SAL7366, Act: R°60.1-V°60.1 (119 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°60.1-V°60.1  
Act
Date: 1472-10-05

Transcription

2019-09-25 by Claire Dejaeger
Item joes busscop sone wijlen reyners van wynghe in p(resen)cia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van joese de becke(re) als/
p(ro)cu(r)e(ur) des goidshuys van p(er)cke die molen desselfs goidshuys geheete(n)/
die mo(n)nic molen met alle hue(re)r toebehoirte(n) gelegen te voshem/
zoe v(er)re henric de stige(re) molde(r) die voirmaels en(de) tot noch toe/
gehoude(n) heeft Te houde(n) ende te hebben van kersmisse naistcomen(de)/
eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n lanc v(er)volgen(de) Elx jairs d(air)enbinne(n)/
om en(de) voe(r) tweelf mudde(n) rogs goet en(de) payabel der mate(n) van/
loeven(en) met wa(n)ne en(de) vlogelen wel bereyt te wete(n) talle(n) drie/
maende(n) d(air)af drie mudde(n) te betale(n) en(de) opden spijker te p(er)cke/
voirs(creven) oft d(air)ment hem elder bewijsen sal te leve(re)n den p(ro)cu(r)e(ur)/
des voirs(creven) goidshuys ten tide sijnde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende noch om/
ende voe(r) ond(er)halve(n) rinsche guld(en) te xx st(uvers) den rinsche guld(en)/
te voir elken duym steens te be diemen bevi(n)den sal jairlix/
de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde ald(air) v(er)sleten zijnde te betalen altijt/
alsmen die visente(re)n sal en(de) weten hoe vele dair v(er)slet [duymen] steens/
v(er)slete(n) sele(n) sijn Met vorweerde(n) dat de vors(creven) joes molde(r) houde(n)/
sal in goede(n) state den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde tsijne(n) laste/
dwater geheete(n) de voe(r) van aende molen tot aenden peghel/
m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)togen alsoe dat den voirs(creven) goidsh(uys) d(air) af gheen/
schade en come It(em) sal de selve joes [molde(r)] den voirs(creven) t(er)mijn lanc/
due(re)nde insgelijcs sculdich sijn te houde(n) tsijne(n) laste die nuwe/
beke gaen(de) vand(en) vors(creven) molen opw(er)t totter bruggen die/
gaet vand(en) hove ald(air) geleg(en) des voirs(creven) goidshuys ter/
capelle(n) weert ald(air) staende It(em) es vorweerde oft zoe/
geboirde dat de wouwers nae dat die gevescht sullen/
zijn gelegen boven de vors(creven) molen lang(er) afgetogen lagen/
dan vier weken datmen hem in dien gevalle d(air) af gewoenlike/
restitucie doen sal en(de) anders niet It(em) oft zoe gebuerde dat/
de vors(creven) joes de molde(r) die voirs(creven) molen binnen den vors(creven)/

//
middele(n) tide v(er)roekeloesde het wa(r)e aende steene oft ande(re)n wercke/
totter voirs(creven) molen behoe(re)nde en(de) dat dat bij sijne(n) oft sijns huys/
gesinde versuemte toequame Soe es vorweerde dat/
de vors(creven) joes molde(r) dat sculdich soude sijn op te richten/
en(de) te vergelden ter taxacien van goeden manne(n) hen des/
verstaende Item en sal de vors(creven) molde(r) binne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijne/
die vors(creven) molen nyeman(de) anders mogen uut geve(n) sond(er) (con)sent/
des voirs(creven) goidshuys It(em) oft binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne yet van/
nuws aende vors(creven) molen [gebrake oft] aen trat alpen spillen oft ca(m)men der/
selver dat soude tgoidshuys doen maken . en(de) rep(ar)e(re)n sonder/
des mold(er)s last Mair oft aende vors(creven) aent selve rat oft/
aende vors(creven) alpen spillen oft ca(m)men and(er)s yet gebrake dan/
van nuwe(n) werck dat soude de molde(r) tsijnen laste doen bete(re)n/
mair m(ijn) he(re) tgoidshuys soude d(air)toe thout leve(re)n It(em) want/
den voirs(creven) molde(r) gelijc hij bekint heeft alsnu gelevert sijn/
ix belen versteelt inde vors(creven) molen en(de) oic de helicht van/
allen den hoye gewassen opde beemde die hij mett(er) vors(creven)/
molen houden(de) es Soe es vorweerde dat hij dat al [de vors(creven) beele en(de)]/
[oic half thoy op dleste jaer opde(n) vors(creven) beemdt wassen(de)] tsijne(n) afsceiden aldair alsoe laten sal Ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) Inde sunt fideiussores d(i)c(t)i multor(is) t(am)q(uam)/
debitores p(ri)ncipales indivisim cornelius busscop frater/
eiusd(em) multoris (com)mor(ans) p(ro)nu(n)c apud berthe(m) et henricus/
busscop filius eiusd(em) multor(is) co(m)mor(ans) p(ro)nu(n)c apud yscha(m) sup(er)iore(m)/
Et p(ri)m(us) cor(am) roelants vynck oct(obris) v[ta]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt