SAL7364, Act: R°151.3 (294 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°151.3  
Act
Date: 1470-12-18

Transcription

2020-02-26 by kristiaan magnus
It(em) meest(er) jan van vive(n)gnies cyrurgijn in p(rese)ncie(n) vande(n) burg(er)meest(er) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) gestaen heeft openbaerlijc/
mechtich gemaect volcome(n) p(ro)cu(ra)cie gegeve(n) en(de) geconstituert/
sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n) oft wedersegge(n) dair inne te hebbe(n)/
oft te behoude(n) willem(me) vande(n) morte(re) mersman van dien/
seve(n) r(yns) g(ulden) te xx st(uvers) stuc en(de) drie stuv(er)s die henric/
vander borch weert inde(n) wildegans hem sculdich is/
van eene(n) p(er)de die te mane(n) teyssce(n) op te bueren ende/
tontfangen(e) die met rechte te vervolgen te panden te/
daghen vo(n)nisse dair af te neme(n) die met rechte texeq(ue)re(n)/
te vervolgen En(de) voirtaen g(e)n(er)alijc en(de) specialijc alle tgene/
dair inne te doen ende te vorderen dat de voirs(creven) meest(er)/
jan dair inne soude moegen doen ende vordere(n) wairt/
dat hij telker tijt jegewoirdich ware en(de) voir oege(n) Geloven(de)/
de voirs(creven) meester jan op de verbintenisse van alle(n) zijnen/
goede(n) jeg(ewoirdich) ende toecomen(de) vaste gestentich onv(er)brekelijc/
en(de) van weerde(n) te houde(n) allet des bij de(n) voirs(creven) willem(me)/
dair inne gedaen en(de) gevordert sal werde(n) dec(embris) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-16 by Jos Jonckheer