SAL7363, Act: R°198.1-V°199.1 (371 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°198.1-V°199.1  
Act
Date: 1470-02-14

Transcription

2020-07-26 by Mi-Je Van Gils
Cond zij allen lieden dat vanden gescillen die over langhen tijt gestaen hebbe(n)/
tusscen willem(me) van loe van mechelen als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) magriete(n) roelofs/
dochte(r) roelofs roelof van loeven(en) vanden voirbedde met roelande van loe der/
voirs(creven) gehuysschen sone in deen zijde ende den voirs(creven) roelove roelofs voer hem/
ende inden name van joncfr(ouwe) magriete(n) van sompeke zijnen naewive en(de)/
hue(re)r beider kinde(re) in dande(re) Om der goede en(de) rinten wille beide erflic lijftoch/
telijc ende haeflic die de voirs(creven) willem meynde dat de vors(creven) roelof hem met/
sijnen voirs(creven) wive te huwelike gegeve(n) ende gelooft soude hebben dair af hij/
alnoch niet voldaen en ware desgelix om der goede wille leene en(de) ande(re)/
biden voirs(creven) roelofve in sijnen weduwen stoele en(de) in sijnen leste(n) huwelike/
v(er)cregen oft die hij naemaels v(er)crijgen sal moigen Dair inne de voirs(creven)/
willem sijn wijf oft hue(r) sone alsoe zij meynden sculdich soude(n) zijn/
gericht te sijne nae doode des vors(creven) roelofs ende sijns naewijfs besund(er)t/
vand(en) thiende(n) oft leengoeden die de vors(creven) roelof de vader voir sijn/
voirs(creven) naekynde(re) v(er)cregen hadde bij zijnen lesten wive jegen de(n) edelen/
greve van salme(n) hee(re) tot rotselair te heyst geleg(en) Ende vanden leen/
rinten van tweenvijftich rinscher gul(den) tsjaers inder selver mate(n) gec(re)g(en)/
aen en(de) op de goede der erfgename(n) wijlen h(er) warniers van daules/
hee(re) te lijsemeel tot attenhove(n) bij loven(en) geleg(en) ende oic vanden/
erfgoeden ende rinten die de voirs(creven) roelof tsijnre tocht houden(de) es v(er)creg(en)/
bij jouffr(ouwe) magriete(n) zijnen voerwive dair af de voirs(creven) wille(m) claernisse/
ende bewijssenisse begheerde Ende ter ande(r) zijden van diversen gebreke(n)/
die de voirs(creven) roelof allig(er)de te hebben(e) tot den voirs(creven) willem(me) van bewijsseniss(en)/
van goeden oft rente(n) die roelof meynde dat hij hem tsijnre docht(er) behoef/
sculdich ware te doene ende voort van allen ande(re)n eyssce(n) sculden/
oft tichten die de vors(creven) p(ar)tien deen tegen dande(re) uutstaende mochte(n)/
hebben tot den daige toe van heden datum van desen brieve Sijn/
de vors(creven) p(ar)tien te weten de selve willem sijn wijf ende roeland huer/
sone te vore(n) in desen uut des voirs(creven) willems sijns vaders broode/
in behoirlik(er) manie(re)n gedaen renu(n)cie(re)nde de selve vader en(de) sone tot des/
hier inne begrepen steet der p(ri)vileg(ien) en(de) vrijdich(eiden) vand(er) univ(er)siteit van/
loven(en) en(de) alle ande(re) vrijdich(eiden) Ende de vors(creven) roelof roelofs voer hem ende/
inde(n) name als voe(r) bij raide van e(n)nig(en) hue(re)n vrinde(n) om te scouwen/
questie van gedinghe die nu oft naemaels tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien soude/
moige(n) gebue(re)n van allen en(de) yegewelk(en) saken voer int p(ar)ticuler oft int
//
gemeyne geruert met malcande(re)n eenswordde(n) en(de) overcome(n) der pointe(n) vor/
weerde(n) en(de) (con)dicien hier nae v(er)claert die zij deen den ande(re)n gelooft hebben/
voer hen hue(r) erve(n) en(de) nacomeling(en) volcomelic tonderhoude(n) en(de) deen den/
ande(re)n dair af te voldoen zoe wa(n)neer e(n)nich van hen gebreck hebbende/
dat versuek(en) sal alsoe dat elke(n) tot eeuwigen daigen vast en(de) zeker/
sijn moige Inden yerste(n) dat de voirs(creven) roelof der vors(creven) jouffrouwen/
magriete(n) zijnre dochter des vors(creven) willems wive voir behoirlike wet/
goeden en(de) overgeve(n) sal zijn tocht vande(n) goede(n) en(de) rinte(n) nae v(er)claert bide(n)/
selve(n) roelofve in sijne(n) yerste(n) huwelike gecreg(en) Te weten yerst vanden/
huyse geheete(n) de galleye geleg(en) te loven(en) tusscen den haze en(de) tcleyn huys/
des vors(creven) roelofs It(em) vanden twee huysen geleg(en) inde coestrate opte(n) hornic/
vand(en) augustijnstrate(n) bove(n) den chijs d(air) uut gaen(de) en(de) sonder dien te cortte(n)/
getaxeert voir zeve(n)endetwintich gul(den) rijders Item van derthien rijders/
erfliker rinte(n) ter quiti(n)gen de(n) pe(n)ninc met xviii aen en(de) op zeke(re) ond(er)pande/
he(re)n jans en(de) coenrarts vand(er) mee(re)n ridde(re)n Desgelix die vive(n)twintich/
rinsch(er) gul(den) te xx st(uvers) tstuc erfliker rinte(n) ter quiti(n)g(en) die de vors(creven) roelof/
heeft aen wilen woute(re)n pynnoc en(de) seke(re) sijn borgen die te aenveerde(n)/
bijder vors(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) roelofs te sint jansmisse naistcomende/
tot welken tide toe incluys die vors(creven) roelof de huere en(de) gevalle(n) rinte(n)/
heffen sal en(de) niet lange(r) betalen(de) oic den chijs tot dier tijt aen die/
vors(creven) goede verschene(n) behoudelic dat roelof die vors(creven) derthien rijders/
vallen(de) in julio nae sint jansmisse heffen sal Item en(de) soe wes de/
vors(creven) goede en(de) rente(n) beloepen(de) veertich rijders en(de) vive(n)twintich rinsch(er)/
guld(en) myn gedroegen dan hondert en(de) vijftich pet(er)s te xviii stuv(er)s/
tstuc erflic ter quiti(n)ge(n) den pe(n)ninc met ge(re)kent te xviii pe(n)ning(en)/
d(air) af sal de vors(creven) roelof sijnre vors(creven) docht(er) bewijssenisse doen in/
goede(n) oft g rinte(n) tussce(n) nu en(de) sint jansmisse naestcomen(de) oft ten/
selve(n) tide de pe(n)ninge d(air) af van des hij niet beweesen en sal hebbe(n)/
setten tot sijnre docht(er) behoif opte(n) wissel te loven(en) om d(air) mede/
erfgoede oft rinte(n) gecocht te wordde(n) op drie mijlen na der/
stat van loven(en) mits vestich(eit) die den secretar(is) vand(er) stad du(n)cken/
sal genoech sijnde die der vors(creven) dochter en(de) hue(re)n erve(n) volgen sele(n)/
sonder dat de vors(creven) roelof e(n)nige tocht dair inne behoude(n) sal It(em) tot/
desen sal de vors(creven) roelof sijnre vors(creven) docht(er) tussce(n) dit en(de) half/
vasten(en) naistcomen(de) bewijsen oft van des hij niet beweese(n) en sal
//
en bewijst in pe(n)ninge(n) opte(n) wissel te loeven(en) betale(n) tsame(n) gedragen(de)/
hondert en(de) vijftich pet(er)s lijfrinte(n) den pe(n)ninc geslagen voir thien/
pe(n)ningen welke so(m)me van des hij niet beweesen en sal hebben/
bekeert sal wordden in lijfrinte(n) oec op drie mijlen nae der stad/
van loven(en) mits vestich(eit) die den secretar(is) vander stat oic dunck(en)/
sal genoech sijnde Te wete(n) deen helicht ten live des voirscr(even)/
willems ende roelants sijns soens ende dander helicht te(n) live/
der vors(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) ende desselfs roelants huers soens/
behoudelic den [vors(creven)] willem(me) ende sijne(n) sone [wive] ende den leste(n) leven(de) van/
hen dair inne huer heffen oft de selve pe(n)ninge bekee(re)n int v(er)crijge(n)/
van erfgoede(n) oft rinte(n) op dat den vors(creven) wille(m)me en(de) sijne(n) wive/
gelieft dair inne oec de vors(creven) roelof de vad(er) egheen heffen oft/
tocht behoude(n) en sal It(em) de vors(creven) willem ende zijn wijf zelen de(n) vors(creven)/
roelove goeden ende erve(n) in derflich(eit) vand(en) perssen en(de) wijng(ar)de/
gelegen bove(n) de nuwebrugge desgelijcx in alle dande(re) wijngarde/
binne(n) en(de) buyte(n) loven(en) geleg(en) die de vors(creven) roelof met sijnen yerste(n)/
wive vercrech zonder dat de vors(creven) willem oft sijn wijf dair inne/
e(n)nich recht selen behoude(n) Des sal de vors(creven) roelof dair voe(r) en(de) van/
des de vors(creven) willem oft sijn wijf e(n)nichsins gericht soude(n) moigen/
wesen in eenich vliegen(de) erve oft haeflic goet nae sijne(n) voirscr(even)/
yerste(n) wive gebleve(n) den selve(n) willem(me) en(de) sijne(n) wive opten/
wissel setten die so(m)me van zesshondert pet(er)s elken der selv(er) peters/
te xviii stuv(er)s ge(re)kent om die bijden vors(creven) wille(m)me en(de) zijnen/
wive tontfange(n) ter stont nae dat de vors(creven) quijtsceldingen/
vand(en) leenen van heyst en(de) van attenhove(n) en(de) van anderen/
dair af dat roelof bege(re)n sal desgelix vand(en) vors(creven) perssen en(de)/
wijngarde(n) voir hof en(de) hee(re) gedaen sulle(n) sijn It(em) oft naemaels/
e(n)nige erfgoede oft verpande rinte(n) meer dan voirs(creven) staen bevonde(n)/
wordde(n) biden vors(creven) roelofve en(de) sijne(n) yerste(n) wive vercregen/
d(air) af blijft de vors(creven) jouffr(ouwe) magriete sijn docht(er) op huer beloep/
van rechte om die en(de) egheen ande(re) nae huers vaders doot te/
moigen eysschen ende aenveerde(n) Item ende mits desen sulle(n) de/
vors(creven) willem en(de) sijn wijf en(de) huer sone te vrede(n) sijn mote(n) sijn sond(er)/
dat sij nae des vors(creven) roelofs oft sijns nae wijfs doot e(n)nichsins gericht/
selen wesen in e(n)nige goede van wat nat(uer)en die sijn die de vors(creven) roelof
//
heeft oft vercrijgen sal ende dair af quijtsceldinghe doen talle(n) tide(n) als/
zij des versocht selen wesen Item dat de vors(creven) wille(m) noch sijn wijf/
die voirs(creven) bewijsde oft gecochte goede oft rinte(n) van driehondert peters erflic/
ende te live niet vercoepe(n) noch belaste(n) en selen moige(n) mair dat dat de/
voirs(creven) willem noch zijn wijf die hue(re)n vors(creven) sone nae hue(re)r beider doot/
blive(n) ende toecomen selen ende oft eenich van dien afgequijdt wordde(n)/
oft dat willem(me) ende sijne(n) wive geliefde die voirs(creven) huyse te vercoepen/
oft terve uut te geven(e) om dmeeste p(ro)fijt dat de pe(n)ning(en) d(air) af opte(n)/
wissel te loven(en) gesedt selen wordde(n) tot dat die aen erfrinte(n) va(n) geliker/
nat(uer)en selen wordde(n) geleecht Ende oft gebuerde des oft god wilt niet/
sijn en sal dat de vors(creven) willem sijn huysvrouwe bij hem niet en/
behielde oft huer niet en dade van des hue(r) na hue(r) gelegenth(eit) behoifde/
van cleding(en) en(de) and(er)s dat hij sculdich ware te doene alsoe dat zij reden/
hadde van hem te vertrecke(n) dat in dien gevalle die vors(creven) rinten/
der selver jouffr(ouwe) magriete(n) volge(n) sele(n) ombeledt vand(en) selve(n) willem(me)/
It(em) oft geviele dat de vors(creven) willem oft jouffr(ouwe) magriete sijn wijf aflivich/
wordde(n) en(de) hue(r) sone leven(de) ware dat de selve sone in dien gevalle hebbe(n)/
soude(n) tderdel vand(en) vors(creven) rinte(n) zoe verre hij bij raide van sijne(n) vrinde(n)/
te huwelike tooghe oft elders dan bij sijnen vader oft moeder hem eerlic/
en(de) wael rege(re)nde woenen woude ende and(er)s niet om hem d(air) mede/
te moig(en) ontdrag(en) zonder dat derdendel nochtan e(n)nichsins te/
moig(en) vercoepe(n) oft belaste(n) It(em) soe wie vand(en) vors(creven) p(ar)tien vanden and(ere)n/
van des vors(creven) es quijtsceldinge oft verthidenisse begheert die/
sal dragen den last die d(air) op compt te betalen alsoe dat die ghene/
die d(air) toe versocht wordt niet den hant en(de) mont en sal derven/
leene(n) dragen(de) sijns selfs cost sonder meer Ende mits desen selen/
de vors(creven) p(ar)tien voer nu ende den toecomen(de) tijt van malcande/
malcande(re)n geheelic en(de) al gesleete(n) ende v(er)eenicht wesen ende/
al sond(er) fraude ende argelist Ende om dacht(er)volge(n) van dese(n) zelen/
alle brieve die gemaict sijn oft gemaict selen wordde(n) [aengaen(de)] de(n) vors(creven)/
goede(n) des vors(creven) willems en(de) sijns wijfs vande(n) vors(creven) voirscr(even)/
roelofve gecomen geleecht wordde(n) met inventair(is) d(air) af elke/
p(ar)tie eene(n) hebben sal beslote(n) int goidshuys va(n) s(in)t m(er)te(n)s te loven(en)/
ald(air) elke p(ar)tie dier behoeven(de) die selve sal mog(en) halen op caucie van/
wed(er) te bringe(n) talle(n) tide(n) alst gebue(re)n sal cor(am) blanckart vyncke febr(uarii) xiiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt