SAL7361, Act: V°96.3-V°97.1 (215 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°96.3-V°97.1  
Act
Date: 1467-11-21

Transcription

2019-08-01 by myriam bols
Na dien dat jan vanden wye(re) ende henr(ic) coels te vele plaetsen ende/
stonden deen den ande(re)n met rechte becle(m)men hadde ende dagelijcx/
praemden gelijck dat de submissie tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien gesciet/
dat [en(de)] onder ons staende octobr(is) ix lib(r)[o] lxvii dat cleerlijc uutwijst en(de)/
begrijpt d(air) mede sij hen ende elc van hen verbonden hebben van/
allen stoten ende questien die zij underlinge mochten hebben tot
//
op dien dach uuytstaen(de) inde uuytsprake ende t(er)minacie vand(er) stad van loven(en)/
Soe hebben de voirs(creven) raet d(er) voirs(creven) stadt ov(er)gesien den eysch des voirs(creven) jans/
ende tv(er)antw(eer)den des voirs(creven) henr(ix) mids gaders de(n) reco(n)vencie(n) henr(ix) voirs(creven) ende/
tv(er)antw(eer)den des selfs jans ende aengehoirt alle alsulke(n) cleernisse ende/
bescheyt als de voirs(creven) p(ar)tie(n) te beyden sijden willen hebben thoenen ende/
vercleren ende getermineert gecleert ende uuytgesproken voir recht tgene/
des h(ier) nae volcht yerst als vanden beternissen die jan vanden wyere eyscht/
een(e)n wech in cyp(er)s oft te romen va(n) henr(icke) coels van dat hij gesonghen soude/
hebben een liediken grotelijc zijnder eeren aengaende is duytsprake dat naden/
eysch tv(er)antweerden ende rectificacie d(er) scepen(en) van merhout d(air) de sake bededinge [bedincht]/
es geweest ende de getugen gehoirt sijn soe verre henr(ic) coels den eedt doet/
die hij te merhout int recht p(rese)nteerde en(de) alnoch p(rese)nteert dat hij dan der/
eedt aenspraken ongehouden sal sijn Ende als vanden costen bij ja(n)ne vanden/
wyere gedaen va(n) getuyge(n) ende anderssins is duutsprake dat soe verre henr(ic)/
zijnen eedt [doet] en(de) dies volcompt gelijc voirs(creven) steet dat dan jan vand(en) wyere/
verdoelt is die teysschene aenden voirs(creven) henr(icke) It(em) als vanden eyssche vand(en)/
injurieusen woirden die de voirs(creven) henr(ic) op den voirs(creven) janne gesproken/
soude hebben en(de) desghelijcx vanden gelde dat henr(ic) segt dat jan hem/
genome(n) soudde hebben is d(er) heeren uuytsprake naden eysch verantwerden/
ende thoenisse der scepen(en) van merhout dat de voirs(creven) henr(ic) van dier/
aenspraken ongehouden sal zijn En(de) voirt op tpoint vand(en) xxxii st(uvers) hebben/
de voirs(creven) he(re)n uuytgesproken en(de) get(er)mineert dat jan vand(en) wye(re) naerder/
cleren sal duytsprake vand(er) stadt hoe vele de taxacie va(n) dien gedraecht/
en(de) voirt wes henr(ic) van hem meer gehave(n) heeft en(de) d(air)enteynden recht/
Ende als vanden costen die jan vand(en) wye(re) eyscht opgelegt en(de) betaelt/
te hebbene van henr(icke) coels van ix reysen die hij hier te loven(en) te p(er)de/
geweest heeft om der taxacien wille vanden costen tege(n) den voirs(creven) henr(icke)/
hebben insgelijcx de voirs(creven) he(re)n uuytgesproken dat d(air) af en(de) van dien/
costen de voirs(creven) henr(ic) ongehouden sal zijn It(em) als vand(en) costen die de/
voirs(creven) jan eyscht uuyter hanteringe(n) tussche(n) he(n) te bruessele overleden/
d(air) af de voirs(creven) henr(ic) bij sekere(n) reden(en) meint ongehouden te wesen eysscen(de)/
met reco(n)vencien zijn costen van van dier hanteringe(n) van janne(n) te/
hebben(e) is oic duytsprake datme(n) die costen mits seke(re)n reden(en) compenseert/
Ende want de voirs(creven) henr(ic) coels insgelijcx een aensprake oft reco(n)vencie/
gelijc voirs(creven) steet opden voirs(creven) ja(n)ne gedaen heeft soe hebben de/
voirs(creven) he(re)n naeden eysch va(n) henr(icke) en(de) tv(er)antwerden van ja(n)ne ende der/
certificacien d(er) voirs(creven) scepen(en) van merhout oic uuytgesproken ende/
get(er)minert yerst dat jan vand(en) wyere ongehouden sal sijn va(n) henr(ix)/
eysche en(de) dat de costen vand(en) voirs(creven) p(ar)tie(n) om reden(en) wille sullen oic/
blive(n) ende wesen geco(m)penseert ende dat de ghichtinge bij janne gedaen/
ov(er) henr(icke) sal af ende te nieute wesen behoudelic in desen meint henr(ic)/
coels dat hij den banduyn tonrechte overgegeve(n) heeft en(de) dat jan
//
vanden wye(re) d(air) aff sake wa(r)e om na recht he(m) d(air) aff restitucie te doe(n)/
dat henr(ic) voirs(creven) van dien naerder cleren sal den tijt vand(en) overgeven(e)/
en(de) d(air)enteynden recht ende dat jan vand(en) wye(re) ongehouden sal sijn va(n)d(en)/
v r(ijnse) gulden(en) weder te geven(e) het en zij dat henr(ic) he(m) stelle als vand(en)/
sake(n) vand(en) vrucht gelijc zijne(n) nagebuere(n) en(de) oft hij dat doet sal/
jan he(m) die gehouden zin te restitue(re)n Item ende ten uuytersten/
want beyde de p(ar)tien gelijc voirs(creven) steet hen gesubmittert [hadden] ter/
uuytspraken vand(er) stad va(n) alle(n) p(er)sonele(n) saken oft eyssche d(air) af zij/
ten tide vand(en) submissien ombeslicht stond(en) ende dat elc van hen/
sijn geheel gebrec soudde overgeve(n) soe hebben de voirs(creven) hee(re)n/
ende raet get(er)mineert ende uuytgesproken behouden alle voirvo(n)nissen/
ende t(er)minacie(n) ende deser uuytspraken in huer(er) macht dat zij in/
beyden zijden verdoelt zijn van eenige(n) nae eyssche(n) van vorleden/
p(er)sonele(n) saken deen den ande(re)n te doene maer dat zij va(n) dien/
sullen sijn en(de) staen aen malcanderen ombelast Actu(m) i(n) pleno consilio/
nove(m)bris xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer