SAL7361, Act: V°98.1-R°99.1 (217 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°98.1-R°99.1  
Act
Date: 1467-12-12

Transcription

2019-12-01 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opden dach van heden/
datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone lambrecht van/
wynghe sone wijlen jans ende heeft geconstituert gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gege(ve)n henricke van reding(en) zijne(n) behuwede(n)/
zone van oplynthe(r) philipse de houwe(re) van arschot en(de) janne colveners/
van wynghe oft den eene(n) van hen bring(er) des briefs Alle en(de) yegewelke/
alsulken saken questien ende gescillen alse de voirs(creven) lambrecht alsnu uut/
staen(de) heeft oft naemaels uutstaen(de) hebben soude moige(n) voir wat/
gerichte gheestelic oft weerlic dat dat sijn oft gebue(re)n mochte alle/
des voirs(creven) lambrechts jairguld(en) sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) en(de) v(er)vallen/
goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic chijsen rinte(n) erfpachte(n)die de voirscr(even)/
lambrecht heeft oft hem namaels vallen en(de) toecomen selen inden/
lande van braba(n)t oft elde(r) te wat plaetsen dat hij die uutstaen(de) heeft/
oft liggen(de) oftf naemaels hebbe(n) mochte in e(n)nig(er) manie(re)n Te verwae(re)n/
te mane(n) teysscen opte bue(re)n en(de) te ontfang(en) tege(n) oft aen wat p(er)sonen/
dat dat sijn mochte d(air) voe(r) te pand(en) te dage(n) te beleyde(n) rastem(en)te/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n te v(er)volgen te bedinge(n) en(de) te/
vorde(re)n alle scepen(en) brieve met rechte te vo(n)niss(en) en(de) vorde(ri)nge d(air) af te/
neme(n) en(de) te doen(e) nae costu(m)e en(de) gewoente vand(en) plaetse(n) d(air) dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude Ende ofts noot geboirde voir alle richte(re)n gheestelijc/
ende weerlijc met rechte alle des vors(creven) lambr(echts) sake(n) te (con)teste(re)n te/
decline(re)n te excipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antweerd(en) te bescudde(n) te/
bedinge(n) te wynne(n) te verliesen alle gescriften en(de) libellen over te geve(n)/
ende te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n also wel int p(ri)ncipael als/
int accessoir alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) als des te doen sijn sal/
getuyge(n) met rechte versuek(en) bedwong(en) te wordd(en) tot hue(re)r deposicie(n)/
die te leide(n) der wed(er)p(ar)tien getuyge(n) te sien swee(re)n die te batte(re)n hue(r)/
deposicien te wederlegg(en) also dicwile en(de) menichw(er)ven alst behoe(re)n/
en(de) behoeve(n) sal Allet des vors(creven) steet alsoe wel domberuerlike goede/
chijse rinte(n) erffpachte(n) vors(creven) als and(er)s met rechte te winne(n) en(de) te/
verliesen de sak(en) bij beroepe oft appellacien te moge(n) vervolgen de/
vo(n)niss(en) van dien en(de) allen and(ere)n hue(re)r (con)stitucie(n) aeng(aende) te w verwachte(n)/
tgewijsde te v(er)volg(en) en(de) te doen exeq(ue)ren (com)posicie en(de) mynlike/
yffeni(n)ge van al des vors(creven) es te make(n) den sculders va(n) des sij ontfa(n)g(en)/
sele(n) oft e(n)nich van hen ontfang(en) sal te quite(re)n en(de) volcome(n) q(ui)tan(cie)
//
te geve(n) En(de) voirt alle des vors(creven) la(m)brechts goede beruerlic en(de) ombe/
ruerlic chijse rinte(n) ende pachte(n) hoedanich die sijn in al oft in deele/
te rege(re)n te verpachte(n) te hantplichte(n) te verhue(re)n en(de) met jairschare(n)/
uut te gheve(n) en(de) al ten meeste(n) orboe(r) en(de) p(ro)fite des vors(creven) lambr(echts)/
Ende voirt g(e)n(er)alic en(de) specialic d(air) inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n alle/
tgene des de vors(creven) lambrecht selve doen en(de) vorde(re)n soude moige(n)/
wairt dat hij telker tijt en(de) plaetsen tegewoirdich en(de) voer oogen/
wa(r)e Ende soe wes bijde(n) eene(n) der vors(creven) p(ro)cu(r)e(ur)s in e(n)nich va(n) des/
voirs(creven) steet begonne(n) oft inne gesteke(n) sal wordde(n) va(n) rechtvorde(ri)ng(en)/
oft and(er)s dat dande(re) van hen dat sal oft selen mog(en) middelen/
volinden voirt vorde(re)n late(n) (com)pone(re)n oft vervolg(en) sond(er) yemants/
wed(er)segg(en) Gelovende voir ons renu(n)c(ians) p(ri)vileg(iis) et aliis quibuscu(mque)/
sub obligac(i)o(n)e o(mn)i(u)m bonor(um) mo(bilium) et immo(bilium) p(rese)nc(i)u(m) et futur(um) ubicu(m)q(ue)/
locor(um) sit(a) (con)sistu(n)t aut q(u)[o]cu(mque) no(m)i(n)e censeant(ur) Behalve(n) dat de/
vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc hue(re)r den vors(creven) lambr(echte) tot sijnd(er) maniss(en)/
gehoud(en) sulle(n) sijn soe v(er)re elc hue(re)r in des vors(creven) steet e(n)nichsins/
bewint gehadt sal hebbe(n) en(de) niet voirde(r) te doen(e) vand(en) selve(n)/
hue(re)n bewinde in desen goede rekeni(n)ge bescheit en(de) bewijssenisse/
als dat behoirt Act(um) decembr(is) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer