SAL7362, Act: R°155.2-V°155.1 (313 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°155.2-V°155.1  
Act
Date: 1469-02-02

Transcription

2017-04-17 by Karel Embrechts
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen/
burg(er)meesteren scepen(en) en(de) raet der stad van loeven(en) saluit/
Doen te weten dat opden dach van heden datum van desen voir/
ons comen is in p(ro)pren p(er)sone gerardus van baussele onse sec(re)t(aris)/
ende heeft geconstituert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) janne blanckart romboute van baussele brueder/
des voirs(creven) gerarts henr(icke) vasont peter beyart clerc roelof/
vander elst janne van nederhem wynne des voirs(creven) gerarts tot/
cortenaken janne van tyesbeke van cortenake willem(me) va(n) leele/
ende reyne(r) de gouwere des voirs(creven) gerarts knape oft de(n) eene(n)/
van hen bring(er)e sbriefs alle ende yegewelke zijn sake(n) questien/
ende gescillen die hij alsnu uutstaende heeft oft namaels hebbe(n)/
soude moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat/
dat zijn oft gescien mochte alle des selfs gerarts jaergulden/
opcomingen ende vervallen goede beruerlijc ende onberuerlijcke/
chijsen renten erfpachten als hij heeft ende men hem sculdich is/
oft namaels soude moegen werden in e(n)niger maniere(n) Te verwaren/
te manen teysscen op te buere(n) en(de) tontfange(n) dair voir te dage(n) te/
p/

//
panden te beleyden rasteme(n)te te doen leggen die met rechte te/
exequere(n) te vervolgen te bedingen ende te vordere(n) alle scepen(en)/
brieve met rechte te vonnissen ende vorderinge d(air) af te neme(n)/
ende te doen na costume ende gewoente vande(n) plaetsen dair/
dat behoire(n) sal oft behoeve(n) soude moege(n) En(de) ofts noot geboirde/
voir alle richte(re)n gheestelijc ende weerlijck met rechte alle des/
voirs(creven) gerarts saken te (con)teste(re)n te decline(re)n texcipiere(n) te reco(n)veniere(n)/
te v(er)antwerden te bescudden te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen/
alle gescriften ende libelle(n) ov(er) te gheve(n) en(de) te neme(n) te replice(re)n/
te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als int accessoir alsoe dicwile/
en(de) menichw(er)ven als des te doen sal zijn getuge(n) met rechte te/
versueken bedwongen te werden tot huerre deposicien die te/
leyden der wed(er)p(ar)tien getuge(n) te sien zwere(n) die te battere(n) hue(r)/
deposicie(n) te wed(er)leggen alsoe dicwile en(de) menichwerve(n) alst be/
hoiren sal oft behoeven soude moegen Allet des voirscr(even) steet/
alsoe wale donberuerlike goede chijse(n) rente(n) erfpachte(n) voirs(creven) als and(er)s/
met rechte te wynne(n) ende te verliesen die saken bij beroepe oft/
appellacien te moegen vervolgen de vo(n)nissen van dien en(de) alle(n)/
andere(n) hueren constitucien aengaende te verwachten tgewijsde/
te v(er)volgen ende te doen exequere(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
van al des voirs(creven) is te maken den sculders van des zij ontfange(n)/
selen oft enich van hen ontfangen sal te quitere(n) ende volcome(n)/
quitan(cie) te gheven Ende voirtaen generalijc en(de) specialijc d(air) inne/
te doene ende te vorde(re)n alle tgene des de voirs(creven) drie p(er)sone oft [gerardus]/
e(n)nich van hen selve soude(n) moegen doen oft vorde(re)n in e(n)niger/
manieren waert dat hij telker tijt ende plaetsen jegewoirdich/
ende voir oeghen ware Ende soe wes bij den eene(n) der voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s in e(n)nich des voirs(creven) is begonne(n) oft innegesteke(n) sal werde(n)/
van rechtvorderingen oft and(er)s dat dande(r) van hen dat sal oft/
selen moegen middelen volynden voirts vordere(n) late(n) (com)ponere(n)/
oft v(er)volgen sonder yemants wederseggen Gelovende voir ons/
in goede(n) trouwen de voirs(creven) gerardus op de v(er)bintenisse va(n) alle(n)/
zijne(n) goede(n) beruerlijc en(de) onberuerlijc jeg(ewoirdich) en(de) toecomen(de) v(er)crege(n)/
ende te vercrigen(e) hoedanich die zijn hoed(anich) die zijn wair die/
bevonde(n) mochte(n) werde(n) vast (et)c(etera) salvo iusto calculo febr(uarii) s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt