SAL7361, Act: V°9.1-R°10.1 (21 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°9.1-R°10.1  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-07-08 by myriam bols
It(em) jan oliviers sone jans woenen(de) te vaelbeke in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genomen heeft van janne/
vander paelt thoff teylesborre wile(n) toebehoiren(de) vrancke(n) van/
vaelbeke nu den erfgename(n) desselfs metten huysen hoven schue(re)n/
bogarden wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) [der ettingen oft weyen van] i bosschelken/
dair toe behoiren(de) en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) uute alsoe v(er)re/
goird de kempene(re) die goede tot noch toe gehouden heeft en(de)/
niet voirde(r) Te houden te hebben ende te wynnen vanf half/
meye lestled(en) eenen t(er)mijn van dr sesse ja(r)en lanc due(re)nde/
deen na dande(re) staphants zonder middel volgen(de) elx jairs/
d(air)enbynne(n) de vors(creven) yerste drie jair jairlix om en(de) voe(r) achtie(n)/
mudde(n) corens goet ende payabel wel bereit met wa(n)ne en(de)/
vloegele d(er) mate(n) van loven(en) ende de vors(creven) drie ande(re) ja(r)e/
elx jairs om en(de) voe(r) twintich mudde(n) corens alsulx als/
vors(creven) steet sinte andriesmisse apostels te betalen en(de) te loven(en)/
ten huyse des vors(creven) jans vand(er) paelt te leve(re)n jairlix de(n)/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de/
vors(creven) wynne inde twee huyse met hue(re)n toebehoirte(n) neve(n)/
een geleg(en) niet v(er)re vand(en) hove vors(creven) dair de vors(creven) goird/
kempene(re) gheen sacht toe gehadt en heeft oic gheen/
sacht hebben en sal It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven) huysi(n)ge/
vand(en) vors(creven) hove houden in goeden state zijne(n) vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde vand(er) und(er)ster rijkelen nederweert It(em) selen de/
vors(creven) wynne en(de) jan vand(er) paelt [altijt] dooft vand(en) [opde] vors(creven) bog(ar)den/
[goede] half en(de) half deylen en(de) dat ten gelike(n) coste doen lesen en(de) ter/
eerden leve(re)n en(de) dat gelesen zijnde di sal de wy(n)ne de helicht/
desselfs jans mote(n) te loven(en) leve(re)n op sijne(n) cost It(em) sal de vors(creven)/
wynne jairlix int vors(creven) hof mote(n) leve(re)n ii[c] walme(re)n stroes/
om de huysinge d(air) mede te decke(n) en(de) alsme(n) dair dect oft/
plect van ouden wercke sal de wy(n)ne den wercliede(n) de(n) mo(n)t/
cost gheve(n) en(de) jan vand(er) paelt de dachue(re)n betalen It(em) en
//
sal de vors(creven) wynne int hout vand(en) vors(creven) bosscelke(n) gheen sacht hebbe(n)/
It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
jairlix wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel ende loflic gelijc reengenote(n)/
bove(n) ende beneden ende die late(n) tsijne(n) afsceid(en) te wete(n) den/
wynt(er)art wel en(de) loflic besaeyt op vier getidege vore(n) tgherste/
lant op twee [drie] voren en(de) deve(nen) lant op twee getidege [vore(n)] ende de/
brake eens o(m)megedaen It(em) en sal de vors(creven) wynne zijne(n) vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde de vors(creven) lande niet moigen ontarden It(em) selen/
es vorweerde dat de vors(creven) jan vand(er) paelt jairlix veertich/
mandelen stroes en(de) de vors(creven) wynne jairlix xxv mandele(n) int/
vors(creven) hoff selen mote(n) leve(re)n copen die men int vors(creven) hoff/
te meste sal mote(n) beke(re)n mair de vors(creven) wynne sal de vors(creven) xl/
mandele(n) dairse de vors(creven) jan vand(er) paelt gecocht sal hebben/
mote(n) halen tsijne(n) coste en(de) int hoff vue(re)n It(em) sal de vors(creven) wynne/
jairlix de vors(creven) goede alsoe bevreed(en) ende de grechte(n) wat(er)leiden/
en(de) bodemen houden veghen en(de) ruymen alsoe in tijts dat dair bij/
gheen schade en come en(de) oft d(air) af e(n)nige q(ua)me die soude de/
wynne moete(n) oprichte(n) It(em) en sal de vors(creven) wynne gheene/
vand(en) vors(creven) goeden ande(re)n voirts moige(n) uutgeve(n) zond(er) (con)sent/
des vors(creven) jans vand(er) paelt Ende alle dese vorweerd(en)/
Hier af zijn is borghen des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipale sculde(re)n/
ind(ivisim) den vors(creven) t(er)mijn vand(en) yerste(n) drie ja(r)en en(de) niet lange(r)/
henric crabbbe s(one) wilen jans woenen(de) te belanden(en) en(de) peter van/
lantwijc s(one) wile(n) jans woenen(de) te vaelbeke Et p(ri)mus Ende alse/
den vors(creven) t(er)mijn van de(n) yerste(n) drie ja(r)en uut sal zijn sal de vors(creven)/
wy(n)ne een maent oft twee maende te voe(re)n de vors(creven) pechtinghe/
dand(er) drie jair wel en(de) loflic mote(n) verborghen maer oft hij/
des niet gedoen en conste soe soude de vors(creven) jan vand(er) paelt alsda(n)/
op dat hem geliefde zijn hande aende vors(creven) goede moige(n) slaen/
en(de) daer soude dan den vors(creven) t(er)mijn uutsijn cor(am) m(ar)cels ouderogge/
julii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer