SAL7363, Act: R°239.2 (443 of 565)
Search Act
previous | next
Act R°239.2  
Act
Date: 1470-04-10

Transcription

2021-05-05 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem yden en(de) jan stockincx gehet(en) de [beenhouwe(re)] scepen(en) van thieldonc/
in p(rese)ncia hebben getuycht volcomelijc dat zij dair bij aen en(de) over onlanx/
leden hebben geweest daer voer hen als scepen(en) van tieldonc comen/
zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan en(de) willem van bullestrate(n) katlijne va(n) bulle/
strate(n) met willem(me) vander hofstat hue(re)n man martijne van bullestrate(n)/
met servaese daems hue(re)n momboir en(de) barbele van bullestraten/
alle kinde(re) na(tur)lic he(re)n wille(m)s wilen van bullestraten priesters Kynnen(de)/
ende lijden(de) oppenbairlic dat alle alsulke(n) v(er)coepe gueding(en) opdrachte/
oft belasting(en) alse peter vand(er) hoeve(n) borg(er)meest(er) te loeven(e) als/
geleid totten goeden he(re)n wille(m)s wijlen van bullestrate(n) priest(er)s vors(creven)/
voirmaels tot eeuwig(er) tijt van oft op de selve goede gedaen mach hebbe(n)/
hoedanich die sijn moige(n) in e(n)nig(er) manie(re)n dat die gesciet sijn met/
hue(re)r alder wille weten believe(n) en(de) (con)sente ende houde(n) approbe(re)n en(de)/
ratifice(re)n die als van goet en(de) weerde(n) Geloven(de) de selve p(er)sone voir/
hen hue(r) erfg(enamen) en(de) nacomeling(en) dair tegen ne(m)mermeer te doene yet/
voirt te kee(re)n te seggen te comen noch te laten come(n) bij hen selven/
oft yeman(de) anders in e(n)nig(en) rechte geestelic oft weerlic in e(n)nigher/
wijs Mair van des bij den vors(creven) pete(re)n d(air) inne gesciet mach sijn/
selve inne te staene en(de) tegen eene(n)yegelik(en) recht warant te sijne/
en(de) te blive(n) en(de) den selven pete(re)n en(de) sijn nacomel(ingen) d(air) af costeloes en(de)/
schadeloes te houde(n) en(de) te ontheffen Scelden(de) den selven peteren/
en(de) sijn nacomel(ingen) volcomelijc en(de) inder bester vorme(n) vuege(n) ende/
manie(re)n datmen dat gedincken oft gepeysen soude conne(n) quijte/
van al den bewinde regimente oft hantering(en) heffen oft leggen/
dat hij in des vors(creven) steet oft anderssins anders e(n)nichsins aengaen(de)/
der momborien der vors(creven) p(er)sone(n) oft e(n)nig(er) hue(re)r goede hoedanich die/
sijn gehadt oft gedaen mach hebben totten daige toe van heden/
Quiquid(em) scabini p(re)miss pred(i)c(te) p(re)misse o(mn)ia et sing(ula) in p(rese)ncia/
recitan(tes) testabant(ur) expresse ea acta fuisse p(ro)ut ius d(i)c(t)abat esse facien(dum)/
rogan(tes) quod faciu(n)t ouderogge vync ap(ri)lis x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt