)/
die verdect sal de wy(n)ne den wercliede(n) den montcost/
gheve(n) en(de) de voirs(creven) henr(ick) de dachuere(n) betalen It(em) selen/
de voirs(creven) henr(ick) en(de) de wy(n)ne alle jare int voirs(creven) hoff coepe(n)/
vijftich hoepe stroes te halve(n) coste en(de) die sal de voirs(creven)/
wynne int voirs(creven) hoff leve(re)n en(de) met zijne(n) beesten etten/
en(de) miste maken(e) en(de) dat mest vuere(n) op de voirs(creven)/
lande tslants meesten p(ro)ffite alsoe wel te(n) verste(n) als te(n)/
naesten It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede zijne(n) t(er)mijn/
lang duerende houde(n) wynne(n) en(de) werve(n) wel en(de) loflijc gelijc
//
reengenote(n) bove(n) ende beneden It(em) tot dese(n) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
hebben de(n) voirs(creven) t(er)mijn lang duerende de(n) bogart voir/
tvoirs(creven) hoff gelege(n) It(em) den dyepenbempt de(n) ouden/
bogart It(em) sconi(n)x halfboender en(de) den bempt achter/
de slachmoelen om en(de) voir [de] so(m)me van vijftich lichte/
gulden(en) te thien stuv(er)s stuc alle ja(r)e deen helicht ts(in)te/
jansmisse baptisten ende dand(er) helicht ts(in)te m(er)tensmisse/
inde(n) wynt(er) te betalen den voirs(creven) henr(icke) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sele(n)/
de voirs(creven) henr(ick) en(de) zijn wynne hebbe(n) en(de) deylen half en(de)/
half alle dooft op de voirs(creven) goede jaerlijcx wassen(de) ende/
alsme(n) dat leest sal de voirs(creven) henr(ick) eene(n) leze(r) ald(air) voir/
he(m) setten op zijne(n) cost en(de) de wynne sal des voirscr(even)/
henr(icx) deel te loeven(en) leve(re)n oft ande(r) alsoe vele corweyde(n)/
dair voir doen It(em) sal de wy(n)ne jaerlijcx op zijne(n) last/
betale(n) alle(n) de(n) co(m)mer uute(n) voirs(creven) lande gaende alsoe/
in tijts dat den voirs(creven) henr(icke) dair bij gheen schade en/
gesciede It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de grechte(n) en(de) wat(er)/
leyde(n) de(n) voirs(creven) goede(n) toehoirende houde(n) verheffe(n) veeghe(n)/
ende ruyme(n) wel en(de) loflijc en(de) die alsoe late(n) tsijne(n) afscey/
den ter taxacie(n) van goede(n) ma(n)nen It(em) sal de wynne hebbe(n)/
alle de willege(n) staende op de bempde voirg(eruert) uutgesceyde(n)/
die staen op den wouwerdijc om de goede mede te be/
vreden It(em) deen heelicht vanden schaerhoute oft loeke van/
de(n) willige(n) staende achter de kerke sal de wy(n)ne te(n) behoirlik(en)/
tide gelijc de(n) yerste(n) willegen moeghe(n) afhouwe(n) voir he(m) selve(n)/
en(de) die bekee(re)n tsijne(n) p(ro)ffite en(de) dand(er) helicht sal hij houwe(n)/
te(n) p(ro)ffite des voirs(creven) henr(icx) en(de) alsmen die houdt sal de/
voirs(creven) henr(ick) gelijc de(n) wy(n)ne eene(n) wercma(n) sette(n) en(de) des/
voirs(creven) deel sal de wy(n)ne leve(re)n bynne(n) sdorps d(air)t henr(ick)/
gelieft en(de) oft hijse niet en vuert sal hij de(n) meest(en) gelike/
corweyde doen te(n) p(ri)se van goede(n) manne(n) In(de) s(un)t fideiuss(ores)/
henr(icus) va(n) hale(n) f(ilius) l(egi)tim[(us)] walt(eri) q(uon)d(am) de hale(n) et yda vand(en) bossche/
p(re)d(i)c(t)a et elisab(etha) stocx f(ilie) l(egi)ti(m)e d(i)c(t)i walt(eri) a(m)bo ex p(ri)[mo] thoro et/
duo p(ri)mi nethenis oud(erogghe) maii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer