SAL7362, Act: R°94.2-V°94.1 (203 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°94.2-V°94.1  
Act
Date: 1468-11-24

Transcription

 by 
Tvon(n)nisse vanden gedinghe dat geweest is inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) tusschen janne laur(eys) vorste(r) ter eender zijden ende/
pete(re)n van overdijle woenen(de) te berthem ter ande(re) Aldair de voirscr(even)/
jan den selven pete(re)n aensprack seggen(de) dat de selve peter tegen/
hem ter p(rese)ntien he(re)n robbeerts lonijs priest(er)s ghecocht hadde eenen/
bempt gelegen int hev(er)le broeck houden(de) omtrint vii dach(mael) voir v(½)/
hollan(dsche) gulden(en) erflijc te xvi stuv(er)s stuck in gereeden pe(n)ninge(n) te betale(n)/
Welke betalinge de voirs(creven) peter den selven janne geloefde ende/
toeseyde bij overgheve(n) ende consente jans lonijs die de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge/
die hij yesch insdeels in zijnder vroente(n) verseten ende vertheert/
hadde gedragen(de) ter so(m)men van lx hollan(dsche) guld(en) d(air)af hij den selve(n)/
pete(re)n p(rese)nteerde af te slane xviii r(ijnsche) gulden(en) te xx stuv(er)s stuck/
die hij van he(m) gehave(n) hadde welcke pointe hij p(rese)nteerde te thoene(n)/
Op dwelck de voirs(creven) peter hem verantweerden(de) dede segge(n) dat/
hij kynde eene comantscap geschiet ter p(rese)ncien des voirs(creven) hee(re)n/
robberts van eene(n) stucke bempts houden(de) vii(½) dach(mael) gelegen int/
hev(er)le broeck voir vijf hollan(dsche) gul(den) erflijck den d(enier) xviii boven/
den last van v(½) stuv(er)s erflijc coppelghelts ende dat de selve/
vii(½) dach(mael) gelege(n) wae(re)n bij ende neve(n) de xi dach(mael) bempts die/
peter beyart gecocht hadde tege(n) den voirs(creven) janne laur(eys) met/
(con)d(icien) en(de) vorweerde(n) dat de voirs(creven) pet(er) va(n) ov(er)dijle gheen ghelt geve(n)
//
en soude voir derre tijt toe dat hij vande(n) selve(n) goede(n) hadde goede/
guedinge ende vestich(eit) ende dat lange nae dat de voirs(creven) coma(n)tscap/
geschiet was de(n) selve(n) bempt neve(n) de voirs(creven) xi dach(mael) geleg(en) bijd(en) voirs(creven)/
ja(n)ne en(de) h(er) robberde mette(n) gesworne(n) lantmete(r) ov(er)mete(n) was en(de) de(n) selve(n)/
gemaeyt gehoyt en(de) dat ewech gevuert hadde te(n) toesiene va(n) he(m) Seyde/
voirt dat hij beg(er)de voir al gevise(n)teert te hebbe(n) zij(n) wara(n)tscap dat/
he(m) gedae(n) was voir scepen(en) va(n) lov(en) vand(en) voirs(creven) vii(½) dach(mael) bempts bide(n)/
voirs(creven) h(er) robberde en(de) ja(n)ne lonijs ende dat dese pointe(n) waer wae(re)n p(rese)nt(er)de/
hij te thoene(n) en(de) mette(n) mynste(n) Waer op de he(re)n scep(enen) va(n) lov(en) t(er) manisse(n)/
smeyers wese(n) voir i vo(n)nisse nae ae(n)sp(ra)ke v(er)antw(er)de(n) en(de) thonisse va(n) beyd(en)/
p(ar)tie(n) dat de voirs(creven) jan laur(eys) met zijne(n) eyssche t(en) voirs(creven) pete(re)n weert/
te vroech op was p(rese)nt(ibus) scabinis in sca(m)pno no(vem)[br(is)] xxiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt