SAL7361, Act: V°231.1 (490 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°231.1  
Act
Date: 1468-06-17

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
It(em) al eist dat den voirs(creven) brief inder voirg(eruerde) manie(re)n bekint es soe es/
dat nochtan gesciet te dier meyni(n)ghen dat de voirs(creven) jan laureys daer mede/
niet en sal moigen voirtvaren dan nae alder heyleghen misse naestcomen(de)/
noch oic niet anders dan oft men hie(re)nbynne(n) bevonde mynlic oft bij rechte/
dat her robbeert loenijs prieste(r) brueder des voirs(creven) jans gericht wa(r)e int/
derdel vand(en) pe(n)ningen gecomen vand(en) leengoede(n) die onlanx bijden/
selven janne en(de) he(re)n robbeerde vercocht sijn pete(re)n beyart en(de) peteren/
van overdijle geleg(en) int hev(er)lebroec alse voer de tocht des selfs heren/
robbeerts die hij hadde inde selve v(er)cochte leengoede dwelc oftme(n) alsoe/
bevo(n)de soude de selve jan laureys alsdan metten voirs(creven) brieve moighen/
verhalen de selve xx r(ijnse) g(ulden) oft tghene des hem alsdan de selve jan/
loenijs dueghdelijc te cort wa(r)e ende den selven janne laureys van/
al des hem de voirs(creven) jan loenijs sculdich es betaelt sijnde salme(n) dese brieve/
te nyeute doen en(de) a(n)nichele(re)n Oec sal die voirs(creven) jan laureys die vanden/
voirs(creven) janne loenijs gegoidt es in een bosscelken gelegen te berthe(m) opde/
copstrate tussce(n) de selve strate en(de) die goede pet(er)s van overdijle om d(aer)/
aen oic te verhalen tussce(n) dit en(de) alderheilige(n) misse naestcomen(de) tgene/
des hem die voirs(creven) jan loenijs sculdich es op dat hij hie(re)nbinne(n) van/
al des hem de selve jan loenijs gelijc voe(r) dueghdelic sculdich es ge/
heelijc betaelt es de selve guedinge te nyeute doen en(de) sond(er) sijnen cost/
den selve(n) ja(n)ne loenijs wed(er)o(m)me goedde(n) en(de) vestige(n) int selve bosscelk(en)/
It(em) heeft geconsenteert de vors(creven) jan loenijs dat de(n) vors(creven) ja(n)ne laur(eys)/
volge(n) sele(n) die pe(n)ninghe vand(en) vors(creven) goede(n) die de(n) vors(creven) pete(re)n beyart en(de)/
pete(re)n van overdijle vercocht sijn soe v(er)re die pe(n)ninge noch aende selve/
twee coep(er)s ombetaelt uutstaen en(de) soe v(er)re de selve ja(n) loenijs daer/
inne gericht es eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer