SAL7364, Act: V°84.1-R°85.1 (194 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°84.1-R°85.1  
Act
Date: 1470-09-25

Transcription

2017-11-16 by kristiaan magnus
Achtervolgen(de) der submissien xi septembr(is) lestleden voir scepen(en) van/
loeven(en) gepasseert tusscen he(re)n janne vand(en) huffle canonic regulier/
des goidshuys vanden roeden cloeste(r) nu ter tijt pater des goidshuys/
van sinte barbelen dale te thienen inden name vand(en) selve(n) goidsh(uys)/
in deen zijde ende fersta ferstrarde malquar in dande(r) vande(n) gescille(n)/
die tusschen hen waren dair af zij hen gedroegen inde eendrechtige/
uutsprake arnoldi kyp ende gerard(i) van baussele secretar(issen) der stat/
van loeven(en) Soe hebben de selve op heden en(de) in tiden zij dat v(er)mochte(n)/
nae begrijp der voirs(creven) submissien met believe(n) en(de) (con)sente vand(en) voirs(creven)/
p(ar)tien gedaen hue(r) uutsprake inder vuegen hier nae verclaert/
Te weten yerst dat tvoirs(creven) goidshuys der goede die wae(re)n des/
voirs(creven) ferstrarts dair inne dat tvors(creven) goidsh(uys) van sint barbele(n) dale/
gegoidt ende gheerft es voir hof ende hee(r) te linsham dair die/
sijn geleg(en) van nu voirtane peyslic sal gebruycken sonder/
dat de selve ferstrart zijn oir oft erfgename(n) hen d(aer) inne e(n)nich/
belet oft ongebruyc selen moig(en) doen in e(n)nig(er) wijs It(em) alse/
vand(en) halven boende(r) lants geleg(en) te remy fosse sur le mont/
de halley tusscen derfgenamen jans wijlen malquar en(de) des/
goidshuys van lynte(r) Desgelix van v(½) roede(n) lants die de vors(creven)/
ferstrart meynde dat hem souden volgen bij dien dat de geheele/
goede meer gedroegen inder maten dan tgoidshuys gecreghen/
soude hebben d(aer) af tgoidshuys meynde de (contra)rie Es hue(r) uutsp(ra)ke/
dat tselve half boender metten overschote vand(en) voirs(creven) v(½) roede(n)/
den voirs(creven) goidsh(uys) mits machte der voirs(creven) gueding(en) blive(n) ende/
volghen sal zonder dat de voirs(creven) ferstrart oft de sijne d(aer) inne/
namaels e(n)nich belet selen moig(en) doen Ende des sal ferstrart/
behouden alsulken vruchten alse hij toechste int jair van lxix/
vanden voirs(creven) halve(n) boende(r) getog(en) heeft sond(er) d(aer) af e(n)nige restitucie/
te doene Item alse vanden halven mudde rox thiensche dat/
de heiligheest van linsham heeft op tvors(creven) half boender erflic/
bove(n) den co(m)mer d(aer) op de vors(creven) ferstrart tselve half boend(er) den/
goidshuyse gewarandeert heeft ende oic op een dach(mael) lants den/
vors(creven) ferstrarde noch toebehoiren(de) geleg(en) te linsham ter plaetsen
//
geheeten nyechamo(n)t naest den goeden wouters van meenche Es/
hue(r) uutsprake dat de voirs(creven) ferstrart ende denijs sijn sone nu/
buyten lants sijnde dien hij hier inne vervanct tvoirs(creven) goidshuys/
goeden ende erven selen bynne(n) eenen jaire naistcomen(de) int vors(creven)/
dach(mael) lants ond(er)pand wesen(de) Ende dat warande(re)n opde(n) he(re)n chijs/
sonder meer co(m)mers ende dat mits dien tvors(creven) goidsh(uys) den last/
vand(en) vors(creven) halven mudde cor(ens) ewel eeuwelic sal blive(n) dragen(e)/
aenveerden(de) d(aer) op van nu voirtane tvoirscr(even) dach(mael) lants/
sonder den voirs(creven) ferstrarde mits den voirs(creven) wairschape als/
van dien halve(n) mudde corens te moig(en) pramen It(em) alse van/
co(m)me(r) die de vors(creven) pater seecht dat de hee(r) van chanterain/
en(de) m(ijn) vrouwe vand(er) rameyen op e(n)nige vand(en) vors(creven) goeden/
soude(n) meynen te hebben boven de wairscap hen gedaen es/
hue(r) uutsprake soe wanneer dat blijken sal oft e(n)nig(en) ande(re)n/
last opde vors(creven) goede staen(de) boven den v(er)claerden co(m)mer ind(er)/
wairscap vand(en) goidsh(uys) alsoe dat tgoidsh(uys) d(aer) inne soude moig(en)/
sijn gepraemt dat de vors(creven) ferstrart en(de) sijn sone dat/
gehoude(n) selen zijn den vors(creven) goidsh(uys) af te doene Ende hier/
mede sullen de selve p(ar)tien vand(en) vors(creven) pointe(n) beslicht en(de)/
v(er)eenicht zijn sonder uut ocsuyne van dien deen dande(r) e(n)nige/
moeytte te doene vos wynghe septembr(is) xxv
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer