SAL7361, Act: V°75.2-R°76.1 (168 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°75.2-R°76.1  
Act
Date: 1467-10-22

Transcription

2019-08-02 by myriam bols
Vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) geweest is/
tussche(n) woute(re)n pep(er)linck als aenlegghe(r) in deen zijde ende jouffr(ouwe)/
lijsbetten weduwe wout(er)s wijle(n) blanckarts v(er)weresse in dande(re) alse/
vande(n) wagen(en) p(er)den metten getouwe dair toe behoiren(de) eender coe ende/
eene(n) volene de(n) voirs(creven) woute(re)n toebehoiren(de) Welke have de voirs(creven) wed(uwe)/
de(n) voirs(creven) woute(re)n die huer wynne was inden hove dat zij heeft te/
kiesekem ter plaetse(n) geheete(n) tsilv(er)berghe omtrint xxvii[te(n)] dach/
van meye lestlede(n) met wille ende sonder recht hadde afgenome(n) ende/
ontweldicht voer schout die zij seggen mochte dat huer de selve wout(er)/
huer wynne sculdich was bleve(n) nochtan dat de voirs(creven) wy(n)ne wel meynde/
huer vande(n) geheele(n) vier ja(r)en dat hij huer goet hadde gehoude(n) al/
voldaen te hebbe(n) Op dat hem te scaden mocht come(n) ende ter cortinge(n)/
des zij in hem van rechts wegen ende uuyt sake(n) d(er) voirs(creven) pechtinge(n)/
was gehouden ende d(aer) af boet hij oick wel bethoen en(de) bewijs te/
doene alsulke alst hem soude behoeve(n) dat hem nae recht soude/
genoech zijn daer ten slote die voirs(creven) wy(n)ne boet te thoene(n)/
dontweldige(n) voirs(creven) ende voirt meer alrehande ande(re) pointe dienen(de)/
totter rekeni(n)gen tande(re)n tijde(n) tussche(n) hem ende zijnder meesterssen/
gemaect voer goede mannen ende oick totten goeden acquijte dat
//
de selve wouter in des voirs(creven) wed(uwe) goet te wynne(n) gedaen hadde/
versuekende ten slote hem zijn voirs(creven) have bijder voirs(creven) weduwe(n)/
ge(re)stitueert te w(er)de(n) ende op dat zij hem d(aer)enteynde(n) ae(n)sprake(n) woude/
hij p(rese)nteerde hem met rechte te v(er)antweerde(n) Op dwelck de voirscr(even)/
wed(uwe) huer v(er)antw(eer)den(de) hoepte d(er) voirs(creven) aensprake(n) ongehoude(n) te zijne/
want zij boet wel te bewisen(e) dat huer ende de(n) hue(re)n de voirs(creven)/
have ende meer ande(re) des voirs(creven) wout(er)s voe(r) hue(r) wettich gebreck der/
voirs(creven) huer(er) gepachte goede beyde in corne ende in ghelde was gelev(er)t/
mette(n) he(re) ende dat zij tande(re)n tijde(n) met malcande(re)n v(er)bonde hadde(n)/
gemaect bij goede(n) ma(n)nen beslicht te w(er)de(n) ende dat die bij toedoe(n)/
des voirs(creven) wout(er)s wa(r)en uuytgesplete(n) ende v(er)smolte(n) ende zunderlinge/
seyde zij dat zij hadde scepen(en) brieve va(n) loven(en) opde(n) voirs(creven) woute(re)n/
pep(er)linck die begripe(n) onder ande(re) dat zij de voirs(creven) have voe(r) hue(r)/
wettich gebreck wel aenveerde(n) mochte ende sonder ande(re) recht/
vorderinge d(aer) op te moete(n) doen met meer reden(en) bij huer gealligeert/
Was gewijst ten uuyt(er)sten bijde(n) he(re)n tscepen(en) va(n) loven(en) ter manisse(n)/
tsmeyers nae aensprake v(er)antw(er)de(n) ende thoenisse van beyde(n) p(ar)tien/
dat de voirs(creven) wed(uwe) gehouden zijn sal de(n) voirs(creven) woute(re)n van zijnd(er)/
voirs(creven) have(n) restitucie te doe(n) ende hadde(n) p(ar)tien dae(re)nteynden/
eenich gebreck aen malcande(re)n dat zij dat vorderden met rechte/
P(rese)nt(ibus) om(n)ibus scabinis dempt(o) colonia octobr(is) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer