SAL7361, Act: V°91.2-R°92.1 (206 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°91.2-R°92.1  
Act
Date: 1467-11-28

Transcription

2019-08-04 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad va(n) loven(en) saluit/
doen te weten dat opden dach van heden datu(m) van desen/
voir ons come(n) zijn in p(ro)pren p(er)sone ph(ilip)s vande(n) breyne en(de)/
jouff(rouwe) adelissie zijn suster cu(m) tutore wett(ige) kijndere pet(er)s/
wilen vanden breyne ende hebbe(n) geconstituert gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n jacoppe/
prieste(r) ende janne vanden breyne hue(re)n bruede(re)n oft den/
eene(n) van hen bringe(r) sbriefs Alle en(de) yeg(ewelke) hue(r) questien/
en(de) gescillen die zij oft e(n)nich van hen uutstaen(de) hebbe(n) oft/
namaels souden moege(n) hebbe(n) jege(n) wat p(er)sone(n) oft voir/
wat gerichte dat ware gheestelike oft weerlike alle/
hue(r) jaergulden sculden opcominge(n) p(ro)ffite v(er)vallen goede/
beruerlike en(de) onberuerlike chisen rente(n) erfpachten gevalle(n)/
oft te verschijne(n) inden lande van brabant oft dair bute(n) hoedanich/
die zijn leene chise eygen(e) oft have in wat manie(re)n dat zij/
Te verwaren teyssce(n) op te buere(n) ende tontfangen jegen oft/
aen wat p(er)sone dat dat zijn mach dair voe(r) te panden/
te dagen te beleyden rastemente te doen leggen die met rechte/
texequere(n) te v(er)volgen alle rechtvorderinge d(air) af te nemen/
ende te doen na costume(n) gewoente(n) ende usagien vand(en) plaetse(n)
//
dair dat behoeven sal oft soude moegen Ende oft noot geborde/
voir hof ende hee(re) met rechte hue(r) saken te conteste(re)n te declinere(n)/
texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerden te bescudden te bedinge(n) te/
wynne(n) te verliesen alle gescriften en(de) libellen ov(er) te geven ende te/
nemen te repliceren te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int principael als int/
accesseur alsoe dicwile ende menichwerve(n) alse des te doen sal zijn/
getuge met rechte te versueken bedwonge(n) te werde(n) tot huerre de/
posicien die te leyden der wedep(ar)tien getuge(n) te sien zweren die/
te battere(n) hue(r) deposicien te wederleggen alsoe dicwile ende/
menichwerve(n) als dat behoiren en(de) behoeven sal de vo(n)nisse(n) va(n)/
dien also wel int(er)locutoir als diffinitijf (et)c(etera) En(de) voir g(e)n(er)alijc ende/
specialijc (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) ratu(m) behoudelijc dat de voirs(creven) geconstitueerde gehoude(n)/
sele(n) zijn ad mo(nicionem) aut rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene va(n) desen hue(re)n bewynde/
en(de) de br(ieve) va(n) desen ov(er) tegeve(n) nethen(en) ouder(ogghe) no(vem)[b(ris)] xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer