SAL7363, Act: R°58.1-V°58.1 (123 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°58.1-V°58.1  
Act
Date: 1469-09-05

Transcription

2019-11-20 by Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat jouffruwe amele weduwe/
willems wilen van ryemen met eenen momboir/
jan van ryemen hue(r) sone te voe(re)n uuten broede [sijnder moed(er)] in/
desen met behoirliker manie(re)n gedaen en(de) lijsbeth gast/
weduwe henricx wilen van ryemen sone d(er) voirscr(even)/
jouffr(uwe) amelen dien zij hadde vanden vors(creven) wilen/
willem hue(re)n man oic met eenen geleverden momboir/
Hebben opgedragen met behoirliker verthidenessen/
alsulken drie gulden(en) peters der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n/
ts(er)togen van bourg(oignen) en(de) van braban(t) goet en(de) ghinge erflic/
tsint jansmesse baptisten te betalen tot eeuwegen daghen/
die zij hadden en(de) heffen(de) wae(re)n aen en(de) op een huys en(de)/
hof met allen den toebehoirten lodewijcx wilen willem(air)/
nu toebehoe(re)nde meester janne vanden bossche gelegen/
opde leye tusschen den goeden jans ty(m)mers [nu dierix va(n) la(n)grode] op deen/
zijde en(de) wouters wilen meys nu toebehoe(re)nde gielise(n)/
he(n)r(icke) schoerbroot ziedere achter op dande(re) achterweert/
strecken(de) tot inde bieststrate met eene(n) dorganghe En(de)/
de vors(creven) p(er)sone d(air) uut te male onterft zijnde sijn/
inde vors(creven) rente gegoet en(de) gheerft jan yden ende/
jan gast vad(er) d(er) vors(creven) lijsbetten gast als momboirs gestelt/
en(de) geordineert lijsbetten van ryemen docht(er)s wilen henr(icx)/
van ryemen die hij acht(er) gelaten heeft vand(er) vorscr(even)/
lijsbetten gast ond(er) hue(r) mu(n)dige dage zijnde tot name/
en(de) behoef d(er) selver lijsbetten van ryemen bij manesse/
tshe(re)n vanden gronde en(de) wijsdo(m)me d(er) scepen(en) van lov(en)/
Met vorweerden en(de) condicien dat de vors(creven) jouffr(uwe)/
amele jan hue(r) sone en(de) lijsbeth gast de vors(creven) rente/
aende vors(creven) momboirs metten gemeyne(n) goeden ende/
pe(n)ningen willems wilen van ryemen vors(creven) quijten/
en(de) lossen sullen mogen bynne(n) sesse jae(re)n naestcomen(de)/
en(de) niet d(air) na metter so(m)men van vijfen(de)veertich/
guld(en) pet(er)s d(air) voir te gheven en(de) met vollen renten
//
Ende als die quijtinge also gedaen sal zijn zoe sal de/
selve rente van dien drie peters wedero(m)me toebehoe(re)n/
in erfliken rechte den gemeynen erfgenamen voirscr(even)/
des vors(creven) wilen willems [en(de)] in alle d(er) manie(re)n also die op/
heden stont voir des(er) guedingen ond(er) title vander guedinge(n)/
d(er) selver drie peters vand(er) daet xiiii[c] xxxvi maii xi/
Behalven oft de vors(creven) lijsbeth van ryemen de dochter/
aflivich wordde zonder wettich oir van hae(re)n live/
te bliven eer de quijtinge vors(creven) geschiede dat dan die/
vors(creven) rente oft die pe(n)ninge d(air) af comen(de) volgen en(de)/
toebehoe(re)n sullen d(er) vors(creven) lijsbetten gast d(er) moed(er) en(de)/
huers gebreken(de) hae(re)n wettigen en(de) naesten erfgename(n)/
van hae(re)r zijden en(de) gheenen ande(re)n En(de) oft de pe(n)ninge [quijtinge]/
vors(creven) gedaen wordt bynnen d(er) docht(er) vors(creven) leven(e) zoe/
sullen die pe(n)ningen d(air) af trecken de vors(creven) momboirs/
tot name en(de) behoef als voir Et sat(is) prout/
cor(am) blanckart zande sept(embris) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt