SAL7364, Act: V°102.1-V°103.1 (217 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°102.1-V°103.1  
Act
Date: 1470-10-12

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Wij vos lynden scepen(en) te loeven(en) doen cond en(de) te weten eene(n)yegeliken/
want seke(r) twidrachten en(de) gescillen opverstaen wae(re)n en(de) ghepoort/
tusscen he(re)n henricke van witham he(r) te beerzele ridde(r) (et)c(etera) ter eenre/
zijden en(de) he(re)n philipse hynckart swager des vors(creven) he(re)n henrix die/
in des nae bescreve(n) es vervangen heeft en(de) vervanght alle sijn wettige/
kinde(re) die hij heeft behoude(n) van vrouwe jasp(er)inen wilen va(n) wittham/
zijnre huysvrouwen suster des voirscr(even) he(re)n henrix ter ande(re)/
Oirspronc nemen(de) de selve gescillen ten ocsuyne vand(en) hijlijcschen/
voirweerden voirtijts gemaict en(de) gesloten tusschen den voirscr(even)/
he(re)n philipse ende der voirs(creven) sijnres huysvrouwe(n) ende vanden/
goeden ende medeganen die wilen jonch(e)r henric van wittham/
hee(r) te beersele (et)c(etera) vader des voirs(creven) he(re)n henrix dede den voirscr(even)/
he(re)n philipse ende wilen zijnder dochter met al des dien aencleeft/
Soe sijn de selve twee p(ar)tien bij tusschenspreken van vele he(re)n/
hue(re)n maigen en(de) vrinden ende besundert vand(en) edele(n) he(re)n/
janne he(r) van berghen van glymes van wailhain en(de) van/
opvelpe (et)c(etera) ende ande(re)n die totten verlijken van desen van/
hen gebeden ende v(er)maent [wae(re)n] vanden voirs(creven) gescillen ende al des/
dair uut es gesproten totten daige toe van heden v(er)eenicht/
ende v(er)accordeert inder vuegen en(de) manie(re)n als hier na volcht/
Ierst zijn sij overcomen dat de vors(creven) h(er) henric van witham/
den voirs(creven) he(re)n philipse zijnen swager tot behoif van he(m)/
ende sijne(n) voirg(enoemde) kinde(re)n alse voir alle trecht actie en(de) aensp(ra)ke/
die de selve her philips oft de selve sijn kynde(re) nu oft in nacomen(de)/
tiden totten voirs(creven) he(re)n henricke oft sijnen nacomeling(en) nu/
oft in nacomen(de) tide(n)
zijnen oft hue(re)n goede(n) hebben oft behoude(n)/
souden moigen in oft van eenigen omberuerliken oft ergoede(n) bleve(n)/
nae en(de) vander doot des voirs(creven) wilen jonck(er) henrix van wittham/
ende wijlen zijnre huysvrouwen het zij bij tijtle van hijlicschen/
vorweerde(n) successien lantrechte oft and(er)s het zij vand(en) goede(n) van/
zittert bij beerzele geleg(en) vande(n) hondert clinckarts die des/
vors(creven) he(re)n philips huysvrouwe(n) nae de doot hue(re)r ouders ind(en)/
voirs(creven) hijlijker vorweerd(en) gelooft wae(re)n oft and(er)s den selve(n) he(re)n/
philipse en(de) sijnen kynde(re)n geven sal en(de) doen volgen erflijck
//
tweehondert guld(en) pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc ende die sal de selve h(er)/
henric den voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e tot behoef als voe(r) besetten en(de) bewijsen/
op en(de) aen goede ende loflike onderpande in brab(ant) geleg(en) dair voe(r)/
ten prise vanden vrienden des voirs(creven) he(re)n ph(ilip)s en(de) zijnre voirscr(even)/
kynde(re)n goet genoech sijnde Ende doen den selve(n) he(re)n philipse tot/
behoef als voe(r) vandern selver rinten alsulken vestich(eit) als bevond(en)/
sal wordde(n) biden ghene(n) die dair toe dienen en(de) hen des verstaen/
dat genoech zij in rechte en(de) ten coste en(de) laste des voirs(creven) he(re)n/
henrix jairlix en(de) erflic betaelt te wordde(n) den selven he(re)n/
philipse en(de) sijnen kynde(re)n en(de) hue(re)n nacomeling(en) deen helicht/
sint jansmisse ende dander helicht te kersmisse dierste payme(n)t/
te sint jansmisse naistcomen(de) en(de) niet eer Ende hier mede zullen/
quijt sijn gedoedt wordden en(de) versmolte(n) bliven alle actien ende/
aenspraken die de voirs(creven) h(er) philips ten voirs(creven) zijnen swag(er) weert/
ende die voirs(creven) her henric ten voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e weerd hen hue(re)n/
goeden oft nacomeling(en) mochte hebben het wae(re) van onthavend(er)/
blading(en) van acht(er)stelle oft ande(r) gebreke hoedanich die waren/
zoe verre die e(n)nichsins aenraken oft aencleve(n) mochte(n) oft/
spruyte(n) mochten uut der hijlijcscher vorweerden he(re)n philips en(de)/
sijnder huysvrouwen voirs(creven) Item es voort vorweerde dat de voirscr(even)/
her philips trecken sal en(de) aenveerde(n) alle die vruchten die v(er)schene(n)/
zijn vand(en) voirs(creven) goeden van sittert mett(er) toebehoirte(n) en(de) voirtaen/
d(aer) af verschijne(n) sullen tot kersmisse naistcomen(de) incluys Tot desen/
heeft her jan van cortenbach outste soen te helmont he(r) te keerberg(en)/
als man en(de) momboir vrouwe johanne(n) hynckarts sijnd(er) huysv(r)[o]uwe(n)/
dochte(r) des voirs(creven) he(re)n ph(ilip)s die hij h(ier) inne vervanct alsoe v(er)re alst/
huer aengaen mach tvoirs(creven) tractaet geapprobeert en(de) belieft/
geloven(de) dat volcomelic tonderhoude(n) en(de) tacht(er)volgen Welke poente(n)/
alle en(de) yegewelke elc vanden voirs(creven) p(ar)tien ind(er) maten voirscr(even)/
gelooft hebben aldus tonderhouden en(de) tacht(er)volgen en(de) elc zoe v(er)re/
het hem aengaet op een peene oft abanduyn van hondert marck/
selvers te verbue(re)n telken datmen dair tegen dade ende des v(er)socht
//
dat nyet en acht(er)volghde deen derdel m(ijn) gened(ich) he(r) dander/
derdel den gheestelik(en) he(r) d(aer) onder eenich der voirs(creven) geloveren/
d(aer) bedwongen wordde ende tderde derdel der p(ar)tien diet acht(er)/
volgich ware Ende nochtan souden p(ar)tien dit accord altijt/
moten acht(er)volghen in alder maten alst steet Act(um) octobr(is)/
xii
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer