SAL7364, Act: R°83.1-V°83.1 (193 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°83.1-V°83.1  
Act
Date: 1470-09-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-01 by kristiaan magnus
Item vanden gescillen die uutgestaen hebben en(de) dair om/
zeke(r) gedinghe is geweest inde banc van court saint estiene/
tusschen symone mandeal in deen zijde en(de) gilchon col/
chmeal in dande(re) sijn de vors(creven) symoen ende/
merten colchmeal brued(er) des vors(creven) gilchom met malcande(re)n/
overcomen inder vueghen hier na verclaert Te weten(e)/
dat de vors(creven) merten den vors(creven) symone voir allet recht/
en(de) actie die de selve symoen ten vors(creven) gilchom weert/
oft zijnen borghe(n) hebben mochte ten ocsuyne vander/
hueringen van eenen beempde geheeten le sec preaulx/
en(de) oic van eenen cleynen beempdeken gelegen inde beempde(n)/
geheten de grypponez en(de) oic vander hueringen vander/
helicht van eender schueren gelegen te lilloe int hof/
dou gardin en(de) oic ten ocsuyne vanden cope van sesse/
dachmalen lants gelegen onder de heerlich(eit) van ophain/
bijden vors(creven) symone vortijts teghen damal dou gardin/
sweer des vors(creven) gilchom dair scepen(en) brieve af zijn De/
vors(creven) merten gheven sal en(de) betalen den vors(creven) symone/
dertich ryns guld(en) te twintich st(uvers) tstuc en(de) dertich gul(den)/
peters te xviii st(uvers) tstuc Te weten(e) de vors(creven) xxx r(yns)gul(den)/
te paesschen naestcomen(de) en(de) de vors(creven) xxx peters tons(er)/
liever vruwen daghe nativitat(is) d(aer) na v(er)volgen(de)/
en(de) telken termijne als verreicte schout Ende hier/
af sal de vors(creven) merten colchmeal den vors(creven) symone/
amandeau doen alsulken zeker en(de) vesticheit inde/
prochie van court saint estiene dat d(er) wet vanden/
selve hove van court saint estiene duncken sal dat/
de vors(creven) symoen wel verwaert is sonder cost des selfs/
symoens Ende oft den vors(creven) symone sijn voirscr(even)/
paymenten niet gehouden en wordden en(de) hij dair/
om cost oft last hadde oft lede van vervolghen v(er)theren/
oft andersins allen dien cost heeft hem de vorscr(even)/
merten colchmeal gelooft te betalen gelijc der/
principaelder so(m)men vors(creven) also wel des hij hier om/
/ uutleggen mochte aent gerichte als [aen] zijn montcosten Te/
weten(e) vier stuvers des daeghs als hij te voete toghe en(de)/
acht stuvere des daeghs voir hem en(de) sijn peert als hij/
hier [om] te p(er)de uutwae(r) Ende is vort vorweerde totter/
tijt dat de vors(creven) symoen de vors(creven) vestich(eit) hebben [sal] soe/
blijft hij op zijn beloop van rechte van sulken seker en(de)/
borchtocht als hem vortijts voir wet te lilloe vand(er)/
vors(creven) saken gedaen es gheweest En(de) desen voldaen sullen/
alle de vors(creven) actien des vors(creven) symoens teghen de vors(creven)/
colchmealx en(de) de hue(re) versmelten en(de) p(ar)tien vors(creven)/
te beiden zijden hebben malcande(re)n gelooft dit tachter/
volghen cor(am) opp(endorp) absoloens sept(embris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer