SAL7364, Act: R°187.3-R°188.1 (355 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°187.3-R°188.1  
Act
Date: 1471-01-26

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Item peter zeemps sone wilen jans in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekint dat hij genome(n) heeft van reyne(re)n vanden broecke en(de) janne/
zijnen sone hue(r) hof te wynghe geheete(n) te breyne met alle(n) den/
toebehoirte(n) en(de) wynnen(de) lande(n) gelijc en(de) alsoe verre jan dierix/
dat gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanc deen na dand(er) sond(er)
//
middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) de helicht van allen/
den vruchten jairlix d(aer) op wassen(de) Met condicie(n) oft e(n)nich van hen/
ten derden jae(r) scheiden woude dat hij dat soude moege(n) doen/
bij alsoe dat die ghene die alsoe scheid(en) wilt dat s(in)t/
m(er)tensmesse voir tvoirs(creven) derde jair den ande(re)n sal moeten/
cundigen It(em) sal de voirs(creven) wynne noch hebben den bog(ar)t/
met eene(n) cleyne(n) hoofken dair bij gelegen den It(em) den/
cluysebeemt It(em) noch vijf zillen beemts gelegen int/
broec va(n) moutbroec den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde elcx/
jairs d(aer)enbinne(n) om en(de) voe(r) neghen hollan(sche) guld(en) te xvi/
stuv(er)s tstuc alle jae(re) ts(in)[t] m(er)tensmesse q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de/
wynne de voirs(creven) lande den voirscr(even) t(er)mijn lanc due(re)nde/
houden wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijc/
reengenoten bove(n) en(de) beneden en(de) die laten tzijnen/
afscheid(en) Te weten(e) den wynt(er)art besayt op vier getidege/
voren en(de) de stortte eens o(m)megedaen It(em) alsme(n) tcoren/
binden sal soe sal reyne(r) oft zijn sone dair eene(n) wercma(n)/
sende(n) om d(aer) toe te hulpe(n) en(de) dien sal de wynne de/
dachue(re)n betale(n) ende dat gebonden en(de) gedeylt zijnde sal/
de wynne va(n) stucke te stucke des voirs(creven) reyners deel/
inne vue(re)n eer hij tzijne porren sal ende soe wa(n)neer/
reyne(r) oft zijn sone ald(aer) doet dersschen sal hem de wynne/
den montcost geve(n) des sal hij de crynssen hebben ende/
reyne(r) dal die dachue(re)n betalen Ende de wynne sal des/
voirs(creven) reyners deel vue(re)n te loeven(en) oft te diest dairt/
den selve(n) reyne(r) best gelieve(n) sal It(em) selen de voirs(creven)/
reyne(r) en(de) de wynne alle dooft aldair jairlijcx wassen(de)/
hebben half en(de) half dwelc de wynne met eene(n) die/
reyne(r) d(aer)toe senden sal ter eerde(n) levere(n) sal moete(n) en(de)/
reyners deel vue(re)n te loeven(en) daert he(m) de voirs(creven) reyne(r)/
bewijsen sal sond(er) reyners cost en(de) de wynne sal reyners/
deel diene(r) den montcost geve(n) en(de) reyne(r) sal die dachue(re)n/
betalen It(em) de wynne sal jairlijcx hebben vand(en) voirs(creven)/
reyne(re)n driehondert mutsarde voir zijn berringhe/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx moete(n) coepe(n) veertich/
hoepen stroes te thiene(n) oft d(aer) omtrint d(aer) af sal reyne(r)/
betale(n) de tweedeele en(de) de wynne tderdel en(de) de wynne/
saelt moete(n) halen sond(er) reyners cost It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de straten aende goede alst geboden wert vand(en)/
hee(r) houden wel en(de) loflijc de beken ald(aer) vegen alsoe/
in tijts dat de voirs(creven) reyne(r) d(aer) bij gheen schade en lijde/
It(em) sal de wynne alle jae(re) int voirs(creven) hoof leve(re)n drie/
hond(er)t custbae(re) walme(n) om de huysinge vand(en) voirs(creven)/
hove d(aer) mede te verdecken(e) en(de) soe wa(n)neer men die
//
ald(aer) verdect sal de wynne den werclied(en) den montcost geven en(de)/
reyne(r) sal de dachue(re)n betalen It(em) de wynne sal de huyse/
vand(en) voirs(creven) hove vander underster rijkele(n) ned(er)weert houde(n)/
zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde wel en(de) loflijc op zijnen/
cost Voort sal de wynne alle jae(re) moete(n) sayen op de voirs(creven)/
lande twee halst(er) lijnsaets en(de) d(aer) af sal reyne(r) tvlas half/
hebben alst gedroecht en(de) opgebonden is en(de) de wynne half/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) moeten doen twee corweyd(en)/
tot loeven(en) oft alsoe verre Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) Hier/
af is borge t(am)q(uam) p(ri)ncipal(is) joh(annes) zeemps eius f(ilius) et p(rim)[(us)] eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Jos Jonckheer