SAL7363, Act: V°284.1,R°284.1 (521 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°284.1,R°284.1  
Act
Date: 1470-04-18

Transcription

2018-10-06 by Mi-Je Van Gils
voirscr(even) viii mudde rocx en(de) iii r(ijns) g(ulden) die he(m) come(n) nae begrijp va(n)d(en)/
voirs(creven) testamente sonder meer [als voir sijn part en(de) porcie] Ende t(er) ande(r) zijde heeft de/
voirs(creven) jan voir he(m) sijne(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n) de(n) voirs(creven) m(ijnher) ja(n)ne/
soe in r(e)compensacie(n) vand(en) voirs(creven) duegde(n) en(de) b(e)n(e)ficien die hij he(m)/
opde vuege(n) voirs(creven) meer doet en(de) gelooft heeft te doene dan/
hij nae begrijp vande(n) voirscr(even) testame(n)te sculdich es te doene/
soe mids dien datme(n) bevint dat je(n)neken lobs sust(er) desselfs/
jans van sijnder moed(er) wege(n) docht(er) des voirs(creven) m(ijnher) jans mits/
de(n) voirs(creven) testame(n)te zee(r) ontricht en(de) gep(re)iudiceert soude zij(n)/
tege(n) god en(de) recht van hue(re)r voirs(creven) moed(er) goede(n) en(de) den [die sij nu de vors(creven) moed(er) nu mett(er) hant heeft en(de) possesseert] ghenen d(air) zij als een dochter billix mede inne deyle(n) soude/
Geloeft en(de) geloeft met dese(n) te betale(n) en(de) te geve(n) yerst/
nae zijnder moeder doot xxv r(ijns) g(ulden) tsjaers lijftochtre(n)te(n)/
totte(n) live desselfs m(ijnher) jans en(de) oic vander voirs(creven) je(n)neke(n) en(de)/
tot des lanxtleven(de) live van hen beyde(n) alle jae(re) opde(n) dach d(er)/
aflivich(eit) d(er) moed(er) te betale(n) en(de) inden wissel te loven(en) te leve(re)n/
de(n) selve(n) m(ijnher) janne en(de) sijnd(er) dochter en(de) de(n) lanxte(n) va(n) hen/
beyde(n) leven(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] P(ri)maq(ue) soluc(i)o(n)e d(i)c(t)e pens(ionis) ad prox(imam)/
diem pos(t) obitu(m) ut p(ri)[us] ad statu(m) post decessu(m) d(i)c(t)e do(micel)[le] dorothee m(at)ris in ca(s)u q(uod)/
ip(s)a an(te) d(i)c(tu)m m(a)g(ist)r(u)m joh(ann)em et johanna(m) e[(ius)] f(iliam) aut alt(erum) eor(um) decesse(r)it et/
non p(ri)us neq(ue) al(iu)s inchoan(da) Van welker lijfpensien de selve jan/
alsdan ofts m(ijnher) jan oft zijn dochter bege(re)n voird(er) vestich(eit) oft loflike/
bewijssenisse sal moete(n) doe(n) s(e)c(un)d(um) ius opidi in qua ecia(m) pens(ione)/
m(a)g(iste)r joh(ann)es sua(m) h(ab)ebit p(er)cepc(i)o(n)em q(uam)diu ip(s)e vix(er)it salvo q(uod) d(i)c(t)us/
joh(ann)es eande(m) pens(ionem) red(imere) pot(er)it et quita(r)e q(ua)n(do)cu(m)q(ue) vol(uerit) que(m)libet denar(ium)/
exin(de) median(tibus) x denar(iis) (con)s(imilibus) ac cu(m) Ende al waert doe dat bijden/
merkelijcke(n) gebreke(n) en(de) reden(en) voirs(creven) oft e(n)nige(n) ande(re)n and(er)ssins ope(n)b(air)lijc/
d(air)toe dienen(de) de voirs(creven) jan v(er)buert hadde de tafle en(de) cost des/
voirs(creven) m(ijnher) jans oft ande(re) tafle d(air) he(m) die bewijst en(de) geholpe(n) wae(re)/
[oft bij hem selve(n) gegaen] ende oic de voirs(creven) xviii r(ijns) g(ulden) [xx pet(er)s] tsjaers ind(er) manie(re)n voirs(creven) soe dat/
hij alleene navolgen(de) des voir v(er)haelt es stont op jairlijcx te/
hebbe(n) sijn gedeelte soe testame(n)t he(m) dat gheeft te wete(n) sij(n) gedeelte
//
vander eender helicht van sijns vaders goede(n) en(de) oic vande(n) v(er)crege(n)/
goede(n) dwelc beloopt omtrint viii mudde rocx en(de) iii r(ijns) g(ulden)/
d(air)o(m)me en soude niet te min de voirs(creven) lijfpe(n)s(ien) va(n) xxv r(ijns)g(ulden)/
van mynre weerde(n) sijn mair soude(n) die en(de) de voirs(creven) pp/
vorwerde(n) en(de) gelufte(n) d(air)toe dienen(de) dien niet tegenstaen(de)/
van weerde(n) bliven en(de) stat g(ri)pen om voldae(n) te moete(n) w(er)de(n)/
inde(n) gevalle oft meest(er) jan en(de) sijn dochter oft eenich va(n)/
hen lang(er) leefde(n) dan de voirs(creven) jouffr(ouwe) dorothee Ende/
inde(n) gevalle oft de voirs(creven) jan aflivich worde voir sij(n)d(er)/
voirs(cerven) moeder soe soude de voirs(creven) je(n)neke(n) des voirs(creven) steet/
niet wederstaen(de) en(de) bove(n) de vors(creven) xxv r(ijns) g(ulden) tsjaers dieme(n)/
[hen sculdich sal sijn te betalen(e)] staen op huer beloop van hue(re)n rechte ap(ri)lis xviii
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt