SAL7363, Act: R°204.1-V°205.1 (377 of 565)
Search Act
previous | next
Act R°204.1-V°205.1  
Act
Date: 1470-02-19

Transcription

2021-02-15 by Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat jan van meerbeke woenen(de) te meerbeke/
in p(rese)ncia heeft genomen tegen vruwe gertruden uutenlyemi(n)ge(n)/
vruwe en(de) priorynne des godshuys vand(er) banc en(de) co(n)ventuale/
vand(en) selven godshuyse met consente en(de) ten bijsijne vanden/
momboirs des selfs thof gelegen te meerbeke voirs(creven)/
metten huysen hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen/
en(de) allen ande(re)n toebehoirten [als hier na volgen(de) is][Inden yersten een boender beemps int berthembroec Item (½) boender inde thonijshage Item v dach(mael) beemps inde diebrugge Item i(½) dach(mael) beemps opt broeclant Item een boend(er) beemps op truskenslant Item vi dach(mael) beemps acht(er) thof tott(er) beken tussche(n) woute(re)n vync en(de) gort streke Item omtrent ii boend(er) [zoe bosch so] beemps gelegen ov(er) de beke tusschen woute(re)n vync en(de) den goeden der drivuldich(eit) ind(en) bruel te lov(en)] den voirs(creven) godshuyse toebehoe(re)nde/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte lestleden/
naestcomen(de) eenen termijn van sesse jae(re)n lanc due(re)nde/
deen na dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) elx jars dae(re)nbynne(n)/
[de vors(creven) lande] om en(de) voir vivenveertich mudden en(de) sesse halste(re)n rox/
goet en(de) payabel d(er) maten van lov(en) met wanne en(de) vlogelen/
wael bereit alsulken coren als jairlix opde vors(creven) lande wassen/
sal tsinte andriesmesse apostels te betalen en(de) int voirs(creven)/
godshuys oft in hair herberge te loven(en) te leve(re)n der/
voirs(creven) vruwen oft hue(r) geco(m)mitteerde quolib(et) ass(ecutu)[m] Ende/
de vors(creven) beempden om en(de) voir acht grypen te xl pl(a)c(ken)/
tstuc ts(int) mertensmesse te betalen als voir Item sal de/
voirs(creven) wynne de vors(creven) lande wynnen en(de) werven wel en(de)/
loflic gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) allet/
stroe vanden vors(creven) goeden comen(de) sal de vors(creven) wynne jairlix/
int voirs(creven) hof etten met zijnen beesten en(de) te meste make(n)/
en(de) dat vue(re)n opde vors(creven) lande ten behoirliken tijde alsoe/
wel opde verste als opde naeste tslants meesten proffite/
Item is vorweerde zoe wanneer datmen int voirscr(even)/
hof ande huysinge aldair ty(m)me(re)n metsen decken oft plecken/
sal dat dan de vors(creven) wynne den wercluden den montcost/
gheven sal en(de) m(ijn) vruwe vors(creven) de dachue(re)n en(de) als men/
dair werct sal de vors(creven) wynne eenen knape doen om/
de selve wercluden te hulpen Item sal de voirs(creven) wynne jairlix/
int voirs(creven) hof leve(re)n tachtentich goed(er) costbair walmere(n)/
om de huysinge vanden voirs(creven) hove mede te decken ende/
desgelix de dacroeden en(de) theenen diemen als dan aende/
huysinghe behoeven sal Item sal de voirs(creven) wynne de vors(creven)/
beempden wel en(de) loflic graven en(de) ryolen en(de) de beke(n) vege(n)
//
als zijs te doen sullen hebben op zijnen cost en(de) die ten eynde/
vanden vors(creven) termijne wel en(de) loflic gegraven en(de) gerioelt/
laten Item sal de voirs(creven) wynne alle jare setten opde vors(creven)/
goede vijftich goede levender willigen en(de) alboeme poeten/
bynnen tijts alst behoert ten meesten orber en(de) proffijte/
des voirs(creven) godshuys Item sal de voirs(creven) wynne de herstraten/
en(de) ande(re) straten oft weghe tegen de vors(creven) goede liggende/
vermaken en(de) houden wel en(de) loflic sonder mijnd(er) vruwen/
oft convente coste Item sal de vors(creven) wynne alle de verdroeghde/
willigen oft ander boome die niet te verty(m)me(re)n en doghen/
mogen afhouwen vanden vors(creven) goeden en(de) voir elcke ii levende/
pooten setten vanden selven arde Item sal de vors(creven) wynne/
alle leem savel steene oft ty(m)merhout d(air) omtrent halen/
datmen aldair tot e(n)nigen wercke aende huysinge voirscr(even)/
behoeve(n) sal Item sal de vors(creven) wynne alle den chijs en(de)/
pacht uuten vors(creven) goeden gaen(de) betalen ten tijde alsmen dat/
sculdich is te betalen uutgescheiden een mudde rox der/
zielmessen zonder afcortten van zijnen vors(creven) pachte oft/
weideghelde Item sal de vors(creven) wynne jairlix leve(re)n/
den vors(creven) termijn lanc due(re)nde opdes vors(creven) godshuys wijngarde/
een duysent goeder wijngartstaken Item [en] sal de vors(creven) wynne/
bynnen den lesten drie jae(re)n gheen lant mogen hoervruchte(n)/
Item wart also dat god verhueden moet dat aende voirs(creven)/
goede e(n)nige schade geschiede van tempeeste oft gemeyne(n)/
orloge oft oic heervaert dair af soude de voirs(creven) vruwe/
van des vors(creven) godshuys wegen hem restoir doen gelijc/
ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n pechtene(re)n doen zullen boven/
en(de) beneden Item sal de vors(creven) wynne ten eynde van/
zijnen vors(creven) t(er)mijne alle de vors(creven) lande laten gelijc hijse/
vant te sijnen aencomen te weten(e) twee boender opden/
gasenheyde tusschen den goeden arnts wilen vync ende/
jans roubloet Item onderhalf dach(mael) lants gelegen tusschen/
den goeden des vors(creven) wilen arnts in beiden zijden Item ii(½)/
boender lants gelegen opt selve velt geheten truskenslant
//
Item een dachmale lants van comans lande neven truskenslant/
vors(creven) gelegen Item iii boender lants gelegen opten/
petersborre tusschen de lande henr(ix) slootkens Item/
vi dach(mael) lants gelegen opt selve velt tusschen de lande/
toebehoe(re)nde den huyse vand(er) heyliger drivuldich(eit) ind(en)/
bruel te loven(en) Item v dach(mael) en(de) e vijf boender/
en(de) een dach(mael) lants gelegen int bloc tegen de porte/
Item een dach(mael) lants opden p(er)re gelegen Item vijff/
dach(mael) lants gelegen opden to(m)men Item noch drie/
vierdel lants aldair gelegen Item een boend(er) lants/
gelegen bijder meren opt spicvelt en(de) bijder meren/
i(½) dach(mael) lants al met rogge besaeyt op vier getidege/
voren wel en(de) loflic Item den somerart te weten(e)/
drie boend(er) gelegen acht(er) boschmans hoff geheten truskenslant/
tusschen de lande vand(en) huyse d(er) drivuldich(eit) vors(creven) Item/
vii dach(mael) en(de) lvi roeden gelegen te winxele aent dijsputte/
Item ix boender lants gelegen opden hecwinckel Item/
iii dach(mael) lants gelegen aenden comans willigen Item/
opt selve velt iii vierdel lants Item (½) boend(er) lants/
voir de porte vand(en) hove Item v vierdel lants voir/
de selve porte Item xl roeden lants gelegen dair ane/
Item een boender lants gelegen opden p(er)re in drie stucken/
al stortte eens omgedaen Item de brake sal hij geheel/
laten te weten(e) iii boend(er) lants opden houtvloer geheten/
truskenslant Item een boend(er) opden berthem bosch Item/
een bloc opden berthem bosch houden(de) vi dach(mael) Item aend(en)/
hecwinckel ii boender Item x dach(mael) in ii stucken opden/
petersborre Item op to(m)mevelt he een half boender/
Item vii dach(mael) voir thoff Item aende comanswilligen/
i(½) dach(mael) in ii stucken Item want de vors(creven) wynne alle de/
vors(creven) lande te weten(e) die lande die gecrigen wae(re)n/
tegen zeke(re) p(er)sone van haeght en(de) ande(re) en(de) oic dlant
//
dat gecregen was tegen henricke comans niet en vant gewonne(n)/
gelijc dand(er) lande dairt inne leeght zoe heeft gelooft/
de voirs(creven) wynne die te laten tzijnen afscheiden gelic dand(er) lande/
nade arde dairt inne leeght en(de) des zoe heeft hem de/
vors(creven) vruwe gegeven xviii mudden corens eens Item/
sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande hoeden en(de) houden van/
grebben en(de) oft dair e(n)nige inne wae(re)n oft quame(n) in/
toecomen(de) tijden die sal de vors(creven) wynne slichten en(de)/
maken datter die ploech ov(er)gaean sal also v(er)re alst me(n)/
gedoen can zijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde Item is vorweerde/
gevielt zoe dat godt verhueden moet dat e(n)nighe/
schade van brande aende huysinge geschiede vanden hove/
voirs(creven) en(de) dat dat toequame bij ocsuyne des vors(creven) wynne/
oft van sijnen wegen en(de) huysgesynne bynnen den voirscr(even)/
t(er)mijne in dien gevalle sal de vors(creven) wynne den vors(creven) godsh(uyse)/
gheven hondert lichte guld(en) te x st(uvers) tstuc oft een ander huys/
doen maken also groet en(de) goet alst vor was Item is/
vorweerde wart tsake dat de vors(creven) p(ar)tien van malcande(re)n ten/
uutgane van malcande(re)n den vors(creven) t(er)mijne scheiden wouden dat/
zij dat malcande(re)n een jair te voren cundigen sullen Item/
heeft noch genomen de vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn lanck/
due(re)nde tegen de vors(creven) vruwe en(de) (con)vent(e) de groete thiende/
inden dorpe van berchxhem gelic en(de) in alle der manie(re)n die/
tvoirs(creven) godshuys aldair heeft jairlix om en(de) voir thien/
mudden rox en(de) thien mudden gersten al goet en(de) payabel/
d(er) mate(n) va(n) lov(en) met wanne en(de) vlogelen wel bereit/
ts(int) andriesmesse apostels te betalen en(de) te leve(re)n als voir/
Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) thiende vue(re)n int/
hof voirs(creven) en(de) die voesteringe aldair etten ende/
sliten zond(er) e(n)nich stroe dair uut te vue(re)n oft te/
laten vue(re)n in e(n)niger manie(ren) En(de) alle dese vorwerd(en)/
(et)c(etera) tymple blanckart febr(uarii) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt