SAL7365, Act: R°159.3-V°161.1 (306 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°159.3-V°161.1  
Act
Date: 1472-01-20

Transcription

2022-11-16 by Karel Embrechts
Item gheerd vanden bogarde sone wijlen mathijs ter eenre/
zijden ende jan cokart briede(r) ter ande(re) sijn bij toedoene/
ende middele van hue(re)n vrinde(n) in wed(er)ssijde(n) opden toecomen(de)/
hijlijc die ter ee(re)n gods gescien soude nae staet ter heylig(er) kercken/
tusscen den vors(creven) gheerde vand(en) bogarde toecomen(de) bruydegom en(de)/
magriete(n) wettighe dochter jans cokart bried(er)s vors(creven) toecomen(de)/
bruyt met malcande(re)n eenswordde(n) ende over comen der/
pointe(n) en(de) vorweerden h(ier) nae verclaert dair op den selven/
hijlijc geslote(n) es en(de) begrepe(n) ter ee(re)n gods nae staet d(er) heylig(er)/
kercke(n) voortganc te hebbe(n) Welke pointe(n) en(de) vorweerd(en) de/
vors(creven) bruydegom en(de) met hem willem van daelhe(m) en(de) jan cokarts/
sone wijlen mychiels beide sijn swag(er)s en ter eenre sijde(n) ende
//
de voirs(creven) jan cokart briede(r) der vors(creven) bruyt vad(er) ter [ande(re)] renu(n)cie(re)nde/
in alle(n) zijde(n) alle p(ri)vilegie(n) en(de) behulpe die hen oft e(n)nig(en) van hen/
hier teg(en) te stade(n) come(n) mochte(n) ter ande(re) malcande(re)n gelooft hebbe(n)/
tot eeuwig(en) daige(n) tond(er)houde(n) en(de) tacht(er)volge(n) en(de) te voldoene/
volcomelijc zoe v(er)re dat hen oft e(n)nig(en) van hen mits des nae/
bescreve(n) steet aencleve(n) mochte in e(n)nig(er) manie(re)n Ende inde(n)/
yersten heeft de vors(creven) gheert toecomen(de) bruydegom in ond(er)sta(n)de/
vand(en) vors(creven) huwelic en(de) als dien volbracht sal sijn gegeven/
innebracht en(de) [ter stont] gelooft te gheven van zijnder zijden diverse stucke(n)/
en(de) porceele(n) van erfgoeden gelijc hij die met hue(re)n laste(n) in eenre/
cedullen overgegeve(n) heeft en(de) hier na volge(n) Te wete(n) yerst drie/
dach(mael) boschs gelegen aent voerlaken te meenssele reengenote wille(m)/
van daelhem in deen zijde en(de) jan die witte in dande(re) It(em) vijf dach(mael)/
beemts in eene(n) stucke tinden den vors(creven) bosch geleg(en) naest de goede/
d(er) tafele(n) tsheylichs gheest van thiene(n) It(em) twee dach(mael) beemts geleg(en)/
neve(n) den vors(creven) beempt It(em) noch ix dach(mael) lants tynde(n) de(n) beemde(n)/
vors(creven) geleg(en) en(de) alsoe comen(de) tot aen desselfs gheerts gheleghe It(em)/
noch eene(n) beempt geleg(en) besijde(n) aen des selfs gheerts gelegehe/
comen(de) tot aen die strate en(de) houden(de) omtri(n)t twee dach(mael) Uut welke(n)/
goede(n) alle en(de) yegewelke vors(creven) nyet meer en gaet dan den gront/
chijs gedragen(de) tsame(n) al ond(er) eene(n) hee(r) twee cap(uynen) xv d(enieren) een/
half mudde even(en) en(de) ons(er) vrouwe(n) outae(r) ix mol(evate) cor(ens) It(em) noch/
een geleghe houden(de) (½) boend(er) met eene(n) wouwe(r) geleg(en) te/
[vacat] en(de) en es alles niet meer sculd(ich) dan eenen/
pe(n)ninc oft twee Item noch eene(n) beemt voir sijn porte van/
zijne(n) gelege geleg(en) houden(de) (½) boend(er) d(air) uut gaen jairlix/
xii d(enieren) sond(er) meer It(em) ende noch v dach(mael) boschs geleg(en) inde/
steenbeke tussce(n) derfgename(n) goede henr(ix) van daelhe(m) dair uut/
eene(n) stuv(er) gaet sond(er) meer Ende hebben gelooft en(de) toegeseecht/
de vors(creven) toecomen(de) bruydegom en(de) met hem de vors(creven) twee sijn twee/
swag(er)s indivisim den voirs(creven) op hen en(de) hue(r) nacomelinge den voirs(creven)/
janne cokart briede(r) der bruyt vad(er) goirde hanckart en(de) henrico sijne(n)/
sone aut alt(er)i en(de) hue(re)n nacomeling(en) dair voe(r) tot eeuwig(en) daig(en)/
inne te staene warant te sijne en(de) dat goet te doene dat de vors(creven)
//
porceele(n) van goede(n) van sbruygome(n) zijden inne bracht boven/
co(m)mer d(air) gelijc voe(r) uutgaen(de) jairlix weerd zijn tweelf rinsche/
guld(en) erflic ende [oec] dat de selve bruydegom dier [goede] mechtich es/
opden dach van heden om dinhoudt van desen d(air) bij volbracht te/
wordde(n) Met vorweerde(n) oft geboirde dat de vors(creven) toecomen(de) bruy/
degom aflivich wordde voir sijn toecomen(de) bruyt sond(er) wettighe/
geboirte van hue(r) acht(er) te laten dat zij [dan] aende vors(creven) goede van/
sbruygomen sijden innebracht oft [ende] aen des voirs(creven) bruydegoms twee/
zwag(er)s die hen hier inne aende(n) vors(creven) ja(n)ne cokart der bruyt vad(er)/
goirde hanck(ar)t en(de) henr(icke) sijne(n) sone aut alt(eru)m v(er)oblig(er)t hebben ende/
mits desen v(er)oblige(re)n [oft aen eenich van dien] dwelc van beide(n) der selver bruyt vrienden/
best gelieve(n) sal soude jairlix heffen en(de) hebbe(n) soude voer huer/
duarie hue(r) leefdaige lanc tweelf rinsche g(ulden) te twintich stuv(er)s/
tstuc Ende oft gebuerde dat de selve bruydegom voir hue(r) aflivich/
wordde ende zij oir van hem behielde soe soude zij in dien/
gevalle inde geheele goede van sbruygome(n) zijden innebracht/
hebben en(de) behoude(n) huer tocht huer leefdage lanc Ter ande(r)/
zijden heeft de voirs(creven) jan cokart briede(r) met sijnre vors(creven) docht(er) toecomen(de)/
bruyt in onderstande als voe(r) innebracht en(de) gelooft diverse/
p(ar)ceelen van goede(n) en(de) erfpachte(n) h(ier) na bescreven dair inne/
de selve jan cokart z briede(r) zijn vry tocht sijn leefdaige lanc/
heeft geres(er)veert en(de) behoude(n) Inden yerste(n) een stuc soe lants/
soe beemts geheete(n) tvroeneeussel houden(de) tsame(n) omtr(int) drie boend(er)/
geleg(en) te bincke(m) naest der strate(n) gaen(de) van thiene(n) tarscot weert/
It(em) vi dach(mael) lants geheete(n) te roexberghe geleg(en) naest d(er) strate(n) vors(creven)/
en(de) henrix vrederix goede It(em) een beemdek(en) houden(de) omtri(n)t een/
half boend(er) geleg(en) op dande(r) zijde vand(er) vors(creven) strate(n) bij nae tegen/
over den goede(n) voirs(creven) It(em) tgeleghe mett huysen hove wouwe(re)/
beemde(n) lande schue(re)n stallen en(de) and(ere)n toebehoorte(n) geleg(en) te g(ro)et/
kind(er)rode houden(de) tsame(n) omtri(n)t v dach(mael) naest de(n) goede(n) marien/
ty(m)merma(n)s t(er) eenre sijde(n) en(de) jacops wijlen van muysen(en) ter ande(r)/
It(em) een dach(mael) beemts geheete(n) de vlaest naest der hee(re)n strate en(de)/
de goede henrix roecx It(em) (½) boend(er) boschs oft d(air) omtri(n)t geleg(en)/
opt kind(er)rode velt naest d(er) taflen goede van byncke(m) en(de) scoerwegs/
bosch It(em) een dach(mael) beemts opt ned(er)ste kind(er)rode velt tussce(n) de goede/
gorts hanck(ar)t en(de) henrix vand(er) eect It(em) een ca(m)me geheete(n) de(n) cardinael/
mette(n) brugherecke en(de) allen den toebehorte(n) geleghe(n) te loeven(en) inde coestrate/
tegen over der rameystrate(n) It(em) een dach(mael) beemts gelegen te byncke(m)
//
op dasvelt tussce(n) de pulstrate en(de) wout(er) loenijs goede It(em) een half/
boend(er) lants opt tselve velt tussce(n) de goede beat(ri)cen eyckmans/
te twee zijde(n) It(em) een boend(er) beemts geheete(n) de(n) roede(n) driesch/
tussce(n) henr(icke) cordewaen en(de) ja(n)ne cokart vors(creven) It(em) opt velt geheete(n)/
tgroot roe drie dach(mael) lants in drie stucke(n) geleg(en) deen aende/
voshole dand(er) naest henr(icke) corduaen en(de) tderde geheete(n) de(n) rode/
driesch It(em) een dach [stuc] lants houden(de) omtri(n)t een dach(mael) geleg(en) op/
tcleyn rodeke(n) tussce(n) gorde hanck(ar)t en(de) de strate It(em) een dach(mael) soe/
lands soe bog(ar)ts geleg(en) te hoebrugg(en) naist hoebrugg(en) wouwe(r)/
en(de) der kinde(re)n ghijsbrechts goede It(em) drie vierdel lands gecreg(en)/
tegen goessen(en) jans geleg(en) opt roex veldek(en) naest den goeden/
jans cokart voirs(creven) en(de) wout(er)s vand(er) dile It(em) opt eechout een/
dach(mael) lands tussce(n) [naest] der strate(n) gaen(de) van thiene(n) taerscot w(er)t geheete(n)/
de duelstrate It(em) op dander zijde van dier strate(n) een dach(mael) lands/
en(de) noch (½) dach(mael) lants geleg(en) opt velt geheete(n) de(n) couthe(r) It(em)/
(½) dach(mael) lands geleg(en) aende(n) artsberch bij smeyers van loeven(en)/
goede It(em) een groot dach(mael) soe boschs soe beemps geleg(en) aenden/
asberch naest den bossche he(re)n lodewijcx py(n)noc ridders meyers/
van loven(e) It(em) i(½) dach(mael) soe lands soe bog(ar)ts geleg(en) in een bloc/
voir jan jans bijde haghendelle It(em) een dach(mael) lands te kerckem/
geleg(en) ter plaets(en) geheete(n) ten rode It(em) noch een dach(mael) lands/
geleg(en) opt hoebrugge(n) velt naist den goeden jans couwe(n)s/
gelic de vors(creven) goede ten vors(creven) plaetse(n) sijn geleg(en) luttel myn/
oft meer ind(er) mate(n) houden(de) met sulke(n) co(m)me(re)n en(de) laste(n) als/
dair uutgaen It(em) noch aen janne ghijsbrechts goede te/
hoebrugge eene(n) sac cor(ens) erflic thienscher mate(n) en(de) binckemsce(n)/
pacht It(em) op lijsbette(n) van breyessem gelegen iiii halst(er) cor(ens)/
op willem elens goede drie halst(er) aen seke(re) goede gords/
van nyvele te kercke(n) geleg(en) drie halst(er) It(em) aen eene(n) beemt/
wijlen henrix roex zesse halst(er) rox ende op zeke(re) goede/
goessen jans zesse halst(er) rox al erflic Met welk(en) p(ar)ceele(n)/
van erfgoede(n) en(de) erfpachte(n) vors(creven) aldus bijde(n) vors(creven) ja(n)ne cokart/
vand(er) bruyt sijde(n) innebracht de vors(creven) toecomen(de) bruydegom/
gom gelooft heeft op [voir] hem en(de) sijn toecomen(de) weerdy(n)ne en(de)/
hue(r) nacomelinge den voirs(creven) janne cokart briede(r) sijn wijf
//
en(de) ande(r) kinde(re) en(de) hue(re)n nacomeling(en) tot eeuweg(en) daige(n) te laten/
gestaen en(de) hen d(air)mede los late(n) blive(n) en(de) ongepraemt va(n) meer/
inne te mote(n) bring(en) oft ande(re) bewijssenisse te derve(n) doen in/
toecomen(de) tiden in e(n)nig(er) wijs Op vueghe en(de) (con)dicie dat/
de vors(creven) jan cokart briede(r) uute(n) vors(creven) goede(n) en(de) pachte(n) van sijnd(er)/
zijden innebracht en(de) d(air) aen hij sijn leefdaige gelic voe(r) sijn/
tocht behoude(n) sal den selve(n) toecomen(de) gehuyssce(n) in ond(er)stande/
als voe(r) jairlix sijn leefdaige sal moten geven acht rinsche g(ulden)/
te twintich st(uvers) tstuc vallen(de) jairlix te liechtmisse dierste betali(n)ge/
d(air) af yerst innegaen(de) van liechtmisse naistcomen(de) over een jaer/
Ende oft gebuerde dat de vors(creven) toecomen(de) bruyt voir hue(re)n toe/
comen(de) bruydegom en(de) vader vors(creven) aflivich wordde soe soude de/
selve bruydegom sijn leefdaige voir sijn duarie hebben ende/
behoude(n) aende vors(creven) goede en(de) pachte(n) vand(er) bruyt zijde(n) inne/
bracht de voirs(creven) acht rinsche g(ulden) tsjaers Ende oft zij aflivich/
wordde voir hue(re)n man en(de) nae hue(re)n vader zoe soude de selve/
bruydegom inde selve goede en(de) pachte(n) vand(er) bruyt sijde(n) inne/
bracht getocht sijn sijn leefdaige en(de) dan soude(n) de voirscr(even)/
acht rinsche guld(en) versmelte(n) Met vuegen voort wairt dat/
de voirs(creven) toecomende gehuysschen aflivich wordde(n) zonder/
wettige gebuerte dat dan de vors(creven) goede en(de) pachte(n) van/
elker zijden inne bracht gaen souden en(de) kee(re)n dair die nade(n)/
lantrechte sculdich soude(n) sijn te gaene It(em) dat vand(en) vors(creven)/
goeden vander bruydt zijden inne bracht nae des vors(creven) jans/
cokarts doot gaen selen mote(n) en(de) gegeve(n) wordde(n) bijde(n) gheene(n)/
die die navolgen(de) des vors(creven) steet aenveerde(n) sal vijfthien rijd(ers)/
eens ten behulpe van der scult dieme(n) bevi(n)den sal dat de/
vors(creven) jan cokart der bruyt vad(er) alsdan sculdich bleve(n) sal sijn/
Ende duytstelle(n) vand(er) bruyt es gestelt bij overgeve(n) des vors(creven)/
bruydegoms en(de) jans cokarts der bruyt vad(er) ter discrecien van/
gorde hanckart en(de) zijnre weerdynne(n) ende soe wes de selve/
gord en(de) sijn weerdy(n)ne d(air) af segg(en) en(de) ordine(re)n sulle(n) d(air) zulle(n)/
zij in wed(er)sijde(n) mede te vrede(n) zijn en(de) de selve jan cokart der/
bruyt vad(er) sal dat voldoen Heeft voort gelooft de vors(creven) bruydego(m) voir he(m)/
[zijn toecomen(de) bruyt en(de) hue(r) nacomelinge] den vors(creven) ja(n)ne cokart briede(r) gorde hanckart en(de) henr(icke) sijne(n)/
sone en(de) elk(en) van hen besund(er) en(de) hue(re)n nacomeling(en) dat hij
//
alle de pointe(n) en(de) ar(ticu)[len] voirs(creven) [en(de) elc besund(er)t] wael en(de) volcomelic ond(er)houde(n)/
en(de) acht(er)volge(n) sal ende dat hij ter stont soe wa(n)neer tvors(creven)/
huwelec volbracht sal sijn zijn voirs(creven) huysvrouwe in dien/
hebben sal en(de) alsoe vervaen dat zij approbe(re)n sal en(de) (con)firme(re)n/
ind(er) selv(er) manie(re)n allet des vors(creven) steet en(de) dat gelove(n) volcomel(ic)/
en(de) gestentelic tond(er)houde(n) zond(er) d(air) tege(n) te comen(e) oft te doene/
oft te late(n) come(n) oft doen in e(n)nig(er) manie(re)n Act(um) et passat(um)/
cor(am) dor(ma)le maes januar(ii) xx a(nn)[o] lxxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt