SAL7365, Act: R°137.1-V°137.1 (266 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°137.1-V°137.1  
Act
, aanhef in latijn
Date: 1471-12-30

Transcription

2020-05-13 by Karel Embrechts
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
sacru(m) d(i)c(tu)m sacre de corbays ad om(n)ia et sin(gu)[la] bo(na) i(m)mo(bilia) et he(re)dit(aria)/
d(omi)ni theoderici de bins p(res)b(yte)ri infra lovan(ium) et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus)/
domib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis ce(n)su t(re)ce(n)sa red(diti)b(us) et suis/
p(er)tinen(tibus) univ(er)sis pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in li(tt)e(ri)s/
scabinor(um) lovan(iensium) q(ua)ru(m) tenor seq(ui)tur in hec v(er)ba Cond zij/
allen lieden dat her dierick van bins prieste(r) sone wile(n)/
gheerts in deen zijde en(de) sacre van corbais sone wile(n)/
jans in dande(re) sijn met malcande(re)n ov(er)comen ende/
eens worden opden toecomen(de) huwelijc die ter eeren/
goids voirtganc soude hebben tusschen den voirs(creven) sacre/
ter eend(er) zijden en(de) barbelen van bins sust(er) des voirs(creven) her/
diericx ter ande(re) der pointe en(de) condicie(n) hier nae verclaert/
diese deen den ande(re)n voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naco(m)elinge(n)/
gelooft hebben tonderhouden en(de) tacht(er)volge(n) Inden yersten/
heeft de voirs(creven) her dierick in onderstande vand(en) voirs(creven)/
huwelijc mett(er) voirs(creven) sijnd(er) sust(er) den voirs(creven) sacre gegeve(n)/
terstont taenveerden acht mudde corens der maten/
van wave(r) erfspachts alle jae(re) tsinte andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te corbeys te leve(re)n aen en(de) op alle en(de)/
yegewelcke sijn omberuerlike goede gelege(n) inde p(ro)chie/
van corbais en(de) d(air) omtrint in woeni(n)gen huysen hove(n)/
wynnen(de) lande beemden eeuselen en(de) allen ande(re)n hue(re)n/
toebehoirten Met sulcker condicie(n) oft de voirs(creven) barbele/
storve sonder wettich oir van hue(re)n live acht(er) te laten(e)/
dat dan nae hue(r) doot en(de) de doot vand(en) voirs(creven) sacre/
die een tocht(er) vand(en) voirs(creven) pachte blive(n) soude den selve(n)/
pacht wed(er)om keere(n) en(de) versterve(n) soude op den voirs(creven)/
her dieric oft sijn naeste erfgename(n) oft op de ghene/
dien hij die dispone(re)n en(de) ordine(re)n soude te blive(n) Met/
condicie(n) oic dat de voirs(creven) her dieric oft zijn erfg(enamen)/
den voirs(creven) erfpacht quijte(n) en(de) lossen sullen moeghen/
altijt alst hen gelieft tot eene(n) oft meer malen/
en(de) niet min dan een mudde teene(n) male en(de) elc/
mudde met vijfthien guld(en) pet(er)s te achtien stuvers/
tstuc en(de) met vollen rinten Met condicien voirt/
oft die afquitinge alsoe gesciede dat pe(n)ninge d(air) af
//
comen(de) wed(er)om aen ande(r) erflicheit staende ter geliker/
natue(re)n sullen werden aengeleecht En(de) ter ande(r)/
zijden geloefde de voirs(creven) sacre der voirs(creven) barbelen/
toecomen(de) bruyt oft gebuerde dat hij voir hue(r)/
aflivich worde sonder dat zij wettige oir van he(m)/
behielt dat zij in dien gevalle op alle zijn goede/
soe wair die gelegen zijn hue(re)n leefdach lanck/
behouden soude tot hue(re)r duwarie(n) sesthien mudd(en)/
corens maten voirs(creven) alle jae(re) ten voirs(creven) dage te/
betale(n) sonder argelist Hier wae(re)n ov(er) quintijn couckeroul/
en(de) art vand(en) sande scepen(en) te loeven(en) gedaen int/
jair ons hee(re)n dusent vierhondert seven(en) en(de) vijftich/
op den vijfsten dach van september Et h(ab)uit q(ue)relas/
hiis int(er)f(uerunt) blanckart berthem dec(embris) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt