SAL7362, Act: R°138.3-V°138.1 (281 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°138.3-V°138.1  
Act
Date: 1469-01-21

Transcription

2020-06-25 by Karel Embrechts
Item want vrouwe katlijne van kersbeke weduwe he(re)n gorts wile(n)/
van harduemont he(re)n van hoelne (et)c(etera) ridd(er)s hue(r) oft hue(re)n p(ro)cur(eur)/
in huere(n) name metter stad brieve gescreve(n) aenden bailliu va(n) ha(n)nut/
voir gebrec va(n) betalingen van huerre duwarie(n) va(n) c en(de) vijftich/
mudden corens mate(n) en(de) pacht va(n) ha(n)nut en(de) va(n) vier jaren/
verloepen die zij jaerlijcx heeft met scepen(en) br(ieve) van loevene/
vander date(n) xiiii[c] xxxiii augusti xviii op alle de goede/
va(n) ha(n)nut wile(n) toebehoirende huere(n) voirs(creven) man ende die nu/
besittende is vrouwe katlijne weduwe he(re)n jans wilen van/
serain ridders hadde doen levere(n) en(de) in handen stellen alle de/
voirs(creven) goede en(de) dach van rechte alhier betekene(n) op hede(n) alse ten
//
verstrekene(n) daghe de voirs(creven) weduwe van serain en(de) alle ande(r)/
hande aende selve goede hebbende op dat zij jege(n) de selve/
leveringe yet hadde(n) willen allegeren oft de voirs(creven) scepen(en)/
brieve impugnere(n) Tot welken dage de selve weduwe va(n)/
serain noch nyemant anders come(n) en is wair o(m)me op hede(n)/
her jacop bau van rodenberghe ridder behuwede sone/
der voirs(creven) vrouwe(n) ka(tlij)[ne(n)] van kersbeke ende wouter va(n)/
hynnensdale als des beyde met meer ande(re)n behoirlijck/
gemechticht vander selver vrouwe(n) katlijne(n) va(n) kersbeke/
trecht voirt versocht hebben Soe hebben de scepen(en) va(n)/
loeven(en) ter manisse(n) smeyers yerst aengesien trescript dat/
hen van wegen des voirs(creven) baillivus van han(n)nut ov(er)gesonde(n) is/
beg(ri)pendet dat de voirs(creven) execucie navolgende der voirs(creven) stad/
versueckbrieve behoirlijc was geschiet en(de) den voirs(creven) p(ar)tie(n)/
dach van rechte betekent gewijst voir een vo(n)nisse dat/
men de voirs(creven) vrouwe katlijne(n) va(n) kersbeke houde(n) soude/
inde macht van hueren voirs(creven) scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n)/
vanden chijs ende eygen(en) goeden inde(n) selve(n) scepen(en) brieve(n)/
begrepen soe v(er)re het noch voir hen comen is p(rese)nt(ibus)/
o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto abs(oloens) januarii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt