SAL7366, Act: R°31.1 (63 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°31.1  
Act
Date: 1472-08-04

Transcription

2019-01-22 by Claire Dejaeger
Item vanden questien en(de) gescillen uutstaen(de) tusschen janne vand(er) bruggen/
geheten metten ghelde en(de) marien zijne(n) wijve ter eend(ere) en(de) gorde va(n) aren/
berge voir hem en(de) dorotheen sijnen wijve wettige dochter des voirs(creven) jans vand(en)/
yersten bedde die hij in desen gelooft heeft te v(er)vangen in dand(er) zijde Alse/
van twee rijd(er)s lijftochten staende ten live d(er) voirs(creven) dorotheen ende/
gheertruden hue(re)r suster vand(er) daet xiiii[c] xlviii xvi dage in april/
metten verloepen(en) pachte En(de) dair toe van zekerder houweliker/
vorweerden die den vors(creven) gorde met zijnen wijve gelooft en(de) toegeseeght/
wae(re)n en(de) allen ande(re)n saken tusschen hen uutstaen(de) tot desen dage/
toe Sijn de voirs(creven) p(ar)tien bij toedoene van e(n)nigen hue(re)n magen en(de)/
vrienden guetlijc overcomen en(de) eensworden der pointe(n) en(de) (con)dicien/
hier na bescreven die zij malcande(re)n gelooft hebben vast ende/
gestentich tonderhouden voir hen hue(re)n erven en(de) nacomeli(n)g(e)/
Inden yersten dat de voirs(creven) jan en(de) sijn werdynne den voirs(creven) gorde/
ter stont gheven en(de) betalen zullen vijf rijd(er)s eens ende/
dair mede sal versmolten zijn en(de) bliven trecht vand(er) lijftocht/
voirs(creven) Vortmeer sal de voirs(creven) gordt ter stont hebben en(de) aenverde(n)/
eenen beempt houden(de) omtrent drie dachmale gelegen te he(re)nt/
gecomen van wilen yden vand(er) stoct des voirs(creven) jans yersten wijve/
docht(er) meest(er) gielis wilen vand(er) stoct secretar(is) d(er) stat van lov(en) en(de)/
dien houden en(de) besitten en(de) hantplichten tot d(er)re tijt toe dat/
de voirs(creven) gort en(de) sijn wijf zullen vernueght zijn van dertich/
stuvers boven twee peters te xviii st(uvers) tstuc die de voirs(creven)/
gehuyssche dair aen erflic hebben en(de) besitten sullen bove(n)/
den co(m)mer en(de) last dair uutgaende ter goeder rekeni(n)gen/
Welcken cost en(de) last de voirs(creven) gort jairlix betalen sal alsoe/
in tijts dat den voirs(creven) janne en(de) sijnen wijve dair bij gheen/
schade en come Met condicien en(de) vorweerden zoe wanneer/
de voirs(creven) dertich stuv(er)s vernueght en(de) betaelt sullen zijn/
dat dan den voirs(creven) beempt sal bliven in handen des vors(creven)/
gordts voir twee peters tsjaers en(de) den last En(de) zoe/
wes dien beempt als dan boven last en(de) co(m)mer meer ghelde(n)/
sal ter hueringhen dat dat ghelden sal volghen sal/
den voirs(creven) janne en(de) sijnen wijve ter goeder rekeninge(n) naden/
lantrechte en(de) al sonder argelist Vortmeer sal de voirscr(even)/
jan en(de) sijn wijf also vele doen dat de voirs(creven) gordt tusschen/
dit en(de) kersmesse naestcomen(de) sal zijn betaelt en(de) vernueght/
van alsulken achten(de)twintich st(uvers) en(de) een pl(a)c(ke) als een clerc/
gheheten ghijsbrecht van grueningen van broede hem/
sculdich bleven is cor(am) vync caverchon aug(usti) iiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt