SAL7363, Act: R°46.2-V°46.1 (96 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°46.2-V°46.1  
Act
Date: 1469-08-18

Transcription

2020-06-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) lijsbeth sbeckers geheten mu(n)ters dochter wout(er)s wilen de beckere/
weduwe peters wilen de greve gehete(n) pols met eene(n) mombore/
aert vanden poele scoemake(r) magriete pols zijn wijf dochter der/
voirs(creven) lijsbetten claes spynnoer en(de) katlijne pols sijn wijf oic docht(er)/
der voirs(creven) lijsbetten in yegenwordich(eit) d(er) scepen(en) van loven(en) van loven(e)/
gestaen hebben uutghegeven voir hen hue(re)n erven en(de) nacome/
lingen janne blanckart sone wilen wout(er)s nu ter tijt scepen(e) van/
loven(e) en(de) zijnen nacomelingen jouffr(ouwe) heylwigen van baussele sijnen/
wijve en(de) hue(re)n nacomelingen een huyse en(de) hof met zijnen/
toebehoirten gelegen inden langen wyerinc tusschen den goeden/
meest(er) jans leyten geheten van hasselt deken van hoxhem en(de)/
den goeden wilen henr(ix) colve metten stelleken en(de) uutgange/
achter tot inde rattemansporte also de voirs(creven) wilen peter/
pols ter tijt als hij leefde dat aldair te besetten plach Eerflic/
te houden en(de) te besetten opden co(m)mer en(de) last d(air) van voir uut/
gaende te weten(e) op vier cronen te xxiiii st(uvers) tstuc eenen/
wenslaus pet(er) te xxvii st(uvers) xxxv gr(oten) borsghelts den erfgename(n)/
jans wilen van duffle vier cap(uynen) erflic der weduwen van hoeghst(ra)ten/
twee cap(uynen) erflijc den goidshuyse vanden augustijne(n) drie r(ijns) gulden(en)/
te xx st(uvers) stuc den goidshuyse vanden predike(re)n en(de) eene(n) st(uver) i q(ua)rt/
den heilige(n)gheest te loeven(e) [al erfrenten] ten behoirliken tide(n) en(de) t(er)mijne(n) te bet(alen)/
Ende voirtane op eenen(de)vijftich stuv(er)s en(de) drie quart der mu(n)te(n) ons/
gened(ichs) he(re)n ts(er)togen van bourg(oig)[ne(n)] van brabant (et)c(etera) voir datu(m) va(n) dese(n)/
gemunt oft de weerde dair af in ande(re)n goede(n) ghelde erfliker/
renten alle jare opden xviii[te(n)] dach van oechste te betale(n) der/
voirs(creven) weduwen huere(n) leefdach lang en(de) na hue(r) doot pete(re)n/
pols huere(n) sone deen vijfste deel den voirs(creven) aerde en(de) zijne(n)/
wive dande(r) clase spynoer en(de) zijne(n) wive voirs(creven) tderde den/
wettige(n) kijnde(re)n jans wilen vander heyden witledermakers tvierde/
die hij hadde van lijsbette(n) wilen pols zijne(n) wive insgelijcx docht(er)
//
was der voirs(creven) lijsbetten ende wile(n) pet(er)s tvierde en(de) de(n) goidsh(uyse)/
van heyleshem tvijfste tot ewigen daghen Met vuegen en(de)/
(con)dicie(n) wair de voirs(creven) jan blancart ende zijn wijff tvoirs(creven) huys/
met zijnen toebehoirte(n) binnen hueren levene tsamen niet en ver/
coepen noch anders tsamen dair af niet en dispone(re)n dat na/
de doot vande(n) lancsteleven(de) van hen beyden blive(n) sal gielijse/
blancart na(tur)lijc sone des voirs(creven) jans blancart die hij heeft/
van katlijne(n) van hoelair en(de) zijnen wettige(n) oire en(de) nacomeli(n)ge(n)/
tot ewigen dagen om tsijnen wille te bekee(re)n Ende oft hijter/
niet af en disponeerde bij zijnre aflivicheit sonder wettige/
geboirte te blive(n) des rechten erfgename(n) des selfs jans en(de) zijns/
wijfs Et sub h(oc) sat(isfacere) et war(andizare) d(i)c(t)i mater arnoldus et nich(olaus)/
ac eor(um) uxores p(ro)mitt(entes) insup(er) d(i)c(t)i ar(nol)[d(us)] nych(olaus) et eor(um) (con)iuges/
uxores necno(n) petrus vanden zande et henr(icus) vander heyden/
p(ro)stare joh(ann)em petru(m) ka(thari)[na(m)] g(er)trude(m) et mag(dale)[na(m)] p(ro)les l(egi)timas/
pred(i)c(t)or(um) quond(am) joh(ann)is vander heyde(n) et eius uxor(is) q(uam)vis mi(n)ores/
du(m)mo(do) ad debitam p(er)veneri(n)t etate(m) q(uod) iamtu(n)c si(mi)l(ite)r satisf(acient) et mo(do)/
debito effestucabu(n)t in q(uan)tu(m) eos tangit p(ro)ut Et pot(erint) redime(re)/
dictos redditus pred(i)c(t)or(um) li stuf(erorum) et triu(m) q(ua)rt(ariarum) p(ar)tiu(m) una vice/
et q(uem)lib(et) denarior(um) exin(de) median(tibus) xviii denar(iis) (con)si(mi)lib(us) ac cu(m)/
Et pro maiori seciratate dictis p(er)sonis de soluc(i)o(n)e p(re)d(i)c(t)or(um) redd(ituum)/
faciend(um) d(i)c(t)us joh(ann)es blancart obligavit domu(m) sua(m) dictam/
fonteyne cum suis p(er)tinen(tiis) p(ro)ut sit(am) est sup(ra) atriu(m) lovan(iense) de quo/
sat(isfacere) et war(andizare) sub val(ore) duodeci(m) stuf(erorum) t(am)q(uam) p(ro)ut zande ouder(ogghe)/
augusti xviii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt